نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

/

چکیده

مقدمه: قدرت یکی از راه‌هایی است که از طریق آن رهبر و مدیر می‌تواند در رفتار پیروان خود نفوذ کند. مدیران با بکارگیری منابع قدرت می‌توانند زمینه رشد و تعالی یا زمینه انحراف و فساد سازمان را فراهم آورند و این امر به ماهیت وجودی و چگونگی استفاده از قدرت و منابع آن بستگی دارد. در این مطالعه رابطه بین منابع قدرت مورد استفاده مدیران با بهره‌وری کارکنان در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی بود که با اهداف کاربردی در سال 1392 انجام شد. جامعه آماری کلیه پرسنل (1937 نفر)  شش بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود که از این تعداد 350 نفر به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه استاندارد منابع قدرت سوسمان و دیب و پرسشنامه استاندارد بهره وری هرسی بلانچارد وگلدسمیت بود. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تی تک نمونه‌ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به وسیله نرم افزار SPSS20استفاده گردید.یافته‌ها: ننایج نشان داد که قدرت تخصص با میانگین (26/5) بیشترین و قدرت پاداش با میانگین (46/2) کمترین میانگین را در بین منابع قدرت مورد استفاده داشته اند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می­دهد که بین منبع قدرت اجبار مدیران و بهره‌وری کارکنان همبستگی منفی (0001/0>Pو25/0-r=) و نیز بین قدرت مرجعیت مدیران و بهره‌وری کارکنان همبستگی مثبت (0001/0>Pو29/0-r=) وجود داشت.بحث و نتیجه‌گیری: پیش­بینی بهره‌وری از روی منابع قدرت معنی‌دار است. به این معنی که اگر مدیران از تخصص و مهارت‌های خود در اعمال قدرت استفاده کنند، بهره‌وری افزایش می‌یابد. اعمال فشار و اجباری که از قدرت مدیر ناشی می‌شود، بهره‌وری را کاهش می‌دهد. ضریب استاندارد رگرسیون قدرت مرجعیت در پیش بینی بهره‌وری معنی‌دار بود، یعنی  منبع قدرت مرجعیت  پیش بینی کننده بهره‌وری می‌باشد و مدیران در جهت افزایش بهره‌وری  کارکنان باید از منبع قدرت مرجعیت خود بیشتر استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Power Resources Used by Managers and Staff Productivity in the Selected Hospitals of Kurdistan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • mahnaz rahimi
  • mohammad hossein safarkhani
  • saeed abdolmanafi
  • ahmad sadeghi
  • ramin mohammadi

/

چکیده [English]

Background: Power is one way by which leaders and managers can penetrate through their followers’ behaviors. Using power resources, managers can provide the ground for growth or deviation of the organization. This depends on the nature of power and how managers make use of power resources. This study aimed to investigate the relationship between power resources used by managers and staff productivity in the selected hospitals of Kurdistan University of Medical Sciences.
Methods: This descriptive-analytical, correlational study with practical purposes was conducted in 6 selected hospitals of Kurdistan University of Medical Sciences in 2013. The statistical community included 1937 individuals, 350 of whom were selected through stratified random sampling. The study data were collected using Sussman and Deep’s standard power resources questionnaire and Hersey and Goldsmith’s standard productivity questionnaire. Then, the data were entered into the SPSS statistical software (v. 20) and analyzed using t-test, Pearson correlation, and multiple regression analysis.
Results: The study findings showed that specialty (mean: 5.26) and reward (2.46) had respectively the highest and lowest means among the used power sources. The results of the correlation test revealed a negative correlation between managers’ coercive power and staff productivity (r=-0.25, P<0.0001). Also, a positive correlation was found between the managers’ authoritative power and staff productivity (r=0.29, P<0.0001).
Conclusion: Power resources could significantly predict productivity. This implies that in case managers make use of their specialty and skills in application of power, they can increase productivity. However, managers’ coercive power reduced productivity. The results of regression analysis showed that authoritative power significantly predicted productivity. Thus, managers have to employ their authoritative power in order to enhance staff productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power resources
  • Staff
  • productivity
  • Hospital