نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

/

چکیده

مقدمه: امروزه خشونت و پرخاشگری در سطحی وسیع و در جوامع مختلف مشاهده می­شود، که عوارض آن در برگیرنده­ی فرد و جامعه می­باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه طرد و پذیرش مادر با میزان پرخاشگری در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود.مواد و روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که بر روی 100 دانشجوی دختر انجام شد. نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار مورد استفاده جهت جمع‌آوری داده­ها شامل پرسشنامه طرد و پذیرش والدین ویژه بزرگسالان (فرم مادر) و پرسشنامه­ پرخاشگری بود. داده­ها به کمک نرم افزار SPSS و با به کارگیری آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی متعارف)تجزیه و تحلیل شد.یافته­ ها: ضرایب ساختاری بدست آمده در این پژوهش نشان می­دهند که الگویی از نمره­های بالا در پذیرش مادر و نمره­های پایین در طرد مادر با الگویی از نمره­های پایین در پرخاشگری­غیرمستقیم، پرخاشگری جسمی، خشم و خصومت همبسته هستند. بنابراین یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که ترکیب پذیرش پایین و طرد بالا احتمال پرخاشگری­غیرمستقیم، پرخاشگری جسمی، خشم و خصومت را بالا می­برد.بحث و نتیجه­ گیری: با توجه به پژوهش حاضر می­توان بیان کرد که رابطه بین طرد و پذیرش مادر و پرخاشگری قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between mother acceptance-rejection and aggression in girl students

نویسندگان [English]

  • razieh sadeghi
  • fakhri tajikzadeh
  • farahnaz Raiskariman

/

چکیده [English]

Background: Nowadays, violence and aggression can be widely observed in many societies, the effect of which can be seen on both individuals and the society as a whole. The present study aimed to determine the relationship between mother acceptance-rejection and aggression among the B.Sc. students of Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
Methods: This descriptive, canonical correlational study was conducted on 100 female university students selected through simple sampling. The data were collected using adult acceptance-rejection questionnaire (mother form) and Buss and Warren Aggression Questionnaire. Then, they were entered into the SPSS statistical software and analyzed using descriptive as well as inferential statistics (Pearson correlation coefficient and canonical correlation).
Results: Structural coefficients showed that the pattern of high scores in mother’s acceptance and low scores in mother’s rejection was correlated with the pattern of low scores in indirect aggression, anger, hostility, and physical aggression. Therefore, the study findings indicated that the combination of low mother’s acceptance and high mother’s rejection could increase the probability of indirect aggression, anger, hostility, and physical aggression.
Conclusion: A significant correlation was observed between mother acceptance-rejection and aggression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mother’s acceptance
  • Mother’s rejection
  • Aggression
  • Students