نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: از آنجا که استفاده نامناسب از تکنولوژی بخصوص اینترنت می‌تواند بر سلامت روان و جسم، رفتار و  کردار انسان تاثیر نامناسبی بگذارد، هدف از پژوهش حاضر، بررسی سلامت روان بین دانش‌آموزان دختر معتاد و غیر معتاد به اینترنت مقطع متوسطۀ شهر دزفول در سال 1393 بود.مواد و روش: مطالعه‌ مقطعی حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود که بر روی کلیه دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر دزفول در سال تحصیلی 92-93 انجام شد. 250 نفر از دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله ای انتخاب شدند. بعد از جمع آوری پرسشنامه‌ها، تجزیه و تحلیل بر روی 216 پرسشنامه صورت گرفت. ابزار سنجش در این پژوهش آزمون‌های سلامت عمومی گلدبرگ(28GHQ-) و اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) بود. جهت تجزیه و تحلیل نیز با استفاده از نرم افزار SPSS 18  از روش‌های آماری توصیفی، تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که 8/28 و 8/3 درصد از دانش‌آموزان در سطح متوسط و شدید به اینترنت اعتیاد داشتند. 5/7 درصد مستعد اعتیاد به اینترنت بودند. بین اعتیاد به اینترنت در دانش‌آموزان و نشانگان جسمی (02/0=P ,32/3F= )  و اضطراب (0001/0=P ,28/6F= )  از ابعاد سلامت روان ارتباط وجود داشت. همچنین نتایج آزمون مانوا نشان داد که بین دانش‌آموزان دختر معتاد به اینترنت و عادی از لحاظ سلامت روان تفاوت معنی‌دار وجود داشت (03/0=P ,11/6F= ) و دانش‌آموزان دختر معتاد به اینترنت سطح سلامت روانی پایین‌تری داشتند.بحث و نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج بدست آمده، سلامت روانی دخترانی که درجات مختلفی از اعتیاد به اینترنت را دارند در خطر بیشتری است که به ترتیب مستعد اختلال در عملکرد اجتماعی، اضطراب و افسردگی می باشند پس توجه ویژه مسئولین به این گروه ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation of Mental Health in Female Internet Addict or Non-addict High School Students in Dezful

نویسندگان [English]

  • Leila Shadvar
  • Reza Pasha

چکیده [English]

Introduction: Inappropriate usage of technology, particularly Internet, can affect individuals’ physical and mental health and behavior. Therefore, this study aimed to examine mental health of female Internet-addict or non-addict high school students in Dezful in 2014.
Methods: This causal-comparative, cross-sectional study was conducted on all female high school students in Dezful in the academic year 2013-2014. In this study, 250 students were selected through multistage random sampling. After collecting the questionnaires, 216 questionnaires were selected for analysis. The study data were collected using Goldberg’s General Health Questionnaire (GHQ-28) and Young's Internet Addiction Questionnaire (IAT). The data were entered into the SPSS statistical software (v. 18) and were analyzed using descriptive statistics, multivariate analysis of variance (MANOVA), and Scheffe post hoc test.
Results: The results showed that 28.8% and 3.8% of the students were addicted to Internet moderately and severely, respectively. In addition, 7.5% of the participants were prone to Internet addiction. A significant relationship was found between Internet addiction and physical symptoms (F=3.32, P=0.02) and anxiety (F=6.28, P=0.0001). Besides, the results of MANOVA revealed a significant difference between the Internet addicts and non-addicts regarding mental health (F=6.11, P=0.03) and Internet-addicts had lower mental health levels.
Conclusion: According to the results, mental health was at risk among the girls with different degrees of Internet addiction and they were susceptible to social dysfunction, anxiety, and depression. Thus, the authorities are recommended to pay special attention to this group of population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental health
  • Internet addiction
  • Students