نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

مقدمه: اهمیت نقش مدیران پرستاری در اثربخشی مراقبت از بیماران و بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری غیر قابل انکار است. در این زمینه وجود معیارها و دستورالعمل های یکسان در مدیریت مراقبت های پرستاری ضروری به نظر می باشد. لذا  مطالعه حاضر با هدف ارائه الگویی جهت انتخاب، بکارگمارگیری و آموزش مدیران پرستاری انجام شد.مواد و روش: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تطبیقی می باشد که در سال 1396 انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل الگوهای رایج و در دسترس در زمینه انتخاب، آموزش و بکارگماری مدیران پرستاری در کشورهای انگلیس، آمریکا، کانادا، ترکیه، استرالیا و ایران بود. کلیدواژه های استفاده شده جهت استفاده شامل انتخاب، بکارگمارگیری، آموزش و مدیران پرستاری بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق پایگاه های داده موجود در فضای اینترنتی، منابع کتابخانه ای و سایر مجلات الکترونیکی یا کاغذی جمع آوری گردید. در مرحله دوم، جهت معتبرسازی الگوی پیشنهادی، پرسشنامه­ای مشتمل بر 50 سؤال در زمینه انتخاب، بکارگماری و آموزش مدیران پرستاری تدوین گردید. روش تحلیل داده های حاصل از بخش تطبیقی پژوهش، تحلیل محتوا بود. در مرحله دوم، از نرم­افزار آماری SPSS 21 برای تحلیل نتایج یافته­ها و آزمون آماری Z برای هر سؤال استفاده شد.   یافته ها: یافته‌های پژوهش در سه بخش شامل انتخاب، آموزش و بکارگماری مدیران پرستاری ارائه شده است. در الگوی نهایی ارائه شده،30 عامل بعنوان عوامل موثر بر انتخاب، آموزش و بکارگماری مدیران پرستاری تعیین شدند. صلاحیت‌های علمی، صلاحیت‌های حرفه‌ای افراد، ویژگی‌های فردی، مهارت‌های انسانی افراد واجد شرایط، مهارت‌های مدیریتی افراد واجد شرایط و صلاحیت‌های اخلاقی افراد واجد شرایط از جمله ویژگی‌هایی است که در پژوهش حاضر به منظور انتخاب مدیر پرستاری مورد تایید قرار گرفت. برای آموزش مدیران پرستاری می توان از آموزش واحدهای درسی و برگزاری دوره‌های آموزشی و کنگره‌های مختلف استفاده نمود. برای بکارگماری مدیران پرستاری، توجه به نقش مدیران در برنامه‌های استراتژیک و راهبردی حائز اهمیت می باشد.نتیجه گیری: ضرورت توجه به ساختارهای اداری مناسب، روش های آموزشی موثر، قوانین و مقررات منابع انسانی و ارزشیابی با در نظر گرفتن اصول مراقبت پرستاری بایستی در انتخاب، آموزش و بکارگماری مدیران پرستاری مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Indicators of Selection of Nursing Managers in Iran

نویسندگان [English]

 • Arezu Abdollahi
 • Jamaleddin Tabibi
 • Ali Komeili

Department of Health Services Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background: The importance of the role of nursing managersin the effectiveness of patient care and improvement of the nursing care quality is undeniable. In this regard, existence of identical criteria and instructions in nursing care management is crucial. Therefore, the present study was conducted to present a model for selection, recruitment, and training nursing managers.
Method: This descriptive-comparative study was carried out in 2017. The study population included common and available models in selecting, training, and employing nursing managers in the UK, the USA, Canada, Turkey, Australia, and Iran. The keywords used were nursing manager, recruitment, selection, and training. Information was collected through online databases, library resources, and other electronic or paper journals. To verify the suggested model, a 50-item questionnaire based on selection, recruitment, and training nursing managers was developed in the second stage of the study. The data analysis method was content analysis. In the second stage, SPSS 21 and Z Test were used for statistical analysis of the findings and for each question, respectively.
Results: The findings of the study are presented in three sections including selection, training, and recruitment of nursing managers. In the final model, 30 factors were identified as factors influencing the selection, training, and recruitment of nursing managers. Academic qualifications, professional qualifications of individuals, individual characteristics, human skills of qualified people, management skills of qualified individuals, and ethical qualifications of qualified individuals are among the characteristics that were approved in the present study to select a nursing manager. To train the nursing managers, we can use curricula and hold training courses and congresses in the health sector. In order to employ nursing managers, it is important to pay attention to the role of managers in strategic plans.
Conclusion: The need for paying attention to appropriate administrative structures, effective teaching methods, human resources, laws and regulations, and assessment considering the principles of nursing should be taken into consideration in selecting, training, and recruiting nursing managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nursing manager
 • Selection
 • hospital

 1. Stone PW, Larson EL, Mooney-Kane C, Smolowitz J, Lin SX, Dick AW. Organizational climate and intensive care unit nurses’ intention to leave. Critical Care Medicine. 2006;34(7):1907-12.
 2. Likupe G. Experiences of African nurses and the perception of their managers in the NHS. Journal of Nursing Management. 2015;23(2):231-41.
 3. Pool I, Poell R, ten Cate O. Nurses’ and managers’ perceptions of continuing professional development for older and younger nurses: A focus group study. International Journal of Nursing Studies. 2013;50(1):34-43.
 4. Numminen O, Leino-Kilpi H, Isoaho H, Meretoja R. Congruence between nurse managers’ and nurses’ competence assessments: A correlation study. Journal of Nursing Education and Practice. 2014;5(1):142.
 5. Fagerstrom L, Lonning K, Andersen MH. The RAFAELA system: a workforce planning tool for nurse staffing and human resource management. Nursing Management (Harrow, London, England : 1994). 2014;21(2):30-6.
 6. Flinkman M, Leino-Kilpi H, Numminen O, Jeon Y, Kuokkanen L, Meretoja R. Nurse Competence Scale: a systematic and psychometric review. Journal of Advanced Nursing. 2017;73(5):1035-50.
 7. Hewko SJ, Brown P, Fraser KD, Wong CA, Cummings GG. Factors influencing nurse managers' intent to stay or leave: a quantitative analysis. Journal of nursing management. 2015;23(8):1058-66.
 8. Negussie N, Demissie A. Relationship between leadership styles of nurse managers and nurses' job satisfaction in Jimma University Specialized Hospital. Ethiopian Journal of Health Sciences. 2013;23(1):49-58.
 9. Bartram T, Dowling PJ. An international perspective on human resource management and performance in the health care sector: Toward a research agenda. The International Journal of Human Resource Management. 2013;24(16):3031-7.
 10. McClure ML. Magnet hospitals: insights and issues. Nursing Administration Quarterly. 2005;29(3):198-201.
 11. Cohen JD. The aging nursing workforce: How to retain experienced nurses. Journal of healthcare management / American College of Healthcare Executives. 2006;51(4):233-45.
 12. Dehghan Nayeri N, Nazari AA, Salsali M, Ahmadi F, Adib Hajbaghery M. Iranian staff nurses' views of their productivity and management factors improving and impeding it: a qualitative study. Nursing & Health Sciences. 2006;8(1):51-6.
 13. Vincent L, Beduz MA. The nursing human resource planning best practice toolkit: creating a best practice resource for nursing managers. Nursing leadership (Toronto, Ont.). 2010;23 Spec No 2010:51-60.
 14. Kantek F, Kavla I. Nurse-nurse manager conflict: how do nurse managers manage it? The Health Care Manager. 2007;26(2):147-51. doi:10.1097/01.hcm.0000268618.33491.84
 15. Arslan Yurumezoglu H, Kocaman G. Pilot study for evidence-based nursing management: improving the levels of job satisfaction, organizational commitment, and intent to leave among nurses in Turkey. Nursing & Health Sciences. 2012;14(2):221-8.
 16. Kukulu K. Nursing in Turkey. Nurse Educator. 2005;30(3):101-3.
 17. Duffield CM, Roche MA, Blay N, Stasa H. Nursing unit managers, staff retention and the work environment. Journal of Clinical Nursing. 2011;20(1-2):23-33.
 18. Paliadelis P, Cruickshank M, Sheridan A. Caring for each other: how do nurse managers 'manage' their role? Journal of Nursing Management. 2007;15(8):830-7.
 19. Leurer MD, Donnelly G, Domm E. Nurse retention strategies: advice from experienced registered nurses. Journal of Health Organization and Management. 2007;21(3):307-19.
 20. McSherry R, Pearce P, Grimwood K, McSherry W. The pivotal role of nurse managers, leaders and educators in enabling excellence in nursing care. Journal of Nursing Management. 2012;20(1):7-19.
 21. Gunningberg L, Brudin L, Idvall E. Nurse Managers’ prerequisite for nursing development: a survey on pressure ulcers and contextual factors in hospital organizations. Journal of Nursing Management. 2010;18(6):757-66.
 22. Hart MD. A Delphi study to determine baseline informatics competencies for nurse managers. Computers, informatics, nursing : CIN. 2010;28(6):364-70.
 23. Huber D. Leadership and Nursing Care Management-E-Book: Elsevier Health Sciences; 2017.
 24. Sellgren SF, Ekvall G, Tomson G. Leadership behaviour of nurse managers in relation to job satisfaction and work climate. Journal of Nursing Management. 2008;16(5):578-87.
 25. Treatment Do. Practical guidline in nursing management accreditation; 2012.
 26. Karadag A, Hisar F, Elbas NÖ. The level of professionalism among nurses in Turkey. Journal of Nursing Scholarship. 2007;39(4):371.
 27. Yildirim A, Yildirim D. Mobbing in the workplace by peers and managers: mobbing experienced by nurses working in healthcare facilities in Turkey and its effect on nurses. Journal of Clinical Nursing. 2007;16(8):1444-53.
 28. Venturato L, Kellett U, Windsor C. Nurses’ experiences of practice and political reform in long‐term aged care in Australia: implications for the retention of nursing personnel. Journal of Nursing Management. 2007;15(1):4-11.
 29. Hogan P, Moxham L, Dwyer T. Human resource management strategies for the retention of nurses in acute care settings in hospitals in Australia. Contemporary Nurse. 2007;24(2):189-99.
 30. Harrington C, Kovner C, Mezey M, et al. Experts recommend minimum nurse staffing standards for nursing facilities in the United States. The Gerontologist. 2000;40(1):5-16.
 31. Aiken LH, Sermeus W, Van den Heede K, et al. Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. BMJ (Clinical research ed.). 2012;344:e1717.
 32. Higgins G, Spencer RL, Kane R. A systematic review of the experiences and perceptions of the newly qualified nurse in the United Kingdom. Nurse Education Today. 2010;30(6):499-508. doi:10.1016/j.nedt.2009.10.017
 33. Parker JM, Hill MN. A review of advanced practice nursing in the United States, Canada, Australia and Hong Kong Special Administrative Region (SAR), China. International Journal of Nursing Sciences. 2017;4(2):196-204.
 34. Association CN. Nursing leadership development in Canada. Canadian Nurses Association, Ottawa; 2005.
 35. Chaghari M, Saffari M, Ebadi A, Ameryoun A. Empowering Education: A New Model for In-service Training of Nursing Staff. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism. 2017;5(1):26-32.
 36. Elcin M, Odabasi O, Gokler B, Sayek I, Akova M, Kiper N. Developing and evaluating professionalism. Medical Teacher. 2006;28(1):36-9.
 37. Zori S, Nosek LJ, Musil CM. Critical thinking of nurse managers related to staff RNs' perceptions of the practice environment. Journal of nursing scholarship : an official publication of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing. 2010;42(3):305-13.
 38. Hendricks JM, Cope VC. Generational diversity: what nurse managers need to know. Journal of Advanced Nursing. 2013;69(3):717-25.
 39. McCabe TJ, Sambrook S. The antecedents, attributes and consequences of trust among nurses and nurse managers: a concept analysis. International journal of nursing studies. 2014;51(5):815-27.
 40. Jasper M, Crossan F. What is strategic management? Journal of Nursing Management. 2012;20(7):838-46.
 41. Stern DT, Papadakis M. The developing physician--becoming a professional. The New England Journal of Medicine. 2006;355(17):1794-9.
 42. Hafferty FW. Professionalism--the next wave. The New England Journal of Medicine. 2006;355(20):2151-2.
 43. Wagner P, Hendrich J, Moseley G, Hudson V. Defining medical professionalism: a qualitative study. Medical Education. 2007;41(3):288-94.
 44. Karnieli-Miller O, Vu TR, Holtman MC, Clyman SG, Inui TS. Medical students' professionalism narratives: a window on the informal and hidden curriculum. Academic Medicine. 2010;85(1):124-33.
 45. Salam A, Song CO, Mazlan NF, Hassin H, Lee LS, Abdullah MH. A Pilot Study on Professionalism of Future Medical Professionals in Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Medical Centre. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012;60:534-40.
 46. Schirmer S. The Nurse Manager's Guide to Hiring, Firing & Inspiring. Aorn Journal. 2011;93(1):179-81.
 47. Vafaee M. Survey on the Methods of Decision Making of Nursing Managers of Khorasan Medical and Health College . J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2004; 2 (2)
 48. Birden H, Glass N, Wilson I, Harrison M, Usherwood T, Nass D. Defining professionalism in medical education: a systematic review. Medical Teacher. 2014;36(1):47-61.
 49. YarMohammadiyan MH. Managers and health care professionals and effective need assessment methods. Iranian journal of Education in Physician Science. 2002;2(2):16-24.
 50. Assessing educational needs of nurse managers affiliated to state hospitals. Iranian Journal of Nursing Research. 2010;4(15):16-24.
 51. Baghaei T, Saleh moghaddam AR, Seidi M. Management principles and nursing manager. IJN. 2005; 17 (40): 62-69.