نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: ازجمله مشکلات شایع در محیط‌های کاری می‌توان به استرس شغلی اشاره کرد. در مدل عدم توازن تلاش-پاداش که روشی برای اندازه‌گیری استرس شغلی است، روابط نامتوازن میان تلاش‌های سرمایه‌گذاری شده و پاداش دریافت شده در کارکنان باعث واکنش‌های استرس‌زایی می‌شود که در طولانی‌مدت پیامدهای مضری برای سلامتی به همراه دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین استرس شغلی اندازه‌گیری شده با مدل عدم توازن تلاش پاداش و سلامت روان در محیط کاری در پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر ایلام انجام‌شده است.مواد و روش: پژوهش حاضر مطالعه‌ای مقطعی است که در سال1392 بر روی154 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهرستان ایلام صورت پذیرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های استرس شغلی عدم توازن تلاش_پاداش (Effort-Reward Imbalance)  و  سلامت روان GHQ-28 (General Health Questionnaire)بود. تحلیل داده‌ها  با SPSS-20 و آزمون‌های آماری تی تست، تحلیل واریانس یک‌طرفه و همبستگی پیرسون انجام شد.یافته­ها: وضعیت اکثر پرستاران ازلحاظ سلامت روان خوب و خیلی خوب(46 درصد) بودند. 15/70 درصد از افراد دچار عدم توازن در مدل تلاش-پاداش بودند (استرس شغلی). همبستگی مثبت و معنی‌داری بین استرس شغلی و سلامت روان مشاهده شد(49/0r= و1/0P=). همچنین همبستگی مثبت و معنی‌داری بین امتیاز استرس شغلی و متغیرهای سن(35/0 , r=01/0P=) ، تعداد سال‌های اشتغال(34/0 , r=01/0P=) و تعداد ساعات کار هفتگی(30/0 , r=01/0P=) وجود داشت.بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط مستقیم استرس شغلی و سلامت روان لازم است تدابیر مدیریتی، حمایت‌های اجتماعی، بهبود شرایط محیط کار آموزش‌های لازم در رابطه با رویارویی با مشکلات به‌منظور کاهش، کنترل و پیشگیری از واکنش‌های هیجانی در پرستاران اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Job Stress Measured by Effort-Reward Imbalance Model and Mental Health in the Nurses working in government hospitals of Ilam

نویسندگان [English]

  • Valie Menati
  • Mohsen Niazi
  • Rostam Menati
  • Saeid Khazail
  • Ali Yasini

چکیده [English]

Background: Job stresss is among the common problems in workplaces. The effort-reward imbalance model shows that uneven relationship between effort and reward leads to stress, which results in negative health outcomes in long term. The present study aimed to assess job stress measured by the effort-reward imbalance model and mental health in the nurses working in government hospitals of Ilam. 
Methods: This cross-sectional study was conducted on 154 nurses working in government hospitals of Ilam in 2013. The data were collected by General Health Questionnaire (GHQ-28) and Effort Reward Imbalance (ERI) questionnaires. Then, the data were entered into the SPSS statistical software, version 20 and were analyzed using T-test, one-way ANOVA, and Pearson’s correlation coefficient.
Results: The majority of the nurses (46%) had a desirable status of mental health. On the other hand, 70.15% of the nurses suffered from imbalance in the effort-reward model (job stress). The results showed a significant positive correlation between mental health and job stress (r=0.49, P=0.01). Also, significant correlations were observed between job stress and age (r=0.35, P=0.01), working experience (r=0.34, P=0.01), and weekly working hours (r=0.30, P=0.01).
Conclusion: Considering the positive relationship between mental health and job stress, administrative measures, social supports, improvement of working conditions, and necessary training with regard to dealing with problems are required to reduce, control, and prevent emotional reactions in nurses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental health
  • Job Stress
  • Nurse