نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

/

چکیده

اثرات زیانبار آنتی­بیوتیک­ها و یا نگهدارنده­های سنتزی که در مواد غذایی استفاده می­شوند، مشخص شده است و محققین به دنبال جایگزین­هایی با منشا طبیعی و ایمن هستند. رنگ آناتو یک رنگ کاروتنوییدی بوده و می­تواند در صنایع غذایی مورد استفاده قرار بگیرد. رنگ آناتو دارای خصوصیات ضدمیکروبی و آنتی­اکسیدانی می­باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضدمیکروبی رنگ آناتو بر چند باکتری بیماری­زا و مولد فساد بود. در این مطالعه رنـــگ آناتــــو به روش خیساندن استـــــخراج و پس از فیلتـــــراسیون، با آون تحت خلا به شکل پـــودر درآورده شد. بررسی فعالیت ضدمیــکروبی به روش انتشار دیســک انجام شد و میــزان حداقل غلظت بازدارنده از رشد (Minimum Inhibitory Concentration (MIC)) و حداقل غلظت کشنده باکتری ((MBC)Minimum Bactericidal Concentration) به کمک روش رقت آگار محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم­افزار SPSS  نسخه 16  و با بکارگیری آزمون آنالیز واریانس یک طرفه  و آزمون توکی جهت بررسی تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمایش رنگ آناتو بر رشد تمام باکتری­های مورد آزمون موثر است؛ باسیلوس سوبتیلیس و اشریشیاکلی به ترتیب بیشترین و کمترین حساسیت را به رنگ آناتو نشان دادند. اشریشیاکلی بین باکتری­­های مورد آزمون بیشترین MIC را داشت و در غلظت­های مورد آزمون رنگ آناتو تنها برای اشریشیا کلی MBC مشاهده نشد. رنگ آناتو بر باکتری­های گرم مثبت مورد آزمون اثر ضدمیکروبی بیشتری را نسبت به باکتری­های گرم منفی نشان داد. با توجه به نتایج آزمایش می­توان از رنگ آناتو به عنوان یک ممانعت­کننده از رشد باکتری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Antibacterial Activity of Annatto Dye on Streptococcus Pyogenes, Escherichia Coli, Enterococcus Faecalis, and Bacillus Subtilis

نویسندگان [English]

  • mahmoud yolmeh
  • mohammad baqer habibi najafi
  • fereshteh hosseini
  • samira shahabadi

/

چکیده [English]

Evidence has identified the harmful effects of antibiotics and synthetic preservatives used in foodstuffs. Therefore, researchers are looking for natural and safe alternatives. Annatto is carotenoid dye and can be used in food industry. This dye has antimicrobial and antioxidant properties. This study aimed to evaluate the antimicrobial effects of annatto dye on the some pathogenic and spoilage bacteria. Annatto dye was extracted by maceration methods and after filtration; it was powdered by a vacuum oven. Antimicrobial activity was evaluated by disc diffusion method and the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) were determined using agar dilution method. Then, the data were entered into the SPSS statistical software (v. 16) and analyzed using one-way ANOVA and Tukey’s test. The results revealed the effectiveness of annatto dye in the growth of all the tested bacteria. Bacillus subtilis and Escherichia Coli (E.Coli) showed the lowest and highest sensitivity to annatto dye, respectively. Moreover, E.coli had the highest MIC among the bacteria under study, but MBC was not observed in E.coli in any annatto dye concentration. Gram-positive bacteria were more sensitive than gram-negative bacteria to the antimicrobial activity of annatto dye. According to the results, annatto dye can be used as an inhibitor of bacterial growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye
  • Annatto
  • Antimicrobial
  • Pathogen