نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه : مطالعات انجام گرفته در مشاغل مختلف میزان متفاوتی از شیوع ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی  را نشان می‌دهد که در صورت شناسایی، اغلب با حرکات و الگوهای رفتاری صحیح، اصلاح‌پذیر می‌باشند. بنابراین با توجه به اهمیت سلامتی در کارکنان نظامی، پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان شیوع ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با توده بدنی در دانشجویان دانشگاه افسری انجام پذیرفت.موادوروش: در این پژوهش  توصیفی - تحلیلی  از بین کلیه دانشجویان در حال تحصیل در یکی از دانشگاههای نظامی کشور در سال 1392، تعداد 400 نفر به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. به منظور بررسی  ناهنجاری‌های وضعیتی از گونیامتر، اسکولیومتر، صفحه شطرنجی و خط‌کش منعطف استفاده گردید. در نهایت اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با بکارگیری آزمون ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان دادکه 25/41 درصد (165نفر) افراد دارای حداقل یکی از ناهنجاری‌های ستون فقرات بوده‌اند. بیشترین ناهنجاری مربوط به عارضه لوردوز (25/26 درصد) بود و کمترین میزان ناهنجاری مربوط به عارضه کجی لگن(75/7 درصد) بود. بین شاخص توده بدنی و انحناهای ستون فقرات (لوردوز، کیفوز، اسکولیوز) همبستگی معنی‌داری مشاهده شد.بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که میزان ناهنجارهای اسکلتی و عضلانی در پرسنل نظامی به نسبت سایر مشاغل بسیار کمتر می‌باشد. به نظر می‌رسد برنامه‌های منظم ورزشی، تقویت عضلات اندام فوقانی و بخصوص عضلات نگهدارنده ستون‌فقرات از مهم‌ترین عوامل کاهش این ناهنجاری‌ها می باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Prevalence of Musculoskeletal Disorders in Military University Students

نویسندگان [English]

  • naser rahimi
  • gholamali ghasemi
  • hamid raeisi
  • mohammad ali samavati sharif
  • morteza sadeghi

چکیده [English]

Background: Studies performed in different jobs have reported different prevalence rates of musculoskeletal disorders which, if detected, can be improved by proper movements and behavioral patterns. Considering the importance of health in military personnel, the present study aimed to assess the prevalence of musculoskeletal disorders and its association with Body Mass Index (BMI) in Military University students.
Methods: In this descriptive-analytical study, 400 military students were selected through multi-stage cluster sampling in 2013. Postural abnormalities were examined using scoliometer, goniometer, chessboard, and flexible ruler. Then, the data were entered into the SPSS statistical software (v. 16) and analyzed using correlation coefficient tests.
Results: The results showed that 41.25% of the subjects (n=165) had at least one spinal disorder. Besides, the most and least prevalent abnormalities were lordosis (26.25%) and pelvic tilt (7.75%), respectively. Moreover, a significant correlation was observed between BMI and spine curves (lordosis, kyphosis, and scoliosis) (P<0.05).
Conclusion: The study results showed that the prevalence rate of musculoskeletal disorders was far lower in military personnel compared to other jobs. It seems that regular exercise programs and strengthening the muscles of upper extremities, particularly the muscles that support the spine, are important in reducing these abnormalities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinal cord
  • Musculoskeletal disorders
  • Military personnel