نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: سنجش وضعیت کتابخانه‌های دانشگاهی، روشی برای کشف نقاط ضعف و بهبود کارایی آن­ هاست. هدف از این مطالعه، بررسی و ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی گلستان و تطبیق آن با استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران بود.مواد و روش: این مطالعه، از نوع کاربردی بود که به روش پیمایشی تطبیقی، در سال 1394 و در دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد. جامعه مورد بررسی، 5 کتابخانه دانشکده‌ای دانشگاه بود. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که "استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران" استخراج شده بود، گردآوری شد. روایی این پرسشنامه به تائید اعضای هیات علمی رسیده و پایایی آن به میزان 78/0 به تائید رسید. داده­ها پس از گردآوری و تحلیل، با استفاده از نرم‌افزار Excel در قالب جداول و نمودارها ارائه شد.یافته‌ها: یافته‌های نشان داد که این کتابخانه‌ها، 46826 عنوان منبع در اختیار دارند که معادل 75/8 درصد تعداد منابع استاندارد مورد نیاز است. در این کتابخانه­ها مجموعا 12 نیرو وجود دارد که هیچ کدام از آن‌ها نیروی متخصص نیستند؛ کتابخانه‌های مورد بررسی از نظر مجموعه منابع 75/8 درصد، از نظر نیروی انسانی 31 درصد و از نظر فضای کتابخانه‌ها 54 درصد با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران تطابق دارند.بحث و نتیجه‌گیری: کتابخانه‌های مورد بررسی در سطح مناسبی از نظر تطابق با استاندارد قرار ندارند و لزوم توجه کمی و کیفی به کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی به وضوح ضروری است. ایجاد کتابخانه مرکزی دانشگاه، تجدید ساختار سازمانی با توجه به استاندارد کتابخانه­های دانشگاهی و جذب نیروی­های متخصص از روش­های بهبود وضعیت این کتابخانه­ها است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Golestan University of Medical Sciences libraries compared to the standard of Iranian academic libraries

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Qazi Mirsaeed
  • Komeil Kolbadi Nejad
  • Babak Rastegari Mehr
  • Maryam Banisaffar
  • Masoud Mohammadi

چکیده [English]

Background: Evaluation of academic libraries is an important step towards discovering their weak points and improving their efficiency. This study aimed to evaluate Golestan University of Medical Sciences libraries compared to the standard of Iranian academic libraries.
Methods: This applied study was conducted by comparative survey method in Golestan University of Medical Sciences in 2015. The study population included 5 libraries of Golestan University of Medical Sciences. The study data were gathered using a researcher-made questionnaire that was extracted from standard of Iran’s academic libraries. The validity of the questionnaire was approved by the faculty members and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0.78. After all, the data were presented through tables and graphs using Excel software.
Results: The findings of this study showed that the libraries of Golestan University of Medical Sciences contained 46826 resources, comprising 8.75% of the required standard resources. Besides, 12 human workforce worked in these libraries none of whom was professional in this field. Moreover, the study libraries were matched with the standard of Iran’s academic libraries regarding resources by 8.75%, human workforce by 31%, and space by 54%.
Conclusion: The study libraries were not appropriately matched with the standard of Iran’s academic libraries. This can be improved by creation of a central academic library, renewal of the organizational structure according to the standard of academic libraries, and employment of professional workforce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard
  • Academic libraries