نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: سازمان با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان خارجی شکل گرفته و کار خود را توسط مشتریان داخلی به انجام می‌رساند. رضایت از خدمات می‌تواند شاخص مناسبی برای سنجش کیفیت خدمات و نحوه ارائه آنها از نظر گیرندگان خدمت محسوب شود. مطالعه حاضر جهت ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های فوق تخصصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1393 انجام شد.مواد و روش: این پژوهش یک مطالعه مقطعی بود که بر روی بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های مطهری و امام رضا شیراز که از ابتدای تیرماه1393تا پایان مردادماه1393جهت دریافت خدمات سرپایی مراجعه کرده بودند، انجام شد. 714 نفر به صورت سهمیه‌ای در مطالعه شرکت کردند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه 32 سئوالی محقق ساخته‌ای‌ بود که پس از روا و پایا شدن استفاده شد. داده‌ها توسط نرم افزارSPSS   نسخه 16 و با استفاده از آزمون آنوا و تی مستقل تحلیل شد.یافته‌ها: در مطالعه حاضر میزان رضایت‌مندی از خدمات ارائه شده در درمانگاه مطهری و امام رضا 65/0 ± 03/3 بود که بالاتر از حد متوسط برآورد شد. میانگین نمره رضایت بیماران از کارکنان مدارک پزشکی از سایر بخشها کمتر بود در مقابل، بیشترین میانگین رضایت مردم مربوط به پزشکان بود. بین میانگین نمره رضایت شرکت‌کنندگان با جنسیت (001/0P<) و مرکز مراجعه (003/0P=) تفاوت آماری معنی‌داری وجود داشت.بحث و نتیجه‌گیری: یافته ها نشان داد که میزان رضایتمندی از خدمات ارائه شده در این دو مرکز، بالاتر از حد متوسط بود. اما با توجه به کاستی‌های موجودلازم است با برنامه‌ریزی مناسب در جهت برطرف کردن نقاط ضعف و ارتقا و بهبود شرایط موجود گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Outpatients’ Satisfaction with Specialized Clinics Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences in 2014

نویسندگان [English]

  • Peyvand Bastani
  • Omid Barati
  • Yalda Kazemi Fard
  • Shadi Haji Zamani
  • Fatemeh Sadeghi Pour
  • Saba Moalemi
  • Elham Chogani

چکیده [English]

Background: Each organization aims at responding to external costumers’ needs and fulfills its responsibilities by internal ones. Thus, satisfaction with services can be an appropriate index for assessment of services quality. This study aimed to evaluate outpatients’ satisfaction with specialized clinics affiliated to Shiraz University of Medical Sciences in 2014.
Methods: This cross-sectional study was conducted on the outpatients referred to Motahhari and Imam Reza clinics, Shiraz from the beginning of July to the end of August 2014. A total of 714 patients were selected through quota sampling. The study data were collected using a valid and reliable researcher-made questionnaire. Then, the data were entered into the SPSS statistical software, version 16 and were analyzed using ANOVA and independent t-test.
Results: The mean of patients’ satisfaction with the services provided at Motahhari and Imam Reza clinics was 3.03+0.65, which was above the average level. Besides, the lowest and highest means of patients’ satisfaction were related to medical records ward and physicians, respectively. Moreover, the mean of patient satisfaction was significantly related to sex (P<0.001) and type of clinic (P=0.003).
Conclusion: The study findings indicated that level of satisfaction with services provided at the two study clinics was above the average level. Considering the existing short comings, steps should be taken towards appropriate planning to eliminate weaknesses and improve the present situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinic
  • patient satisfaction