نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: با توجه به روند غیرقابل‌برگشت و پیشرفت سریع پوسیدگی دندانی، تشخیص و پیشگیری از آن مسئولیت مهمی در حرفه دندانپزشکی می‌باشد. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰاﻳﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﺠﻴﺘﺎل پانورامیک و محدودیت‌های تکنیک بایت وینگ، در این مطالعه دقت تشخیصی دیجیتال پانورامیک را ﺑﺎ گرافی بایت وینگ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ پروگزیمالی دندان‌های خلفی موردبررسی قراردادیم. مواد و روش: در این مطالعه توصیفی مقطعی (Cross-Sectional) تعداد 30 بیمار که جهت انجام کارهای دندانپزشکی نیاز به تهیه رادیوگرافی پانورامیک و BW(Bite Wing) داشتند، انتخاب شدند. رادیوگرافی‌های بایت وینگ و دیجیتال پانورامیک از هر بیمار تهیه گردید. این رادیوگرافی‌ها کدگذاری شده و در اختیار یک رادیولوژیست دهان، فک و صورت قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده وارد نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 0/18 شده و با استفاده از روش‌های آماری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها: در مقایسه دقت رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال و بایت وینگ در تشخیص پوسیدگی پروگزیمالی دندان‌های پره مولر، و هم‌چنین مولر اختلاف معنی‌داری در مورد دو نوع رادیوگرافی به‌عمل‌آمده مشاهده نشد. مقدار حساسیت، ویژگی و دقت رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال7/79 درصد (Sensitivity=79.7%)، 9/83 درصد (Specificity=83.9%) و 8/82 درصد (Accuracy=82.8%) به دست آمد که نشان‌دهنده دقت بالای رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در تشخیص پوسیدگی پروگزیمال دندان‌های خلفی بود.بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، عدم وجود اختلاف بین این دو نوع گرافی و همچنین حساسیت و ویژگی بالای پانورامیک، رادیوگرافی دیجیتال پانورامیک شاید بتواند جایگزینی برای رادیوگرافی بایت وینگ جهت تشخیص پوسیدگی بین‌دندانی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Accuracy of Digital Panoramic Imaging in Detection of Proximal Caries in Posterior Teeth

نویسندگان [English]

 • Zahra Tafakhori
 • Mojgan Khazaei
 • Akram Afshari Poor

چکیده [English]

Background: Considering the irreversibility and rapid progression of dental caries, diagnosis and prevention of such cases is an important responsibility in the field of dentistry. Regarding the advantages of digital panoramic system and limitations of bite wing technique, this study aimed to compare the diagnostic accuracy of bite wing radiography and digital panoramic imaging in detection of proximal caries in posterior teeth.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 30 patients who required both panoramic and bite wing radiographies for dental procedures. Radiographies were collected, coded, and evaluated by a radiologist. Then, the data were analyzed using the SPSS statistical software, version 18.0.
Results: The results showed no significant difference between digital panoramic and bite wing techniques regarding accuracy in diagnosis of proximal caries in molar and premolar teeth. The sensitivity, specificity, and accuracy of digital panoramic radiography were 79.7%, 83.9%, and 82.8%, respectively, which revealed the high diagnostic precision of this technique in detection of proximal caries in posterior teeth.
Conclusion: Considering the insignificant difference between these two methods of radiography and the high sensitivity and specificity of digital panoramic radiography, this technique can be a proper substitute for bite wing radiography in diagnosis of inter-dental caries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Panoramic radiography
 • Bite wing radiography
 • Inter-dental caries

 1. Ramesh A, Tyndall DA, Ludlow JB. Evaluation of a new digital panoramic system: a comparison with film. Dentomaxillofac Radiol 2001; 30(2): 98-100.
 2. White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology Principle and Interpretation. 6thed. St. Louis: Mosby Co; 2009: 301-320.
 3. Hintze H, Wenzel A. Clinically undetected dental caries assessed by bitewing screening in children with little caries experience. Dentomaxillofac Radiol 1994; 23(1): 19-23.
 4. Thylstrup A, Fejerskov O. Textbook of clinical cariology. 2nd ed. Copenhagen: Munksgaard; 1994: 200-210.
 5. Casamassimo PS. Radiographic considerations for special patients-modifications, adjuncts and alternatives. Ped Dent 1981; 3: 448-54.
 6. Swell J, Drage N, Brown J. The use of panoramic radiography in a dental accident and emergency department. Dentomaxillofac Radiol 2001; 30(5): 260-3.
 7. Peltola JS, Venta I, Haahtela S, Lakoma A, Ylippavalniemi P, Turtola L. Dental and oral radiographic findings in first year university students in 1982 and 2002 in Helsinki, Finlad. Acta Odontol Scand 2006;64(1):42-6.
 8. Ivanauskaite D, Lindh C, Range K, Rohlin M. Comparison between Scanora panoramic radiography and bitewing radiography in the assessment of marginal bone tissue. Stomatologija 2006; 8(1): 9-15.
 9. Akkaya N, Kansu O, Kansu H, Caqirankaya LB, Arslan U. Comparing the accuracy of panoramic and intraoralradiography in the diagnosis of proximal caries. Dentomaxillofac Radiol 2006; 35(3): 170-4.
 10. Kamburoglu K, Kolsuz E, Murat S, Yüksel S, Ozen T. Proximalcaries detection accuracy using intraoral bitewing radiography, extraoral bitewing radiography and panoramic radiography. Dentomaxillofac Radiol 2012;41(6):450-9.
 11. Taylor-Weetman K, Wake BL, Hyde CJ. Comparison of panoramic and bitewing radiography for the detection of dental caries. A systematic review. Birmingham: University of Birmingham, Department of Public Health and Epidemiology, January 2002.
 12. White SC, Yoon DC. Comparative performance of digital and conventional images for detection of proximalsurface caries. Dentomaxillofac Radiol 1997; 26(1): 32-8.
 13. Kaeppler G, Dietz K, Reinert S. Diagnostic accuracy of in vitro panoramic radiographs depending on the exposure. Dentomaxillofac Radiol. 2007;36(2):68-74.
 14. Molander B. Panoramic radiography in dental diagnostics. Swed Dent J Suppl. 1996;119:1-26.
 15. Fallahzadeh f, Tayyebi A, Tofangchiha M, Modirfala H, Safarzadeh S. Agreement of bitewing and digital panoramic radiographies in the detection of proximal caries. Journal of Kerman University of Medical Scienses 2013; 20(4): 343-353.