نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: رعایت اصول اخلاق حرفه ای در بیماران اعصاب و روان از اهمیت بسزایی برخوردار است و نه تنها سبب ایجاد ارتباط بهتر با بیمار و بهبودی سریع‌تر وی و ارتقاء فرآیند درمان و تکریم ارباب رجوع می شود، بلکه باعث کاهش شکایات ناشی از خطاهای شغلی تیم درمانی توسط بیماران نیز می‌گردد. هدف این مطالعه تعیین سطح رضایتمندی بیماران سرپایی اعصاب و روان از رعایت اصول اخلاق حرفه ای تیم درمانی بود.مواد و روش: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 120 نفر از بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های اعصاب و روان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز وارد مطالعه شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه 20 سؤالی پژوهشگرساخته در زمینه میزان رضایت بیماران در مورد رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای توسط تیم درمانی درمانگاه استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 926/0به دست آمد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  و تست کای دو و کروسکالوالیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.یافته‌ها: میانگین نمره رضایت بیماران سرپایی درمانگاه‌های اعصاب در زمینه رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای توسط تیم درمانی(47/4±15/46) بود. بیشترین میانگین سطح رضایتمندی از رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای مربوط به گویه‌های «توضیحات داده شده در مورد نحوه استفاده از داروهایی که باید در منزل استفاده شود» و «رازداری و حفظ اسرار مربوط به بیماری» و کمترین میانگین مربوط به «در دسترس قرار دادن اطلاعات درمورد خدمات» بود. یافته‌ها نشان داد که زنان، افراد متاهل  و افرادی که در محدوده سنی 60-51 سال قرار داشتند  میزان رضایت بیشتری از رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای توسط تیم درمانی داشتند. این در حالی بود که نوجوانان (18-13 سال) کمترین رضایت را از رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای توسط تیم درمانی را در میان گروه سنی گزارش نمودند.بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که سطح رضایت بیماران در درمانگاه‌های روانپزشکی از رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و پزشکی تیم درمانی در حد متوسط بود. از آنجا که مردان، نوجوانان و افراد مجرد رضایت کمتری از رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای توسط تیم درمانی داشتند، توجه به این گروه‌ها دارای اهمیت بیشتری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Satisfaction Level of Outpatients Referring to Psychiatry Clinics with Observation of Professional Ethics Principles by the Psychiatric Team of Shiraz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • farzad mahmoodian
  • narges jahromi
  • parisa nabeiei

چکیده [English]

Background: Observing the principles of professional ethics in psychiatric patients not only leads to improvement of patient-doctor relationship, early recovery, preferment of treatment process, and client respect, but it also results in a reduction in the patients’ complaints about medical staff’s misdemeanors. The present study aimed to determine the level of psychiatric patients’ satisfaction with principles of professional ethics of the medical team.
Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted on 120 of patients referring to the psychiatric clinics of Shiraz University of Medical Sciences. The data were collected using a researcher-made questionnaire including 20 questions about patients' satisfaction level with the medical staff’s observation of professional ethics. The reliability of the questionnaire was confirmed by cronbach's alpha=0.926. The data were analyzed by SPSS using chi-square and Kruskal-Wallis tests.
Results: The mean score of the patients’ satisfaction with the medical team’s observation of professional ethics was 46.15+4.47. The patients’ highest mean score of satisfaction was related to “explanations about the drugs which had to be consumed at home” and "respecting the patients' privacy", while the lowest mean score was related to "providing information about services". According to the results, women, married individuals, and those between 51 and 60 years old showed the highest level of satisfaction with observation of professional ethics principles by the medical staff. The lowest satisfaction level, on the other hand, was related to the adolescents (13-18 years old).
Conclusion: The results showed that the patients were averagely satisfied with observation of professional ethics in psychiatric clinics. Since the lowest satisfaction levels were related to males, adolescents, and singles, more attention should be paid to these groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patient satisfaction
  • Outpatient
  • Psychiatric
  • Ethics
  • Professional ethics