نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 /

2 فارس - شیراز - مرکز آموزشی درمانی نمازی-کد پستی 7193711351

چکیده

مقدمه: مدیریت یکی از مهم‌ترین عوامل رشد، حیات و بالندگی سازمان‌ها به شمار می‌رود. مدیر در یک سازمان، نقش‌های مهمی ایفا می‌کند که یکی از مهم‌ترین این نقش‌ها، نقش مذاکره کنندگی است. این مطالعه با هدف تعیین سبک‌های مذاکره و ارتباط آن با متغیرهای شغلی و دموگرافیک مدیران اجرایی مراکز بهداشت شهری دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی 40 نفر از مدیران مراکز شهری دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. اطلاعات با  استفاده از پرسشنامه استاندارد مهارت‌های مذاکره (پیره) جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با بکارگیری آزمون های آماری تی تست و ضریب همبستگی پیرسون مورد  تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد میانگین نمره زیر مقیاس های واقع‌گرایی، هنجاری، تحلیلی شهودی سبک های مذاکره به ترتیب 05/33 و 52/30، 50/32 و 90/29 بود. نتایج گویای این بود که بین سبــک مذاکره مدیران و سابقه مدیریت ارتباط معنی‌داری وجود داشت (039/= p). بحث و نتیجه گیری: افراد واقع‌گرا دارای خصوصیاتی هستند که انها را در مذاکرات موفقتر می‌کند. با توجه به این که مدیران با سابقه مدیریت بیشتر، مهارت‌های مذاکره بیشتری دارند لازم است از مدیران با سابقه در مذاکرات سازمانی بیشتر استفاده گردد. در ضمن نتایج تحقیق حاضر نشان داد سن با سبک مذاکره مدیران مرتبط نبود، بنابراین پیشنهاد می شود از مدیران جوان باتجربه در مذاکرات سازمانی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Negotiation Styles and Occupational Variables in Executive Managers at Shiraz Health Centers

نویسندگان [English]

  • vida keshtkaran 1
  • fatemeh mansouri 1
  • seyed kousha mirmasoudi 2
  • zahra kavoosi 1

1 /

2 /

چکیده [English]

Introduction: Management is considered as one of the most important factors in growth, survival, and development of organizations. Managers play different roles in an organization, one of the most important of which being negotiation. The present study aimed to determine the relationship between negotiation styles and demographic and occupational variables in executive managers at Shiraz health centers.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 40 executive managers at the health centers of Shiraz University of Medical Sciences. The data were collected using Pireh skill and negotiation questionnaire. Then, the data were entered into the SPSS statistical software (v. 16) and analyzed by t-test and Pearson correlation coefficient.
ResultsThe mean scores of realism, normative, analytical, and intuitive subscales were 33.05, 30.52, 32.50, and 29.90, respectively. The results revealed a significant association between the managers' negotiation style and management experience (P=0.039).
Conclusion: Realistic people are more successful in their negotiations. Considering the fact that managers with more managerial experience are more skilful in negotiation, it is necessary to involve them more in organizational negotiations. Furthermore, the results of this study showed no relationship between the managers' age and negotiating styles. Therefore, experienced young managers are recommended to be involved in organizational negotiations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negotiation styles
  • Occupational variables
  • Executive managers
  • Health centers