نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

/

چکیده

فعالیت فیزیکی منظم نقش به سزایی در سلامت کامل جسمانی و روانی افراد یک جامعه ایفا می‌کند. با وجود این که فعالیت فیزیکی سازمان یافته خطرات بیماری‌های قلبی، دیابت، فشارخون بالا و سکته مغزی را کاهش می‌دهد، عدم فعالیت فیزیکی یکی از مشکلات اساسی جوامع امروزی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح فعالیت فیزیکی و ارتباط آن با نمایه توده بدن در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی و مقطعی بود. 134 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه سطح فعالیت فیزیکی بک بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  و آزمون ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. میانگین فعالیت فیزیکی و نمایه توده بدن دانشجویان در این مطالعه به ترتیب 19/1±7/7 و 08/3±47/21بود. بیشتر دانشجویان دارای سطح فعالیت فیزیکی در سطح متوسط (1/70%) و از حجم توده بدنی طبیعی (9/70%) برخوردار بودند. به علاوه رابطه معنی‌داری بین فعالیت فیزیکی و نمایه توده بدن مشاهده نشد(08/0=r و 34/0=P). نتایج این تحقیق نشان داد که بیشتر دانشجویان مورد مطالعه در سطح متوسط فعالیت فیزیکی و وضعیت طبیعی نمایه توده بدن قرار دارند. لذا با توجه به نقش این دانشجویان در سلامت عمومی و با در نظر گرفتن عوارض کم تحرکی پیشنهاد می شود دانشجویان از برنامه هایی منظم و موثر برای بالا بردن سطح فعالیت فیزیکی استفاده نمایند. انجام مطالعات بیشتر در زمینه علل محدودیت فعالیت فیزیکی دانشجویان پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Physical Activity Level and Body Mass Index in the Students of Ahvaz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • shahin goharpei
  • khadijeh Gayemahvaz
  • zahra alipour
  • niloufar Malekmirzaei
  • mostafa Farhang

/

چکیده [English]

Regular physical activity plays an important role in individuals’ physical and mental health. Organized physical activity also reduces the risk of cardiovascular diseases, diabetes, hypertension, and stroke. Nonetheless, physical inactivity is one of the fundamental problems in modern societies. This study aimed to assess the relationship between physical activity level and Body Mass Index (BMI) in the students of Ahvaz University of Medical Sciences. In this cross–sectional study, 134 students living in dormitories were selected through simple random sampling. The study data were collected using Beak’s physical activity questionnaire. Then, the data were entered into the SPSS statistical software and analyzed using Pearson correlation test. The students’ means of physical activity and BMI were 7.7+1.19 and 21.47+3.08, respectively. Accordingly, most of the students had moderate physical activity (70.1%) and normal BMI (70.9%). The results revealed no significant correlation between physical activity and BMI (r=0.08, P=0.34). The study results indicated that most of the students had moderate level of physical activity and normal BMI. Considering the students’ role in public health and the negative effects of inactivity, they are recommended to follow regular and effective programs to increase their physical activity. Further studies are also suggested to be conducted on the reasons for students’ limited physical activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical activity
  • Body mass index
  • Students