نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: یکی از واحدهای مهم و هزینه‌بر در بیمارستان‌های عمومی واحد رادیولوژی است. هدف از مطالعه حاضر سنجش کارایی اقتصادی واحدهای رادیولوژی بیمارستان‌های عمومی استان کرمان بود.مواد و روش: این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مطالعات مقطعی بود. اطلاعات در خصوص ورودی‌ها و خروجی‌های مدل از 15 بیمارستان عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان جمع‌آوری شد. متغیرهای ورودی مدل شامل تعداد کارکنان کارشناس، تکنیسین و تعداد تجهیزات پزشکی رادیولوژی و خروجی مدل که شامل کلیشه‌های رادیولوژی و تعداد بیمار پذیرش‌شده واحدهای مربوطه بود. در آخر، متغیر قیمت که دربرگیرنده حقوق ماهیانه کارکنان رادیولوژی و قیمت تجهیزات پزشکی رادیولوژی بود، جمع‌آوری شد. نرم‌افزار مورداستفاده در این مطالعه deap نسخه 2 بود.یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین نمره کارایی اقتصادی واحدهای رادیولوژی موردبررسی حدود 49/0 بود که این مقدار کمتر از میانگین نمره کارایی فنی و کارایی تخصیصی بود. 20 درصد واحدهای رادیولوژی بیمارستان‌های موردمطالعه ازلحاظ کارایی اقتصادی، کارا عمل نموده بودند. حدود 66 درصد واحدهای موردمطالعه دارای کارایی اقتصادی کمتر از 5/0 بودند. میانگین نمره کارایی فنی و کارایی تخصیصی واحدها به ترتیب70/0 و 701/0 بود.بحث و نتیجه گیری: در بین واحدهای رادیولوژی موردمطالعه حدود 80 درصد از آن‌ها دچار ناکارایی اقتصادی بوده که مسیولین بیمارستان‌ها بایستی برنامه‌ریزی لازم جهت ارتقا کارایی اقتصادی آن‌ها داشته باشند. مدیران می‌توانند با در نظر گرفتن استانداردهای بالینی و به‌کارگیری تجهیزات پزشکی هزینه اثربخش در جهت ارتقا کارایی تلاش نماید.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Economic Efficiency in Radiology Wards: A Case Study in Kerman Province

نویسندگان [English]

 • Amin Jahad Sarvestani
 • Mohsen Barouni
 • Mohammadreza Amiresmaeili

چکیده [English]

Background: Radiology department is one of the important and costly units in general hospitals. The present study aimed to evaluate the economic efficiency of radiology wards of general hospitals located in Kerman province.
Methods: In the present cross-sectional, analytical study, information about model inputs and outputs was collected from 15 general hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences. The input variables included number of personnel, technicians, and radiology equipment. On the other hand, the output variables were radiology clichés and number of patients admitted at radiology departments. Information about price, including staff’s monthly income and cost of medical equipment, was also collected. After all, the data were analyzed using Deap software, version 2.
Results: The results showed that the mean score of economic efficiency was 0.49, which is lower than the mean score of technical and allocative efficiency. Additionally, 20% of the radiology wards in the studied hospitals showed economic efficiency. However, economic efficiency of about 66% of the studied units was below 0.5. Moreover, the mean scores of the units’ technical and allocative efficiency were 0.70 and 0.701, respectively.
Conclusion: According to the results, 80% of radiology wards under study suffered from economic inefficiency. Hence, hospitals’ authorities should develop appropriate action plans to improve economic efficiency. Managers can also help improve efficiency by considering clinical standards and using cost-effective medical equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Efficiency
 • Radiology
 • DEA

 1. Rahimi B, Yusefzade H, Khalesi N, Valinejadi A, Gozali A, Akbari S, et al . Analysis of the Efficiency and Optimal Consumption of Resources in Selected Hospitals in Urmia Province through Data Envelopment Analysis. Journal of Health Administration 2012; 15 (47) :91-102
 2. Askari R, Goudarzi R, Fallahzadeh H, Zarei B, Dehqani Tafti A. Efficiency Appraisal Of Yazd University Of Medical Science Hospitals By Quantitative Approach Data Envelopment Analysis (DEA). Payavard 2012; 6 (3):215-224 3.
 3. Goudarzi Gh R. Review and determine the factors affecting the efficiency of the hospital, Iran University of medical sciences using DEA and SFA (MS Thesis). Tehran. Iran University of Medical Sciences; 2007 (Persian).
 4. Almen A, Tingberg A, Mattsson S, Besjakov J, Kheddache S, Lanhede B, et al. The influence of different technique factors on image quality of lumbar spine radiographs as evaluated by established CEC image criteria. The British Journal of Radiology 2000; 73 (875):1192-1199
 5. Archer BR. Recent history of the shielding of medical x-ray imaging facilities. Health Phys 2005; 88(6): 579-86.
 6. Stephenson S.K. Manual on Radiation Protection in Hospitals and General Practice. International Journal of Radiation Biology and Related Studies in Physics, Chemistry and Medicine 1977; 3 (32): 50-61.
 7. Keshtkaran A, Barouni M, Yandarani M, Ravangard R. Evaluating the Economic Efficiency of Radiology Units in General Hospitals of Shiraz University of Medical Sciences in 2012, using Data Envelopment Analysis. Journal of Health & Development 2014; 2(4): 340-352.
 8. Rezapour A, Asef Zade S. Study Economic Efficiency of Teaching Hospitals of Qazvin University of Medical Sciences (1999-2007). Journal of Guilan University of Medical Sciences2009; 18(71): 55-63 (Persian).
 9. Saber-Mahani A, Goodarzi GH, Barouni M, Khakian M. Estimation of Technical Efficiency of General Hospital of Kerman University of Medical Scences by Data Envelopment Analysis (DEA) Method in 2007. Journal of kerman University of Medical Sciences, 2010; 17(1): 59-67 (Persian).
 10. Pour Reza A, Goudarzi GH R, Azadi H. Determine the technical performance, Tehran University of medical hospitals withcomprehensive data analysis method. Journal of the Faculty of Health and health Research Institute 2009;4(7):79-86
 11. Aboulhallaje M, Najafi B. Ahmad Kia Daliri A. Measuring the technical efficiency of Iranian Ministry of Health and Medical Education hospitals: 2007. Teb & Tazkiyeh 2010; 19(3): 49-61.
 12. Goes JB, Park SH. Interorganizational links and innovation: The case of hospital services. Academy of Management Journal 1997; 40 (3): 673-693
 13. Harrison JP, Coppola MN, Wakefield M. Efficiency of federal hospitals in the United States. Journal of Medical Systems 2004; 28(5): 411-22.
 14. Wang BB, Ozcan YA, Wan TT, Harrison J. Trends in hospital efficiency among metropolitan markets. Journal of Medical Systems 2000; 23(2): 83-97
 15. Ferrier D. The size and service offering efficiencies of U.S. Hospitals. J Econ Manag Strategy 2011; 2(4): 10-31
 16. Byrnes P & Valdmanis V. Analyzing technical and allocative efficiency of hospitals. In Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Applications, 1994: 129-144
 17. Banker RD. Chang H. The Super-efficiency procedure for outlier identification, not for ranking efficient units. Eur J Operl Res 2006; 175(2):1311-20.
 18. Zahavi M, Arab M, Goudarzi GH.R, Hosseini M, AkbariSari A, Akbarihaghighi F. Measurement of Economic Efficiency of CCUs of Tehran University of Medical Sciences Hospitals, Using Data Envelopment Analysis (DEA) and Stochastic Frontier analysis (SFA) Methods: 2006-2009. Hakim Research Journal 2014;16 (4): 285-293.