نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: شیوع اختلالات روانی بین زندانیان، سه تا چهار برابر جامعه عادی است و در ایران، شیوع این اختلالات در جامعه عادی 25 تا 30 درصد و در زندان‌های کشور بین 52 تا5/87 درصد است. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری بر کاهش علایم اضطراب و افسردگی در زندانیان می‌پردازد.مواد و روش: این پژوهش از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه زندانیان مرد بودند که در زندان محبوس بودند. از بین زندانیان مذکور 30 نفر که دارای نمرات اضطراب و افسردگی متوسط و شدید بودند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر).  داده‌ها با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک و اضطراب بک در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون جمع‌آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که نمرات افسردگی در پیش آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب عبارت بودند از46/38 و 06/37 و در پس آزمون به ترتیب گروه آزمایش و کنترل 60/17 و 93/36 بود. همچنین میانگین نمرات اضطراب در پیش آزمون به ترتیب در گروه آزمایش و کنترل 40/41 و 33/40 و در پس آزمون به ترتیب گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 17 و 80/38 بود. بعد از آزمون بین دو گروه از نظر میانگین نمره افسردگی ( 001/0=Pو19/93=F) و اضطراب ( 001/0=Pو11/369=F)  تفاوت معنی‌داری وجود داشت.بحث و نتیجه‌گیری: گروه درمانی شناختی موجب بهبود علایم اضطراب و افسردگی در زندانیان می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌گردد به منظور کاهش علایم اضطراب و افسردگی در زندانیان از گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Michael Frey's Cognitive Group Therapy Method on Improvement of Depression and Anxiety among Prisoners

نویسندگان [English]

  • Reza Mirzaei
  • Eshagh Moosavi
  • Atefe Khammar

چکیده [English]

Introduction: The prevalence of mental disorders is 3-4 folds higher among prisoners compared to normal individuals. In Iran, the prevalence of these disorders is 25-30% in the general population and 52-87.5% in prisons. The present study aimed to examine the effects of Michael Frey's cognitive group therapy method on reduction of the symptoms of anxiety and depression among prisoners.
Method:In this quasi-experimental research with pre-post-test design and a control group, the research community included all the male prisoners. Among these prisoners, 30ones with moderate to severe anxiety and depression scores were selected and randomly divided into a control and an intervention group each containing 15 subjects. The study data were collected using Beck Depression Inventory and Beck Anxiety Inventory in the pre-test and post-test. Then, the data were analyzed using ANCOVA.
Results: The results showed that depression scores of the intervention and control groups were respectively 38.46 and 37.06 in the pre-test and 17.60 and 36.93 in the post-test. Besides, the mean scores of anxiety in the intervention and the control group were respectively 41.40 and 40.33 in the pre-test and 17 and 37.80 in the post-test.
Conclusion: The results showed that cognitive group therapy could improve the symptoms of anxiety and depression among the prisoners. Therefore, Michael Frey's cognitive group therapy is suggested to be used to reduce the symptoms of anxiety and depression among prisoners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive group therapy
  • Anxiety
  • depression
  • Prisoners