نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: آموزش بالینی جز حیاتی برنامه پرستاری است. برنامه پریسپتورشیپ ممکن است با فراهم کردن جو یادگیری مناسب بتواند در ارتقا توانمندی‌های حرفه‌ای دانشجویان پرستاری موثر باشد. به علاوه فراگیرانی که از خودپنداره بهتری برخوردار هستند، ممکن است بیشتر به موفقیت دست یابند. پژوهش حاضر با هدف تعیین خودپنداره تحصیلی و درک دانشجویان پرستاری از جو یادگیری بعد از تجربه برنامه پریسپتورشیپ و همبستگی این دو متغیر انجام شد.مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت مقطعی و همبستگی و بر روی دانشجویان پرستاری که تجربه برنامه پریسپتورشیپ را داشتند، انجام شد. اطلاعات با استفاده از مقیاس خودپنداره تحصیلی و پرسشنامه جو یادگیری جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون تی تست، آنوا و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره خودپنداره دانشجویان پرستاری بعد از تجربه برنامه پریسپتورشیپ 01/10±86/108 بود. بدین معنا که میانگین نمره خودپنداره دانشجویان از دوسوم کل نمره مورد انتظار، بالاتر بود. میانگین نمره جو یادگیری 49/77 (52/17) بود و این نمره از دوسوم نمره مورد انتظار بالاتر بود. بین میانگین جو یادگیری با وضعیت تأهل و ترم تحصیلی ارتباط وجود داشت و دانشجویان متأهل و دانشجویان ترم 7 و 8 درک بهتری از جو یادگیری داشتند. اما همبستگی خودپنداره تحصیلی و جو یادگیری در دانشجویان پرستاری بعد از تجربه برنامه پریسپتورشیپ معنی‌دار نبود (16/0=P و 18/0=r).بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد میانگین نمره خودپنداره تحصیلی دانشجویان و درک دانشجویان از جو یادگیری بعد از تجربه برنامه پریسپتورشیپ از دو سوم نمره مورد انتظار بالاتر بود. لذا دنبال کردن این برنامه در برنامه آموزشی پرستاری پیشنهاد می شود. انجام مطالعات بیشتر به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه می‌تواند کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Correlation between Academic Self-Concept and Learning Climate in Nursing Students after Experiencing Preceptorship Program

نویسندگان [English]

 • Camelia Torabizadeh
 • Roya Dokoohaki
 • Masoume Rambod
 • Farahnaz Raeiskarimian

چکیده [English]

Background: Clinical training is a critical component of nursing program. Preceptorship program might be effective in improving nursing students’ professional competencies by providing a suitable learning environment. In addition, learners with better self-concept may be more likely to succeed. This study aimed to determine nursing students' academic self-concept and their understanding of learning climate after experiencing preceptorship program and assess the correlation between these two variables.
Methods: This cross-sectional, correlational study was performed on the nursing students who had experienced preceptorship program. The data were collected by academic self-concept scale and learning climate questionnaire. Then, the data were entered into the SPSS statistical software, version 20 and were analyzed using t-test, ANOVA, and Pearson’s correlation coefficient.
Results: The results showed that the nursing students' mean score of academic self-concept was 108.86±10.01 after experiencing preceptorship program. This means that the students' mean score of self-concept was higher than two-thirds of the expected total score. Besides, the mean score of learning climate was 77.49+17.52, which was higher than two-thirds of the expected score. Moreover, learning climate was associated with marital status and educational term, such a way that married students and those in the 7th and 8th terms had a better understanding of learning climate. However, no significant correlation was found between academic self-concept and learning climate after the preceptorship program (r=0.18, p=0.16).
Conclusion: The findings of this study indicated that the students’ mean score of self-concept and perception of learning climate after experiencing the preceptorship program were higher than two-thirds of the expected score. Therefore, this program is suggested to be used in nursing education. Yet, further studies have to be conducted to recognize the strengths and weaknesses of the program.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Students
 • Nursing
 • Self-concept
 • Learning climate
 • Preceptorship program

 1. Aein F, Hasheminia SAM, Moghadasi J. Preceptors and student's experiences on the implementation of perceptorship model in clinical practice. Journal of Nursing Education 2013; 1(1): 25-37. (Persian)
 2. Hickey M. Preceptor perceptions of new graduate nurse readi ness for pra ctice. J Nurses Staff Dev 2009; 25: 35-41.
 3. Yazdani SH, Homayouni Zand R, Hossinee F. Perceptor Guide: medical student training program, clinical teaching; 2005: http://www.sbmu.ac.ir/uploads/-Preceptorship.pdf (Persian)
 4. Heydari A, Alizadeh B, Mazloum S. The Effect of Preceptorship Program on Clinical Skills of Undergraduate Nursing Students. Iranian Journal of Medical Education. 2013; 13 (7):588-600 (Persian)
 5. Raeisoon M, Mohammadi Y, Abdorazaghnejad M, Sharifzadeh G. An investigation of the relationship between self-concept, self-esteem, and academic achievement of students in the nursing-midwifery faculty in Qaen during 2012-13 academic year. Mod Care J 2014; 11 (3):236-242.
 6. Faghani M, Jouybari L, Sanagoo A, Mansouriyan A R. Views of learners on learning environment based on the model DREEM in Golestan Universit. J Med Edu Dev 2013; 6 (12) :43-50. (Persian)
 7. Moattari M, Ramezani S. Nursing Students' Perspective toward Clinical Learning Environment. Iranian Journal of Medical Education 2009; 9(2): 137-145. (Persian)
 8. Emanuel V, Pryce-Miller M. Creating supportive environments for students. Nursing Times2013; 109: 37, 18-20.
 9. Chang Y, and Mark B. Moderating effects of learning climate on the impact of RN staffing on medication errors. Nurs Res 2011; 60(1): 32–39.
 10. Flowers L O, Raynor J E., White J E N.  Investigation of Academic Self-Concept of Undergraduates in STEM Courses. Journal of Studies in Social Sciences 2013; 5(1): 1-11.
 11. Reynolds WM. Measurement of Academic Self-Concept in College Students, Journal of Personality Assessment1988; 52(2): 223-240.
 12. Reynolds WM. Initial development and validation of the academic self-concept scale. Educational and Psychological Measurement 1980;40:1013-1016.
 13. Williams G C, Saizow R, Ross L, & Deci E L. Motivation underlying career choice for internal medicine and surgery. Social Science and Medicine1997; 45: 1705-1713.
 14. Williams G C & Deci E L. Internalization of biopsychosocial values by medical students: A test of self-determination theory. Journal of Personality and Social Psychology1996; 70: 767-779.
 15. Williams G C, Wiener M W, Markakis K M, Reeve J & Deci E L. Medical student motivation for internal medicine. Journal of General Internal Medicine1994; 9: 327-333.
 16. Ferguson LM. Preceptors enhance students' self-confidence. Nursing connections. 1996;9(1):49-61.
 17. Ford Y. Development of Nurse Self-Concept in Nursing Students: The Effects of a Peer-Mentoring Experience. J Nurs Educ 2015;54(9):S107-11.
 18. Kelly S & Courts N. The professional self-concept of new graduate nurses. Nurse Education in Practice 2007; 7: 332-337.
 19. Lofmark A, Wikblad K. Facilitating and obstructing factors for development of learning in clinical practice: a student perspective. Issues and innovations in Nursing Education. J Adv Nurs 2001; 34 (1):43-502.