نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

/

چکیده

مقدمه: کمبود جهانی پرستار و ترک خدمت آنها از محیط کار یکی از چالش‌ها و مشکلات جهانی می‌باشد. تمایل به ادامه کار در حرفه پرستاری ممکن است در پیشگیری از ترک خدمت پرستار موثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تمایل به ادامه کار در حرفه پرستاری و عوامل مرتبط با آن صورت گرفت.مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی که به صورت مقطعی انجام شد، 264 پرستار شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز شرکت کردند. داده‌ها با استفاده از فرم مشخصات فردی و بررسی متغیرهای مدت اشتغال به کار پرستاری، ساعات کاری در هفته، وضعیت استخدام، علاقه به رشته پرشتاری، دانشگاه محل تحصیل و همچنین تمایل به کار در حرفه پرستاری جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 تحلیل شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که 133 نفر از پرستاران(2/53%) نسبتاً زیاد و خیلی زیاد تمایل به ادامه کار در حرفه پرستاری را داشتند و 20 نفر(8%) از پرستاران اصلاً تمایلی به ادامه کار در حرفه پرستاری نداشتند. بین تمایل به کار در حرفه پرستاری و جنسیت(005/0= p و69/14=   2χ)، سن(004/0= p و95/3=   F)، وضعیت استخدام(02/0= p و01/18=   2χ)، بخش محل کار(01/0= p و41/31=   2χ) و علاقه به رشته پرستاری (0001/0> p و98/28=   2χ) ارتباط معنی‌داری وجود داشت.  نتایج حاصل از رگرسیون خطی نشان داد 50% از تغییرات مربوط به تمایل به ادامه کار در حرفه پرستاری با متغیرهای تحت بررسی تبین می‌شد و جنسیت، سن  و علاقه به رشته پرستاری با تمایل به کار در حرفه پرستاری مرتبط بود.بحث و نتیجه‌گیری: زنان، افراد با وضعیت استخدامی رسمی و پیمانی، افراد کم سن و سال و افرادی که در بخش های داخلی کار می کردند، تمایل بیشتری به ادامه کار در حرفه پرستاری داشتند. این در حالی بود که مردان و افراد با وضعیت استخدامی قراردادی تمایل کمتری به کار در حرفه پرستاری داشتند. لذا توجه بیشتر مسئولین را بر این افراد معطوف می داریم. انجام مطالعات بیشتر در زمینه علل تمایل کمتر این افراد پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intention to Stay at Nursing Profession and Its Related Factors

نویسندگان [English]

  • simin soudagar
  • masoume rambod
  • noushin beheshtipoor

/

چکیده [English]

v
Introduction: The global shortage of nurses and their intention to leave their occupation is a worldwide challenge. Intention to stay at nursing profession might be effective in preventing nurses from quitting their occupation. Thus, the present study aimed to investigate the intention to stay at nursing profession and its related factors.
Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted on 264 nurses working in the hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences. The study data were collected using demographic characteristics form and assessment of working experience (years), workplace, working hours per week, employment status, interest in nursing, place of studying, and intention to stay at nursing profession. Then, the data were analyzed using the SPSS statistical software (v. 16).
Results: The findings revealed that 133 nurses (53.2%) had high and very high intention to stay at nursing profession. However, 20 nurses (8%) did not have any intention to continue their occupation. A significant relationship was found between the nurses’ intention to stay at their profession and sex (c2=14.69, P=0.01), age (F=3.95, P=0.004), employment status (c2=18.01, P=0.02), workplace (c2=31.41, P=0.01), and interest in nursing (c2=28.98, P<0.0001). The results of linear regression analysis showed that 50% of the variance of intention to stay at nursing profession was determined by the study variables. Besides, age, sex, and interest in nursing were associated with intention to stay at nursing profession.
Conclusion: Females, formal and semi-formal employees, younger individuals, and those who worked in internal wards had higher intentions to stay at nursing profession. However, males and contractual employees had a lower intention to stay at nursing profession. Therefore, authorities should pay more attention to these individuals. Also, more studies are suggested to be conducted on the reasons for these individuals' lower intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nurse
  • Nursing profession
  • Intention to stay at work