نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: شناخت عفونت‌های شایع در بین بیماران دریافت کننده پیوند و عوامل موثر بر آن نقش بسزایی در پیشگیری و کنترل این بیماریها داد. این مطالعه با هدف شناخت عفونت‌های زودرس پس از پیوند کبد و بررسی‌ عوامل خطرزای موثر بر آن انجام شد.مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت آینده نگر در مرکز پیوند مرکز آموزشی درمانی نمازی در بازه زمانی‌ سال‌های 92-90 روی ۵۸۲ بیمار پیوند شده انجام شد. این بیماران به مدت ۶ ماه پس از زمان پیوند از طریق آزمایشات پاراکلینیکی از لحاظ ابتلا به هر گونه عفونت بررسی شدند. به علاوه بیمارانی که با علایم کلینیکی در این فواصل مراجعه می‌کردند، پیگیری شدند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شد.یافته‌ها: صدو چهل بیمار مورد مطالعه در طی‌ این ۶ ماه به ۱۹۴ مورد عفونت مبتلا شدند که ۱۰۶ نفر از این بیماران در ماه اول به ۱۳۳مورد عفونت که اکثراٌ باکتریال بودند، مبتلا شدند. در مجموع ۵۰ نفر در بازه‌های زمانی‌ ۱-۶ ماه به ۶۱ مورد عفونت مبتلا شدند. بیشتر این عفونت‌های فرصت طلب، عفونت‌های ویروسی‌ و در درجه بعد قارچی بودند. ‌به طور کل، اکثریت عفونت‌های ۶ ماه اول پس پیوند را عفونت‌های باکتریال تشکیل دادند. نتایج نشان داد که از بین فاکتورهای خطرزا، فقط مدت زمان بستری در بیمارستان (048/0= P و018/1= نسبت شانس) و امتیاز MELD (Model for End-Stage Liver Disease) (044/0= P و035/1= نسبت شانس) ارتباط معنی‌داری با افزایش عفونت داشت.بحث و نتیجه‌گیری: در این مطالعه بین MELD و طول مدت بستری در بیمارستان با افزایش ابتلا به عفونتهای زودرس پس از پیوند ارتباط وجود داشت. همچنین اکثر عفونتهای زودرس پس از پیوند کبد در همان ۱ ماه اول و به دلیل فرایندهای درمانی و عفونتهای بیمارستانی بودند. بعد از ماه اول عفونتهای فرصت طلب در میان بیماران شایع بود. با شناخت این عفونت‌های شایع و عوامل خطر آن، می‌توان آمادگی تیم پیوند در جهت کنترل و پیشگیری از بروز عفونت‌ها را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Post-transplant Early Infections and Their Risk Factors

نویسندگان [English]

  • Mojgan Zahmatkeshan
  • Aslan Amirian
  • Khadihe Sadat Najib
  • Saman Nikeghbalian

چکیده [English]

Background: Identification of common infections and their effective factors among transplant recipients plays a major role in prevention and control of these disorders. This study aimed to survey post-transplant early infections and their major risk factors.
Methods: This prospective study was performed on 582 transplanted patients in Namazi transplant center from 2011 to 2013. These patients were followed up regarding the incidence of any kind of infection through Para clinical experiments for 6 months after transplantation. The patients who referred with clinical symptoms were followed, as well. The data were analyzed using the SPSS statistical software, version 19.
Results: In this study, 140 patients experienced 194 types of infections during 6 months, 106 of whom had 133 kinds of infections which were mostly bacterial within the first month. Besides, 50 patients experienced 61 types of infections between the first and the sixth month. Bacterial infections comprised most of the cases within the first 6 months after transplantation. Among the risk factors, length of hospital stay (P=0.048 and OR=1.018) and MELD score (P=0.044 and OR=1.035) were significantly associated with post-transplant infections.
Conclusion: The study findings showed that MELD score and length of hospital stay were significantly related to increase in the incidence of post-transplant early infections. Besides, most of these infections occurred within the first month after transplantation due to treatment processes and hospital infections. After the first month, opportunistic infections were common among the patients. By knowing these common infections and their risk factors, we can increase the readiness of the transplantation team for preventing and controlling these infections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • infection
  • Liver transplant
  • Model for end-stage liver disease