نوع مقاله : Original Article

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: دوران دانشجویی، دوران مهیج و پرچالشی می باشد. در طول این دوره کلیه دانشجوبان باید از سلامت روانی و خود اتکایی بیشتری برخوردار باشند تا بتوانند به توفیق روز افزون در تحصیل و حرفه خود دست یابند. از آنجایی که قسمت عمده ای از موفقیت تحصیلی بستگی به وضعیت روانی دانشجویان دارد، لذا این مطالعه با هدف، بررسی وضعیت روانشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی شیراز اجرا گردید.
مواد و روش: در این مطالعه ی مقطعی وضعیت روانی 144 نفر از دانشجویان پرستاری بر اساس پرسشنامه نشانگان روانی
(SCL-90-R) مورد بررسی قرار گرفتند. پس از گردآوری پرسشنامه ها، دانشجویان بر اساس نمراتی که در آن کسب کردند، به دو گروه اصلی فاقد مشکل روانی و دارای مشکل روانی تقسیم شدند. در پایان دوره وضعیت تحصیلی آنها مشخص گردید و میزان رخداد افت تحصیلی در دو گروه تعیین شد.
نتایج: آنالیز داده ها نشان داد که 2/42 درصد دارای نشانه هایی از اختلالات روانی بودند، ولی ارتباط آماری معنی داری بین مشخصات دموگرافیک و معدل ترم های تحصیلی (10/2±98/15) با وضعیت روانی افراد مشاهده نشد (05/0> p). هرچند بین وضعیت روانی فرد با میزان علاقه فرد به رشته ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (05/0>p).
بحث و نتیجه گیری: دانشجویان به دلیل شرایط ویژه ای دارند در معرض اختلالات روانی هستند که می تواند بر وضعیت تحصیلی آنان موثر باشد. لازم است در جهت تأمین و بسترسازی مناسب جهت پیشگیری از این اختلالات در دانشگاهها تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Psychological State and Academic Performance of Nursing Students at Shiraz School of Nursing and Midwifery Shiraz, Iran

نویسندگان [English]

 • Nader Aghakhni 1
 • Afshin Hazrati Marangaloo 2
 • Neda Jamalimoghadam 3
 • Fariba Ghodsbin 3

1 Associate professor Patient Research Center, Urmia University of Medical University, Urmia, Iran

2 MSc in Nursing, Intensive Care Nursing, School of Allied Medical Sciences, Urmia University of Medical Science, Urmia, Iran

3 Assistant Professor, Nursing and Midwifery colledge, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Student life is an exciting and challenging era. During this period, all students must have more mental health and self-reliance so that they can achieve success in their education and career. Since the major part of academic success depends on the students' psychological state, this study was conducted to investigate the psychological status and academic performance of nursing students at the School of Nursing and Midwifery in Shiraz.
Method: In this cross-sectional study, the psychological state of 144 nursing students was evaluated based on a mental syndrome questionnaire (SCL-90-R). After collecting the questionnaires, the students were divided into two main groups, without psychological problems and with psychological problems, based on the scores obtained. At the end of the course, their educational status as well as the rate of academic failure were determined in both groups.
Result: Data analysis showed that 42.2% had signs of psychological disorders, but there was no statistically significant correlation between their demographic characteristics and semesterly GPA (15.98±2.10) and their mental status (p>0.05). However, there was a significant correlation between the psychological state of an individual and the level of interest in the field (p<0.05)
Discussion and Conclusion: Students are exposed to psychological disorders due to their special circumstances and this can affect their educational status. It is necessary to take special measures in order to pave the ground to prevent such disorders in universities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Academic Performance
 • Nursing students
 • Psychological state
 1. Nazari, R, Sharifnia SH. Investigating the Causes of Nursing Student Drop Out. Journal of Babol University Of Medical Sciences. 2010;12(5):90-4. (Persian)
 2. Kamali S, Jafari E, Fathi A. Correlation Between Academic Achievement and Self-Esteem in Students of Zanjan Faculty of Nursing and Midwifery 1388. Journal of Medical Education Development. 2009;2(2):17-24. (Persian)
 3. Shahabinejad M, Sadeghi T, Salem Z. Assessment the mental health of Nursing. Journal of Nursing Education. 2016; 4 (2):29-37 (Persian)
 4. Yousefi F, Mohamadkhani M. Investigation of students’ mental health at Kurdistan University of Medical Science and it related with age, gender and their academic courses. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2014;56 (6): 354-61. (Persian)
 5. Dortaj F, Zavaraki EZ, Aliabadi K, Farajollahi M, Delavar A. The impact of distance education (based Mooc) on academic performance of PNU. Quarterly Journal of Research in Educational Systems. 2017;10(35):1-20. (Persian)
 6. Bagheri-Nesami M, Jouybari SS, Mirani SH, Alizadeh M. Relationship between High-risk Behaviors and Academic Achievement and its Associated Factors among Students of Nursing and Midwifery. Tabari J Prev Med. 2015;1(2):20-30. (Persian)
 7. PourEbrahim T. Comparison of psychological problems and academic fields of study in successful and unsuccessful university students. Journal of Applied Psychology. 2014;3(31):25-42. (Persian)
 8. Rahimi s, heshmati h, moghaddam z. Survey the Frequency and Risk factors in the Academic Failure in Students that living in dorms of Golestan University of Medical Sciences & Health Sciences in Year 2011-2012. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2014;2(1):16-28. (Persian)
 9. Hadavi M, Rostami N. Depression and its effective factors among the students of Rafsanjan Nursing, Midwifery and Paramedical faculty- 2012. Community Health. 2012;6(3):58-65. (Persian)
 10. Loloie M, Haghdoost AA, Bazrafshan A, Okhovati M, Mokhtari AM, Zare M. Factors Affecting Undergraduate Students’ Academic Failure in Kerman University of Medical Sciences, Iran; A Case-Control Study. Strides in Development of Medical Education. 2017;13(5):505-14. (Persian)
 11. Roudbari M, Ahmadi A, Ebadi F. Associated factors with academic excellence among medical students of Iran University of Medical Sciences: educational year 2009-2010. Journal of Medicine and Cultivation. 2017;19(3):37-48. (Persian)
 12. Anbari Z, Jamilian H, Rafiee M, Qomi M, Moslemi Z. The Relationship between Students’ Satisfaction with Major, Mental Health and Academic Achievement in Arak University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2013;13(6):489-97. (Persian)
 13. T. Hasan Tehrani MS, N. Karami Kabir MS, F. Sheraghi PD. The Relationship between Emotional Intelligence, Mental Health and Academic Achievement in Neyshabour Nursing Students. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2012;20(3):35-45. (Persian)
 14. Farmahini Farahani M, Ghamari zare Z, Ghorbani M, purfarzad Z. Effect of Tavassol prayer on mental health of second year nursing students of School of Nursing. complementary Medicine Journal. 2012;2(2):135-47. (Persian)
 15. Rafiei M, Mosavipour S, Aghanajafi M. Happiness, mental health, and their relationship among the students at Arak University of Medical Sciences in 2010. Journal of Arak University of Medical Sciences. 2012;15(3):15-25. (Persian)
 16. Ahmadi H, Marzban M, Ruhani A. A Study on the Socio-Cultural Factors Related to Mental Health of the Youth among Shiraz University Students. Sociological Studies of Youth. 2011;1(1):9-36. (Persian)
 17. Sadeghi H, Abedini Z, Norouzi M. Assessment of Relationship between Mental Health and Educational Success in the Students of Qom University of Medical Sciences. Qom Univ Med Sci J. 2013;7(1):17-22. (Persian)
 18. Aghajani M, Mirbagher N. The relationship between familiarity with the Quran and mental health in nursing students. Islam and Health Journal 2015;1(4):7-13. (Persian)
 19. Hamide E, Aliafsari E, Rahmani V, Payahoo L. Assessment of the public health status of male college students under the military service and school exemption in Maragheh faculty of medical Sciences, Iran. Zanko Journal of Medical Sciences. 2016;17(54):35-44. (Persian)
 20. Abdollahi D. Association of Educational Planning with Mental Health of Nursing Students of Tehran Medical Science University with Emphasis on the Educational Stressor Factors and Stress Management Methods. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2016;4(1):40-9. (Persian)
 21. Asadizaker M, Eizadi A, Haghighi S. Relationship of mental health nursing students with the first Clinical education experience. Edu Develop Jundishapur. 2012;3(4):8-17. (Persian)
 22. Noorbala A, Ramezanzadeh F, Abedi-Nia N, Naghizadeh M, Haghollahi F. Prevalence of Psychiatric Disorders and Types of Personality in Fertile and Infertile Women. Journal of Reproduction & Infertility. 2009;9(4):350-61. (Persian)
 23. Ahmadi Z, Sohbaee F, Mohammadzade S, Mahmmodi M. Surveying mental health status of nursing and non-nursing students of Shahroud Islamic Azad University. J Islamic Azad Univ Med Sci. 2007;17(2):107-11. (Persian)
 24. Jahani Hashemi H, Rahimzadeh Mirmahalleh S, Ghafelehbashy H, Sarichloo M. Investigating the mental health of the first- and last-year students of QUMS (2005). The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2008;12(2):42-9. (Persian)
 25. Rezai R, Behshti Z, Haji Hoseeni F, Saydi Andi SJ. Study of relation between studying of universities and psychiatric health in first and last grade students of Nursing. Iranian Journal of Nursing Research. Psychiatric and Mental Health Nursing. 2007;1(3): 67-74. (Persian)
 26. Namdar areshtanab H, ebrahimi H, sahebihagh M, arshadi bostanabad M. Mental Health and Its Relationship with Academic Achievement in Students of Tabriz Nursing-Midwifery Faculty. Iranian Journal of Medical Education. 2013;13(2):146-52. (Persian)
 27. Movlazadeh AR, Hamaieli Mehrabani H, Gholami MS, Mortazavi AR, Dovlatkhah HR, Ghodsi R. Relationship of general health and improvement motivation with educational success among the students of Fasa University of Medical Sciences in 2013. Journal Of Neyshabur University Of Medical Sciences. 2014;2(4):54-61. (Persian)
 28. Namazi A, Alizadeh S, Kouchakzadeh talami S. General health in nursing and midwifery students and its relationship with academic achievement. Journal of Nursing Education. 2015;4(3):11-8. (Persian)
 29. Miri MM, Hosseini SM, Mazhabdar Ghashghaei H. Comparison of the Mental Health of Medicine and Engineering Students in Iran, 2014-2015. Journal of Military Medicine. 2017;18(4):360-366. (Persian)
 30. Soltani N. General Health Status of Nursing Students in AJA University of Medical Sciences. Military Caring Sciences. 2016;2(4):191-6. (Persian)
 31. Gilavand A, Barekatn G. Investigating the Relationship between Mental Health and Academic Achievement amongst Students of Islamic Azad University of Ahvaz. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2016;15(4):405-13. (Persian)