نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقدمه: سواد اطلاعاتی به مجموع مهارت‌هایی که فرد به ‌منظور ادامه حیات در جامعه اطلاعاتی به آن نیازمند است، اطلاق می‌شود. این پژوهش با مقایسه سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر پزشکی در سه دانشگاه علوم پزشکیِ الف (تیپ1) دانشگاه علوم پزشکیِ ب (تیپ2) و دانشگاه علوم پزشکیِ ج (تیپ3) در مناطق سه گانه شرق، جنوب شرق، و جنوب غرب کشور، به بررسی تاثیر تیپ دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در میزان تسلّط دانشجویان پزشکی به مهارت‌های سواد اطلاعاتی پرداخته است.مواد و روش: پژوهش حاضر به صورت مقطعی در سه دانشگاه تیپ 1، 2 و 3 و در سال 1392 انجام شد. ازیک پرسشنامه برای بررسی میزان شناخت و میزان استفاده از انواع منابع اطلاعاتی تخصّصی در بین دانشجویان سال آخر پزشکی استفاده شده است. تحلیل داده‌ها با نرم افزار آماری، SPSS (نسخه 16) انجام گرفته است.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که 54 درصد جامعه پژوهش را مردان، و 46درصد را زنان شامل می‌شدند که از این تعداد، 47درصد دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی الف، 33درصد دانشجوی دانشگاه ب و 20 درصد هم دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ج بوده‌اند. سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر پزشکیِ دانشگاه علوم پزشکیِ الف (تیپ1) با میانگین02/4، دانشگاه علوم پزشکیِ ب (تیپ2) با میانگین 51/3 و دانشگاه علوم پزشکیِ ج (تیپ3) با میانگین 97/2 به ترتیب دارای رتبه‌های اوّل تا سوّم بوده است. بنابراین سطح سواد اطلاعاتی جامه پژوهش در سه دانشگاه علوم پزشکیِ الف، ب، و ج به ترتیب، درحد مطلوب، نسبتاً مطلوب و متوسط بوده است. بحث و نتیجه‌گیری: توسعه امکانات پژوهشی دانشگاه‌های تیپ1 توانسته بستر مناسبی را جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی و تسلّط دانشجویان به مهارت‌های سواد اطلاعاتی فراهم آورد. از اینرو توجه همه جانبه به کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های تیپ 2و بویژه دانشگاه‌های جوانِ تیپ 3 به عنوان بستری سازنده در ارتقاء مهارت‌های سواد اطلاعاتی دانشجویان اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Type of Universities of Medical Sciences on Medical Students’ Information literacy Skills

نویسنده [English]

  • Batoul Keykha

چکیده [English]

Background: Information literacy refers to the total skills a person requires to survive in an informational society. This research aimed to assess the effect of type of universities of medical sciences on medical students’ information literacy skills by comparing the information literacy of senior medical students in types 1, 2, and 3 universities of medical sciences in east, southeast, and southwest of the country.
Methods: This cross-sectional research was conducted in types 1, 2, and 3 universities of medical sciences in 2013. A questionnaire was used to assess the level of cognition and utilization of information resources among senior medical students. Then, the data were analyzed using the SPSS statistical software, version 16.
Results: According to the findings, 54% of the research population were male and 46% were female. Besides, 47%, 33%, and 20% studied in types 1, 2, and 3 universities of medical sciences, respectively.The mean information literacy of the senior medical students was 4.02 in type 1, 3.51 in type 2, and 2.97 in type 3 universities of medical sciences. Thus, information literacy of the research community in types 1, 2, and 3 universities of medical sciences were favorable, partly favorable, and average, respectively.
Conclusion: Expansion of research facilities in type 1 universities has provided the ground for performing research activities and students’ mastering on information literacy skills. Therefore, comprehensive attention should be paid to student research committees of types 2 and 3 universities in order to improve students’ information literacy skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • Medical Students
  • Types of universities of medical sciences