نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: مادران دارای شیرخوار مبتلا به ناهنجاری مادرزادی قلب افسردگی، اضطراب، علائم جسمی و ناامیدی را در طول زندگی تجربه می کنند که این امر می تواند سلامت عمومی مادر را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد. ارائه برخی مداخلات آموزشی شاید بتواند در کاهش این مشکلات مفید واقع شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر سلامت عمومی مادران شیرخواران مبتلا به ناهنجاری مادرزادی قلب انجام شد.مواد و روش‌ها: در این پژوهش ‌تجربی، 56 نفر از مادران شیرخواران مبتلا به ناهنجاری مادرزادی قلب شرکت کردند. مادران به طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون به مدت 4 هفته تحت آموزش قرار گرفت. از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ قبل، بلافاصله بعد از مداخله و 60 روز بعد از مداخله جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. داده‌ها با بکارگیری نرم افزار SPSS و آزمون کای‌اسکوئر، تی مستقل و آزمون تکرای تحلیل شد.یافته‌ها: قبل از مداخله، میانگین سلامت عمومی مادران در گروه آزمون و کنترل به ترتیب 74/8±53/72 و 51/11±03/70 بود. نتایج مطالعه نشان داد که بعد از آموزش (0001/0> Pو01/5- =t) و دو ماه بعد از آموزش (0001/0>P و96/3- =t) بین دو گروه از نظر سلامت عمومی مادران تفاوت معنی‌داری وجود داشت. نتایج گویای این بود که در سه بار انداز‌گیری بین دو گروه از نظر سلامت عمومی و ابعاد آن از جمله علائم روان تنی، اضطراب و اختلال در عملکرد اجتماعی در مادران تفاوت معنی‌داری وجود داشت(05/0>p).بحث و نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که برنامه آموزشی می تواند در ارتقا سلامت عمومی و کاهش علائم روان تنی، اضطراب و اختلال در عملکرد اجتماعی در مادران شیرخواران مبتلا به ناهنجاری مادرزادی قلب موثر بود. لذا ارائه برنامه آموزشی توسط پرستاران برای ارتقای سلامت عمومی مادر و به تبع سلامت کودک پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Educational Program on the General Health of the Mothers of the Infants with Congenital Heart Defects

نویسندگان [English]

  • mitra edraki
  • mojgan kamali
  • nooshin beheshtipour
  • hamid amoozegar

چکیده [English]

Background: Mothers of infants with congenital heart defects experience depression, anxiety, physical symptoms, and hopelessness through their lifetime, which can have a negative impact on their general health. Some educational interventions may be useful in reduction of these problems. The present study aimed to determine the effect of educational program on general health of the mothers of the infants with congenital heart defects.
Methods: This experimental and randomized controlled trial study was conducted on 56 mothers of the infants with congenital heart defects. The mothers were randomly divided into an intervention and a control group. The intervention group was trained for 4 weeks. Goldberg's General Health Questionnaire was used to collect the data before, immediately after, and 60 days after the intervention. Then, the data were entered into the SPSS statistical software and analyzed using Chi-square test, t-test, and repeated measures ANOVA.
Results: Before the intervention, the mean general health of the mothers in the intervention and the control group was 72.53±8.74 and 70.03±11.51, respectively. The results revealed a significant difference between the two groups regarding maternal general health immediately after the training (t=-5.01, P<0.0001) and two months after the intervention (t=-3.96, P<0.0001). Also, a significant difference was found between the two groups concerning the means of general health and its dimensions, namely anxiety, somatic symptoms, and social dysfunction, across the three study periods (P<0.05).
Conclusion: This study showed that educational program could improve general health and reduce anxiety, somatic symptoms, and social dysfunction in the mothers of the infants with congenital heart defects. Thus, nurses are recommended to use educational programs to promote the general health of the mothers and their infants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Congenital heart defect
  • Mother
  • Mental health
  • Parents