نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: بستری شدن نوزاد به عنوان یک رویداد استرس‌زا و بحران سخت عاطفی در ایفای نقش والدی اختلال ایجاد کرده و حتی سلامت جسمی و روانی مادران را به مخاطره می‌اندازد. مادران مسلمان در رویارویی با این شرایط به خواندن ادعیه، تمسک به اهل بیت (س) و تلاوت قرآن کریم می‌پردازند. هدف از این مطالعه بررسی تجربه تلاوت قرآن کریم در مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بود.مواد و روش: در یک مطالعه کیفی هفت مادر دارای نوزاد نارس بستری در یکی از بخش‌های مراقبت‌های ویژه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت بررسی تجربه تلاوت قران در مادران، مصاحبه نیمه ساختار یافته با آنها انجام شد. تحلیل داده‌ها به روش تحلیل محتوای استقرایی انجام شد.یافته‌ها: از تحلیل داده‌ها 3 طبقه اصلی و 8 زیر طبقه استخراج شد. اولین طبقه «پشتیبانی جامع» بود که شامل سه زیرطبقه «باور قلبی به داشتن حامی، روان درمان‌گری قرآن و درمان جسم مادر و نوزاد» بود. طبقه دوم «معنوی شدن» بود که شامل زیر طبقات «تجربه دلنشین غیرقابل قیاس، تسلیم مشیت الهی و بازگشتی محکم تر از گذشته» بود. طبقه سوم «توانمندی در مدیریت زندگی» بود که «خودیابی و انجام وظیفه و کنترل یافتن بر موقعیت» در این طبقه پدیدار شد.بحث و نتیجه‌گیری: مادران برای مقابله با شرایط دشوار و استرس‌زای بخش مراقبت‌های ویژه، راهبرد تلاوت قرآن کریم را انتخاب می‌کنند. تجربه ایشان از تلاوت قرآن کریم، رفع نیازهای روانی و جسمی خود و نوزاد بود. مادران باور داشتند که تلاوت قرآن کریم، خود و فرزندشان را تحت حمایت منبع لایزال الهی قرار داده و منجر به توانمند شدن آن‌ها در ایفاء نقش و کنترل یافتن بر موقعیت شده و زندگی آنها را معنوی کرده است. پیشنهاد می‌گردد شرایط تلاوت قرآن کریم به عنوان یکی از راهکارهای قدرتمند تأمین نیازهای مادران در بخش‌های مراقبت میژه تسهیل و به طور سازماندهی شده مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experience of Holy Quran Recitation in Mothers of Premature Neonates in Neonatal Intensive Care Unit

نویسندگان [English]

  • Zahra Hadian Shirazi
  • Rahele Sabet Sarvestani
  • Masoume Rambod

چکیده [English]

Background: Hospitalization of neonates, as a stressful event and a hard emotional crisis, interferes with performance of parental roles and endangers mothers’ physical and mental health. Muslim mothers tend to say prayers, adhere to holy profits, and recite the holy Quran in such conditions. The present study aimed to assess the experience of holy Quran recitation in mothers of preterm infants admitted to Neonatal Intensive Care Unit (NICU).
Methods: In this qualitative study, seven mothers with premature infants admitted to NICU of Shiraz University of Medical Sciences were selected through purposeful sampling. The participants’ experiences of holy Quran recitation were assessed through semi-structured interviews. Then, the data were analyzed using inductive content analysis.
Results: Data analysis resulted in emergence of three major categories and eight subcategories. The first category was comprehensive advocacy which included three subcategories, namely faith in having a supporter, psychotherapy of Quran, and physical treatment of mothers and infants. The second category was being spiritual whose subcategories were incomparable pleasant experience, surrounding to Divine will, and a stronger than ever return to God. Finally, the third category was ability in life management and the subcategories were self- awareness, carrying out duties, and having control over the situation.
Conclusion: Mothers select holy Quran recitation in difficult and stressful situation of NICU. Their experience of reciting the holy Quran included elimination of psychological and physical needs of themselves and their newborns. The mothers believed that recitation of the holy Quran supported them and their children, empowered them to play their roles and have control over the situation, and directed their lives towards spirituality. Thus, Quran recitation is recommended to be facilitated and systematically considered as one of the most powerful ways to meet the mothers’ needs in NICUs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Neonatal intensive care units
  • Qualitative research