نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: اختلالات اسکلتی- عضلانی یکی از مهم‌ترین موضوعات سلامت شغلی در دنیای امروز می‌باشد و تقریباً در تمام مشاغل شیوع بالایی دارد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به این اختلالات در کارکنان یک شرکت کشتی‌سازی انجام شده است.مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی 193 کارگر با حداقل یک سال سابقه کار در 17 شغل شرکت کشتی سازی شهر بوشهر مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین شیوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی از پرسشنامه نوردیک و برای ارزیابی ریسک ابتلا به این اختلالات از روش ارزیابی سریع مواجهه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزارSPSS  و با استفاده از آزمون‌های من- ویتنی، کای دو و رگرسیون لجستیک انجام گرفت.یافته‌ها: بیشترین شیوع اختلالات اسکلتی به ترتیب در ناحیه پشت (3/70%)، کمر (4/68%) و زانو (58%) بود. نتایج نشان داد که بین سن، سابقه کار، شاخص توده بدنی و وضعیت تاهل با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی رابطه معنی‌داری وجود داشت. در ارزیابی به روش ارزیابی سریع مواجهه ، 3/14% از کارکنان در سطح یک، 7/29% در سطح دو، 5/42% در سطح سه و 5/13% در سطح اولویت اقدام اصلاحی 4 قرار گرفتند.بحث و نتیجه‌گیری: میزان شیوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی در بین کارگران مورد مطالعه بالاست. بر اساس نتایج به دست آمده، عمده‌ترین مشکلات ارگونومیک شامل وضعیت بدنی نامناسب، بلند کردن و حمل بارهای سنگین و خمش و پیچش کمر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Risk of Musculoskeletal Disorders using the Quick Exposure Check Technique among the Workers of a Shipbuilding Company

نویسندگان [English]

  • rezvan zare
  • toraj khazraei
  • alireza choobineh
  • hadi daneshmandi
  • javad tayefeh rahimian
  • abdolazim rajabi

چکیده [English]

Background: Musculoskeletal Disorders (MSDs) are one of the most important issues of occupational health and are highly prevalent in all occupations. This study aimed at ergonomic assessment of the risk of MSDs in the workers of a shipbuilding company.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 193 male workers with at least one year working experience in the 17 jobs of Boushehr Shipbuilding Company. Nordic musculoskeletal disorders questionnaire was used to determine the prevalence of the symptoms of MSDs. Besides, the risk of these disorders was assessed using quick exposure check technique. Then, the data were entered into the SPSS software (v. 19.0) and analyzed using Mann-Whitney U, Chi-square test, and logistic regression analysis.
Results: The results of this study showed that the highest prevalence of symptoms of MSDs was related to the upper back (70.3%), lower back (68.4%), and knees (58%). Moreover, a significant association was found between the prevalence of MSDs and age, working experience, Body Mass Index (BMI), and marital status. The results of quick exposure check technique demonstrated that 14.3%, 29.7%, 42.5%, and 13.5% of the workers were in action levels 1, 2, 3, and 4, respectively.
Conclusions: The prevalence of MSDs was high among the study workers. Besides, inappropriate posture, lifting and carrying heavy loads, and lower back flexion and twisting were the most common ergonomic problems among the study workers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musculoskeletal disorders
  • Quick exposure check
  • Shipbuilding industry