نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: کارکنان در سازمان­ها و در توسعه جوامع نقش مهمی ایفاء می­کنند، از همین رو افزایش کارآیی آنها از دغدغه­های اصلی یک سازمان به شمار می رود. چارت سازمانی در هر سازمان بیانگر دید و نگرش کلی حاکم بر سازمان نسبت به مشاغل، شرایط احراز شغل، سیستم های نظارتی و چگونگی ارتباطات سازمان می باشد. لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش در میزان آگاهی کارکنان از شرایط احراز پست های سازمانی می‌پردازد.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع شبه تجربی (پیش آزمون ـ پس آزمون) بود که در تمام کارکنان رسته مالی و اداری دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام(227 نفر) در سال1390صورت گرفت. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه آگاهی کارکنان از شرایط احراز پست های سازمانی در دو مرحله قبل و بعد از آموزش کارکنان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای تی تست و تی زوجی انجام گرفت.یافته ها: دراین پژوهش آموزش بر آگاهی کارکنان در خصوص شرایط احراز شغل تاثیر گذاشته است(01/0P=). همچنین قبل و بعد از آموزش؛ بین ابعاد آگاهی از ویژگی­های شغل (001/0P=)، مدیریت فردی و گروهی شغلی(02/0P=) و آگاهی از شرایط احراز علمی شغلی (04/0P=) تفاوت معنی‌داری مشاهده شد.بحث و نتیجه گیری: موفقیت و پیشرفت هر سازمانی در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مهارت‌ها، توانایی‌ها و خصوصیات فردی و جمعی نیروی انسانی آن سازمان در راستای اهداف، مأموریت و رسالت سازمان باشد. بر این اساس وجود برنامه و دوره‌های آموزشی برای کارکنان موجب می‌‌شود که آنها بیشتر با ماهیت شغل، شرح شغل و شرایط احراز پست‌های سازمانی آشنا و آگاه شوند. لازمه این آگاهی مشارکت فعالانه کارکنان و بهره‌مندی آنها از تمامی امکانات آموزشی درون و برون سازمانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Job Specification Training on Knowledge about Job Qualifying Conditions in the Staff of Ilam University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • farman baigmohammadi
  • rostam menati
  • valieh menati
  • aziz kassani
  • mohammad hossein faraji
  • ali sobhani pour

چکیده [English]

Background and Objectives: Staff play a major role in organizations and development of communities. Organizational chart represents the organizational view and attitude towards jobs, job specification, job monitoring system, and organizational relations. Therefore, the present study aimed to investigate the effects of job specification training on staff’s knowledge about job qualifying conditions.
Materials and Methods: This quasi-experimental research was conducted on all the administrative and financial staff of Ilam University of Medical Sciences (n=227) in 2011. The data were collected using staff’s knowledge about job qualifying conditions questionnaire before and after the training. Then, the data were analyzed via descriptive statistics and paired and independent t-test.
Results: According to the results, job specification training affected the staff’s knowledge about job qualifying conditions (P=0.01). In addition, a significant difference was observed in knowledge of job characteristics (P=0.001), individual and group job management (P=0.02), and knowledge of scientific qualifying conditions related to job (P=0.04) before and after the intervention.
Conclusion: Success and progress of organizations will be possible if abilities and personal and collective characteristics of their human resources are in line with the organizations’ goals, missions, and responsibilities. Accordingly, planning and holding training courses for employees make them more familiar with the nature of the job, job description, and job specification. This in turn requires the staff to actively participate in organizational programs and benefit from all educational facilities inside and outside the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization
  • Job qualifying conditions
  • Financial and administrative posts