نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: کارکنان به عنوان مهمترین منبع بیمارستان نقش بسیار مهمی در افزایش کارآفرینی دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه جو سازمانی و کارآفرینی کارکنان در بیمارستان مطهری جهرم انجام شده است.مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال 1392 در بیمارستان مطهری جهرم انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 217 نفر از کارکنان بخش بالینی و اداری بیمارستان بود که به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های مربوط به جو سازمانی از پرسشنامه هالپین و کرافت (1963) شامل 32 سوال و برای گردآوری داده‌های مربوط به کارآفرینی کارکنان از پرسشنامه استاندارد 30 سوالی حیدری (1390) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و آمارتوصیفی، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون، Test-  Tو آزمون ANOVA استفاده شد.یافته‌ها: میانگین نمره جو سازمانی 4/102 و میانگین نمره کارآفرینی 8/100 بود. این نتایج نشان می‌دهد جو سازمانی بیمارستان شهید استاد مطهری جهرم در سطح متوسطی قرار دارد. به علاوه نتایج نشان داد کلیه مولفه ‌های جو سازمانی (مزاحمت، صمیمیت، علاقمندی، ملاحظه‌گری، فاصله‌، نفوذ و پویایی، تاکید بر تولید) به جز روحیه گروهی ارتباط معنی‌داری با کارآفرینی کارکنان دارند(05/0>P).بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به وجود ارتباط بین جو سازمانی و کارآفرینی کارکنان، مدیران بیمارستان‌ها که یکی از تاثیرگذارترین عوامل در بهبودی جو بیمارستان هستند می توانند با ایجاد جو سازمانی مناسب در بیمارستان و شناسایی افراد نوآور و خلاق، کارآفرینی را از طریق ایجاد محیطی همراه با آرامش برای کارکنان و افزایش انگیزه در میان آن ها پرورش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Climate and Employee Entrepreneurship in Motahari Hospital, Jahrom, 2013

نویسندگان [English]

  • zahra kavosi
  • mohammad khammarnia
  • mohadeseh Ghanbari Jahromi
  • farnaz haghayeghi
  • aziz kassani

چکیده [English]

Background: Staff, as the most important hospital resources, play a key role in increasing entrepreneurship. Therefore, the present study aimed to investigate the relationship between organizational climate and employee entrepreneurship in Motahari hospital, Jahrom, Iran.
Methods: This descriptive-analytical, cross-sectional study was conducted in Motahari hospital, Jahrom, in 2013. The study population included 217 clinical and administration staff selected through multistage sampling. The study data were collected using Halpyn climate questionnaire (1963) which includes 32 questions and Heidari’s standard entrepreneurial staff questionnaire which consists of 30 items. Then, the data were entered into the SPSS statistical software (v. 16) and analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation test, T-test, and ANOVA.
Results: The mean scores of organizational climate and entrepreneurship were 102.4 and 100.8, respectively. This indicated that the organizational climate of Motahari hospital was at an average level. Besides, a significant relationship was found between staff entrepreneurship and all the components of organizational climate (intrusion, intimacy, interest, conservativeness, distance, penetration and dynamism, and emphasis on production), except for group spirit (P<0.05).
Conclusion: Considering the relationship between organizational climate and staff entrepreneurship, hospital managers, as one of the most effective factors in improving the hospital environment, can promote entrepreneurship through providing suitable organizational climate in hospitals and identifying the creative individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational climate
  • Entrepreneurship
  • Staff
  • hospital