نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: خشونت خانگی علیه زنان یک مشکل مهم بهداشت جسمی و روانی در سراسر دنیا می‌باشد که از جنبه‌های مختلف سلامت مادر و جنین را با خطر مواجه می‌سازد. توجه و مقابله با این مشکل نیاز به اطلاعات پایه در زمینه شدت، فراوانی و انواع آن دارد، بنابراین هدف این مطالعه بررسی شیوع خشونت خانگی و ابعاد آن در زنان باردار در قالب یک مطالعه متاآنالیز بود.مواد و روش‌ها: مطالعه متاآنالیز حاضر با استفاده از مدل تصادفی(Random effect model) انجام شد. برای انتخاب مطالعات انجام شده شیوع خشونت خانگی در ایران پایگاه‌های SID، Iranmedex، Magiran،  Medlib،Pubmed، ISI و Scopus بین سال‌های 1380 تا 1392مورد جستجو قرار گرفتند که 64 مقاله استخراج گردید. پس از بررسی مقالات بر اساس معیارهای ورود 22 مقاله وارد مطالعه حاضر شدند که بر اساس مدل اثرات تصادفی و با استفاده از نرم افزار (Comprehensive meta-analysis) CMAمورد ترکیب و تجزیه تحلیل قرار گرفتند. برای تعیین ناهمگنی بین مطالعات از شاخص های Q، 2Ƭ و  I2استفاده شد.یافته‌ها: شیوع کلی خشونت خانگی در زنان باردار ایرانی 48 درصد با فاصله اطمینان 95 درصد بین 58-38 به دست آمد. همچنین شیوع خشونت فیزیکی، روانی و جنسی به ترتیب 17درصد با فاصله اطمینان95 درصد 32-12، 41درصد با فاصله اطمینان95 درصد 50-33و 21درصد با فاصله اطمینان95 درصد 23-16 به دست آمد. شاخص‌های مربوط به ناهمنگی بین مطالعات نیز معنی‌دار گردیدند(90/0I2≥).بحث و نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر شیوع خشونت خانگی و ابعاد آن در دوران بارداری نسبت به سایر مناطق بالاترمی‌باشد که با توجه به تاثیرات مخرب آن توجه بیشتر خانواده‌ها، مسئولین را در توجه به این امر می‌طلبد. همچنین با توجه به شیوع بالای خشونت خانگی غربالگری مادران باردار از این جنبه نیز در مراکز بهداشتی و درمانی نیز توصیه می‌گردد تا با شناسایی موارد و مشاوره لازم اثرات این پدیده کمتر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Domestic Violence among Pregnant Women in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis

نویسندگان [English]

  • Mohsen Niazi
  • Aziz Kassani
  • Rostam Menati
  • Mohammad Khammarnia

چکیده [English]

Background: Domestic violence against women is a major health problem in the world that involves various aspects of maternal and fetal health. Attention to and dealing with this problem require information about its types, severity, and frequency. Therefore, the present meta-analysis aimed to determine the prevalence of domestic violence and its components among Iranian pregnant women.
Methods: The present meta-analysis was done using random effect model. In order to selecting studies on the prevalence of domestic violence, the researchers searched SID, Iranmedex, Magiran, Medlib, Pubmed, ISI, and Scopus databases from 2001 to 2013, extracting 64 articles. After reviewing the studies based on the inclusion criteria, 22 articles were selected and analyzed using random effect model and Comprehensive Meta-Analysis (CMA) software. Besides, heterogeneity among the studies was determined using Q,Ƭ 2, and I2 indices.
Results: The overall prevalence of domestic violence in Iranian pregnant women was 48% (95% CI: 38-58). In addition, the prevalence rates of physical, psychosocial, and sexual violence were 17% (95% CI: 12-32), 41% (95% CI: 33-50), and 21% (95% CI: 16-23), respectively. Moreover, the indices related to heterogeneity were statistically significant (I2≥90).
Conclusion: In this study, the prevalence of domestic violence during pregnancy was higher compared to other regions. Due to its damaging effects, families and authorities should pay specific attention to this issue. Also, considering the high prevalence of domestic violence among pregnant women, healthcare centers are recommend to screen pregnant women in this regard so as to diminish its negative outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic violence
  • Pregnancy
  • Meta-analysis