نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: باگسترش روزافزون مقاومت دارویی در باکتری‌ها و عوارض جانبی مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها، تهیه داروهای جدید از گیاهان دارویی مورد توجه محققان قرارگرفته است. مطالعات متعددی تاثیر ضدباکتریایی عصاره گیاهان دارویی ازجمله زیره سبز را به اثبات رسانده است. هدف از این پژوهش بررسی اثر آنتی‌باکتریال عصاره زیره سبز (Cuminum cyminum L.) بر برخی از باکتری‌های بیماری‌زا درشرایط آزمایشگاهی بود.مواد و روش: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی عصاره آبی و الکلی زیره سبز از دانه آن استخراج گردید. با استفاده از روش انتشار در دیسک و تعیین حداقل غلظت مهاری به روش میکرو براث دایلوشن، عملکرد ضد باکتریایی عصاره بر روی چند سویه باکتریایی استاندارد بررسی شد و با نتایج حساسیت باکتری ها به دو آنتی بیوتیک پنی سیلین و آمیکاسین مقایسه گردید.یافته‌ها: عصاره آبی و الکلی زیره سبز باعث مهار رشدStaphylococcus aureus  حساس به متی‌سیلین (ATCC 25923) شد و قطر هاله مهار رشد آن از 22-10 و 22-14میلیمتر  و در مورد استافیلوکوک مقاوم به متی‌سیلین ((ATCC 700698 از 23-13 و 13-11 میلی‌متر به ترتیب برای عصاره الکلی و آبی متغیر بود. این عصاره‌ها بر سایر باکتری‌های مورد بررسی بی‌اثر بودند.MIC  عصاره الکلی برای هر دو نوع استافیلوکوک‌های استاندارد مقاوم و حساس به متی‌سیلین4/35±75 میلی‌گرم به ازای هر میلی‌لیتر تعیین گردید.بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به مشاهده اثر ضدباکتریایی عصاره آبی و الکلی زیره سبز بر استافیلوکوک آرئوس، بررسی بیشتر بر عصاره‌های آن جهت در درمان عفونت‌های ناشی از این باکتری توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Antibacterial Effects of Aqueous and Alcoholic Extracts of Cuminum cyminum L. Seeds on Some Pathogenic Bacteria

نویسندگان [English]

  • Mohammad Motamedifar
  • Zahra Hashemizadeh
  • Ghazaleh Haghighati
  • Arshid Yousefi-Avarvand
  • Hadi Sedigh

چکیده [English]

Background: Due to the increasing rate of antibiotic resistance in bacteria and side effects of antibiotics, researchers aim at finding new herbal medicines. Several studies have proved the antibacterial effect of medicinal plants, such as Cuminum cyminum L. The present study aimed to investigate the antibacterial effect of Cuminum cyminum L. extract on some pathogenic bacteria in-vitro.
Methods: In this in-vitro study, aqueous and alcoholic extracts of Cuminum cyminum L. were prepared from seeds. Antibacterial effect of the extracts on several bacterial strains was evaluated using disk diffusion and broth micro-dilution methods to determine the Minimum Inhibitory Concentration (MIC). Then, the results were compared to the results of bacterial susceptibility to penicillin and amikacin antibiotics.
Results: Cuminum cyminum L. aqueous and alcoholic extracts inhibited the growth of methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA)(ATCC 25923). Diameters of zone of inhibition ranged from 10-22 and 14-22 mm for alcoholic and aqueous extracts, respectively. Considering methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) (ATCC 700698), diameters of zone of inhibition ranged from 13-23 and 11-13 mm for alcoholic and aqueous extracts, respectively. These extracts were not effective in other tested bacteria. The alcoholic extract MIC was determined as 75±35.4 mg/mL for both MRSA and MSSA isolates.
Conclusion: With respect to the antibacterial effect of aqueous and alcoholic extracts of Cuminum cyminum L. on S. aureus isolates, further evaluation of the extracts for treatment of the infections caused by these bacteria is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cuminum cyminum
  • aqueous extract
  • Alcoholic extract
  • Antibacterial effect
  • Staphylococcus aureus