نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: امروزه رضایت بیماران در تعیین کیفیت خدمات سلامتی و برنامه‌ریزی‌های مدیریتی نقش مهمی دارد. ازاین‌رو مطالعه حاضر، باهدف تعیین رضایت‌مندی بیماران از خدمات فیزیوتراپی در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1392 انجام شد.مواد و روش: این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی- تحلیلی بوده که با تکمیل پرسشنامه‌ی استاندارد توسط 183 بیمار که با روش نمونه‌گیری آسان انتخاب‌شده بودند در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 92، انجام شد. جهت تعیین ارتباط متغیرها با سطح رضایت بیماران از آزمون ‏تی استیودنت، آزمون تحلیل واریانس و تحلیل همبستگی استفاده شد.یافته‌ها: میانگین نمره رضایت بیماران در این مطالعه 75/4 به دست آمد که حاکی از رضایت بالای بیماران از خدمات فیزیوتراپی در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1392 بود. بالاترین سطح رضایت‌مندی، در حیطه رعایت شئونات اخلاقی با میانگین نمره 834/4 مشاهده شد. بررسی تأثیر همزمان متغیرهای رعایت شئونات اخلاقی، زمان‌بندی و برنامه‌ریزی خدمات، کیفیت خدمات و مناسب بودن هزینه‌ خدمات بر رضایت بیماران نشان داد که به‌طور همزمان فقط متغیر کیفیت بر رضایت بیماران تأثیر دارد و تأثیر سه متغیر دیگر معنادار نیست.بحث و نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که کیفیت خدمات مهم‌ترین عاملی است که بر سطح رضایت‌مندی بیماران تأثیر مستقیم دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود سنجش مستمر کیفیت خدمات و میزان رضایت بیماران به‌عنوان یکی از ملزومات در کلیه مراکز دولتی و غیردولتی انجام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Patients’ Satisfaction with Physiotherapy Services in Clinics of Shiraz University of Medical Sciences in 2013

نویسندگان [English]

  • Marzieh Dastgheib
  • Mohammad Kamali
  • Ali Chabok

چکیده [English]

Background: Nowadays, patient satisfaction plays an important role in determining the quality of health services and managerial programs. Therefore, this study aimed at determining patients’ satisfaction with physiotherapy services in clinics of Shiraz University of Medical Sciences in 2013.
Methods: This cross-sectional, descriptive-analytical study was conducted on 183 patients selected through simple random sampling from the clinics affiliated to Shiraz University of Medical Sciences in 2013. The patients completed a standard questionnaire. Then, student t-test, ANOVA, and correlation test were used to assess the relationship between the study variables and patient satisfaction.
Results: In this study, the mean score of patient satisfaction was 4.75, indicating the patients’ high level of satisfaction with physiotherapy services at the clinics of Shiraz University of Medical Sciences. Besides, the highest satisfaction level was related to the ethical dimension with the mean score of 4.834. The results showed no significant relationship between patient satisfaction and ethical considerations, timing and programming, and suitable costs. However, a significant association was observed between quality of services and patient satisfaction.
Conclusion: This study showed that quality of services was the most important factor that had a direct impact on patient satisfaction. Thus, continuous assessment of quality of services and patients’ satisfaction is recommended to be performed in both public and private centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • patient satisfaction
  • Physiotherapy
  • Outpatient clinics