نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

/

چکیده

مقدمه: امروزه اشتباهات دارویی به عنوان معیاری برای تعیین کیفیت کار پرسنل ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی درنظر گرفته می شوند و از آنجا که تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی از گروه‌هایی هستند که اولین خط درمان می‌باشند، باید دارای دانش کافی در زمینه محاسبات دارویی و استفاده از آن باشند. هدف از این پژوهش، بررسی توانایی محاسبات دارویی کارکنان و تکنسین‌های فوریت های پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی دزفول بود.مواد و روش: در این مطالعه مقطعی توصیفی، که جامعه پژوهش آن کلیه کارکنان و تکنسین های فوریت های پزشکی بودند، 56 نفر از آن‌ها به طور تصادفی برای شرکت در مطالعه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه‌ای محقق ساخته حاوی هشت سوال در مورد آگاهی پرسنل فوریت‌های پزشکی از نحوه محاسبه دوزاژ مناسب داروهای پرکاربرد بود. در تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(همبستگی) با استفاده از نرم افزار spss نسخه 18 استفاده شد.یافته‌ها: یافته ها نشان داد  9/67 درصد از نمونه‌های تحت پژوهش قادر به پاسخگویی به هیچ کدام از سوالات نبودند. 5/28درصد دارای سطح آگاهی ضعیف و تنها 6/3 درصد دارای آگاهی خوب بودند. میانگین سنی شرکت‌کنندگان در پژوهش 15/3±39/31  و سابقه کار در بخش فوریت های پزشکی 54/1±35/5 بود. 3/89 درصد از شرکت‌کنندگان در پژوهش دارای مدرک دیپلم بودند. ضمن اینکه تمامی افراد دوره امدادگر اورژانس(Basic) را گذرانده بودند.بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به کمبود آگاهی شدید پرسنل فوریت های پزشکی در مورد نحوه محاسبات دارویی؛ انجام دوره‌های بازآموزی و کارگاه های آموزشی برای این افراد پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the capability of pharmaceutical calculation in the staff and technicians of emergency medical centers of northern Khuzestan in 2014

نویسندگان [English]

  • hamidreza aghababaeian
  • mehrdad maghami
  • mozhdeh saadati

/

چکیده [English]

Background: Today, medication errors are considered as a criterion to determine the quality of healthcare personnel’s performance. Since emergency medical technicians are the first line of treatment, they must have sufficient knowledge in the field of pharmaceutical calculations and its usage. The present study aimed to evaluate the ability of pharmaceutical calculations in the staff and technicians of emergency medical centers affiliated to Dezful University of Medical Sciences.
Methods: In this descriptive, cross-sectional study, 56 emergency personnel and technicians were randomly selected. The study data were collected using a researcher-made questionnaire including eight questions about the emergency personnel’s knowledge regarding proper calculation of the dosage of widely used drugs. Then, the data were entered into the SPSS statistical software (v. 18) and analyzed using descriptive statistics (frequency, mean, and standard deviation) and inferential statistics (correlation).
Results: The mean age of the study participants was 31.39±3.15 years and they had averagely worked in the emergency department for 5.35±1.54 years. In addition, 89.3% of the participants had diplomas and all the participants had passed the Emergency Rescue Course (Basic). However, 67.9% of the participants were not able to answer any of the questions. According to the results, only 3.6% of the subjects had proper knowledge level.
Conclusion: Considering the emergency medical personnel’s lack of knowledge regarding pharmaceutical calculations, retraining courses are recommended to be planned for these individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calculating ability
  • Medication
  • Emergency technician
  • Knowledge