نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: حرفه­ پزشکی و شاخه­های مختلف آن به عنوان یکی از تنش­زاترین مشاغل می­تواند بر سلامت روانی پزشکان و به دنبال آن بیماران تأثیر گذارد. در نتیجه، هدف از پژوهش حاضر تعیین تفاوت راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات، استرس شغلی و میزان اعتیاد به کار در بین دانشجویان دوره دستیاری جراحی در رشته‌های جراحی بود.مواد و روش­: در این پژوهش که به صورت پیمایشی در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد کلیه دانشجویان دوره دستیاری رشته‌های جراحی مغز و اعصاب، جراحی عمومی و جراحی کلیه و مجاری ادراری شاغل به تحصیل در سال93-94 جامعه پژوهش را تشکیل دادند. از بین این افراد  90 نفر در هر رشته 30به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های استاندارد تنظیم شناختی هیجانات درس گراتز و پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس و پرسشنامه اعتیاد به کار سامانی بود. جهت  تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و  نیز از روش تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.یافته­ها: یافته­ها نشان داد که از نظر راهبردهای شناختی تنظیم هیجانات تفاوت معناداری بین دستیاران جراحی مغز و اعصاب، جراحی عمومی و جراحی کلیه و مجاری ادراری بود. از نظر میزان استرس شغلی بین گروه دستیاران جراحی مغز و اعصاب و جراحان کلیه و مجاری ادراری تفاوت معنی‌دار مشاهده شد (01/0=P). به این صورت که میانگین استرس شغلی در دستیاران جراحی کلیه و مجاری ادراری بیش از دو گروه دیگر بود. همچنین از نظر میزان اعتیاد به کار بین سه گروه تفاوت معنی‌داری وجود داشت (001/0=P) و میانگین اعتیاد به کار در دستیاران جراحی عمومی بیش از دو گروه دیگر بود.بحث و نتیجه­گیری: با توجه به شرایط کار پزشکی و مدت زمان کار دستیاران پزشکی این پژوهش می‌تواند از لحاظ شناختی تنظیم هیجانات، میزان استرس شغلی و اعتیاد به کار مورد استفاده قرار بگیرد. لذا، پیشنهاد می­گردد که مداخلاتی در خصوص استفاده از راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجانات به دستیاران جراحی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Differences in Emotion Regulation Strategies, Occupational Stress Management, and Degree of Workaholism among General Surgery Residents

نویسندگان [English]

 • Najmeh Iraji Meymandi
 • Nadereh Sohrabi

چکیده [English]

Background: Medical professions can affect physicians and, consequently, patients’ mental health. The present research sought to identify the differences in emotion regulation strategies, occupational stress management, and degree of workaholism among general surgery, neurosurgery, and urology residents.
Methods: This survey research was conducted on all general surgery, neurosurgery, and urology residents in Namazi hospital, Shiraz in 2014-2015. The statistical sample included 90 subjects (30 residents from each major). The study data were collected using Gratz’s cognitive emotion regulation questionnaire, Parker and DeCotiis’s job stress scale, and Ahmadi’s workaholism questionnaire. Then, the data were entered into the SPSS statistical software and were analyzed using ANOVA and Tukey’s post-hoc test.
Results: The results showed a significant difference among general surgery, neurosurgery, and urology residents in terms of emotion regulation cognitive strategies. Also, a significant difference was found between neurosurgery and urology residents regarding the degree of occupational stress (p<0.01). Finally, a significant difference among the three groups concerning the degree of workaholism (p=0.001).
Conclusion: Considering the condition of medical profession, the results of this research can be used in terms of emotion regulation strategies, occupational stress, and degree of workaholism. Besides, it is suggested to develop interventions for surgery residents regarding utilization of emotion regulation strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotion regulation cognitive strategies
 • Occupational Stress
 • Workaholism

 1. Rafie H, Nobakht F, Oliai A. Job burnout among physicians and psychologists of addiction in compare with physicians and psychologists of other clinics in Tehran. The Headquarters for Combating Narcotics, Office of Research and Education 2012.
 2. Menati W, Niazi M, Menati R, Khazail S, Yasini A. The Relationship between Job Stress Measured by Effort-Reward Imbalance Model and Mental Health in the Nurses working in government hospitals of Ilam. Sadra Med Sci J 2015; 3(4): 247-258.
 3. Adib-Hajbaghery M, Khamechian M, Alavi NM. Nurses’ perception of occupational stress and its influencing factors: A qualitative study. Ira J Nurs Mid Res 2012; 17(5):352.
 4. Jafari A, Amiri Majd M, Esfandiary Z. Relationship between personality characteristics and coping strategies with job stress in nurses. Journal of Nursing Management. 2013; 1 (4): 40-2.
 5. Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Pers Indiv Differ 2002; 30: 1311-1327.
 6. Kamali Ardakani M,Malek M, Attarchi MS, Mohamadi S. Occupational stress and its influencing factors in medical students; J of Med Work 2012; 5(1): 24-33.
 7. Hashemi M, Garshad A. Assessment job stress it in nursing personal in a selected teaching hospital of North Khorasan University of Medical Sciences 2008. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences; 2012; 4 (1): 95-103.
 8. Ghasemzadeh A. Mediating role of perceived control in the impact of personal qualities on job stress among hospital staff. International Journal of Hospital Research. 2014; 3(1): 37-42.
 9. Burke RJ. Research Companion to Working Time and Work Addiction. Edward Elgar Publishing 2007; P: 257.
 10. Piotrowski C, Vodanovich SJ. The workaholism syndrome: an emerging issue in the psychological literature. J Instruct Psychol 2008; 35(1): 03-105.
 11. Aldao A, Nolen-Hoeksema S. Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behav Res Ther 2010; 48(10): 974-983.
 12. Samani S, Sadeghi L. The psychometric adequacy of the cognitive regulation of emotion questionnaire. Psychol Mod Meth 2010; 1: 51-62.
 13. Heydari A, Eqbal F. The relationship of difficulty in emotional regulation, attachment styles, and intimacy with marital satisfaction among couples in Sanaye Foolad of Ahvaz city. New Findings in Psychology 2010; 5(15): 115-134.
 14. Asgari P, Pashai GH, Aminian M. The relationship of emotional regulation, life psychological stressors, and body image with eat disorders among women. Andisheh va Raftar 2009; 4(13): 65-78.
 15. Parker D, Decotiis TA. Organizational Determinants of Job Stress. Organ Behav Hum Perform 1983; 32: 160-177.
 16. Demir H, Nissi AK, Arshadi N. Examined the relationship between job stress and general health due to the moderating role of perceived organizational support in industrial and organizational psychology studies of oil company employees Journal of Industrial and Organizational Psychology of Shahid Chamran University 2014; 1(1): 119-139.
 17. Ahmadi F, Sohrabi N. Comparisone of type of family, sleep quality, sexual quality and consistency in doctors addicted to work and normal. Thesis for a master's degree in Educational Psychology, Islamic Azad University of Marvdasht; 2015.
 18. Ryan C, Martin ERD. Cognitive emotion regulation in the prediction of depression, anxiety, stress, and anger. Pers Indiv Differ 2005; 39: 1249-1260.
 19. Lu H, While AE, Barriball KL. Job satisfaction and its relation foster: a question naira survey of hospital nurses in mainland. Chin. Int J Nurs Stud 2007; 44(91): 44-88.
 20. Nistor Gh. Workaholism: A new challenge for organization management. Social and Behavioral Sciences. 2014; 109: 295-300.
 21. Andreassen CS, Ursin H, Eriksen HR, Pallesen S. The relationship of narcissism with workaholism, work engagement and professional Position. Social Behavior and personality 2012;40(6); 881-890.
 22. Griffiths M. Job rule: The development of a new scale for Workaholism. Retrieved from http://drmarkgriffiths. Wordpress.com/tag/work-addiction-risk-test.(para.3,5)2012.
 23. Van Wijhe CI, Peeters MCW, Schaufeli WB. Enough is enough: Cognitive antecedents of workaholism and its aftermath. Hum Resource Manage 2014; 53(1): 157-177.
 24. van Wijhe C, Peeters M, Schaufeli W. Irrational beliefs at work and their implications for workaholism. J Occup Rehabil 2013;23(3):336-46.