نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

/

چکیده

مقدمه: رفتار و فعالیت های انسان ناشی از انگیزه­ها یا نیازهای وی است. شناخت عوامل انگیزشی و بهداشتی محیط کار می­تواند در افزایش عملکرد، بهره وری و رضایت شغلی کارکنان کمک کننده باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت عوامل انگیزشی و بهداشتی موثر بر عملکرد و رضایت مندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1390 انجام گرفت.مواد و روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بر روی 150 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان  شمالی که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شده بودند، انجام گرفت. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی هرزبرگ بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، آنالیز واریانس و آزمون تی در نرم افزار SPSS18 تحلیل گردید.یافته­ ها: 64 درصد کارکنان وضعیت عوامل بهداشتی و 63 درصد آنها وضعیت عوامل انگیزشی را در محیط کار خود مناسب ارزیابی کردند. از بین عوامل بهداشتی «ارتباط»(78/0± 94/3) بیشترین و «حقوق و دستمزد»(54/0±71/2) کمترین امتیاز و بین عوامل انگیزشی نیز «ماهیت کار»(73/0±67/3) بیشترین و «موقعیت شغلی»(57/0± 86/2) کمترین امتیاز را به خود اختصاص داد. اکثر کارکنان حقوق و دستمزد و شرایط محیط کار را از عوامل تاثیر گذار بر عملکرد و رضایت­مندی خود قلمداد کردند. بین محل خدمت کارکنان و نیز وضعیت استخدامی آنها با برخی عوامل بهداشتی و انگیزشی رابطه معنادار وجود داشت (05/0P<).بحث و نتیجه گیری: توجه و برنامه ریزی از سوی مدیران و مسئولین جهت تامین 4 عامل «حقوق و دستمزد»، «شرایط محیط کار»، «پیشرفت و توسعه شغلی» و «موقعیت شغلی» می­تواند در میزان رضایت مندی کارکنان و بهبود عملکرد آنان مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Viewpoints of the Staff of North Khorasan University of Medical Sciences about the Motivational and Hygiene Factors Affecting Their Performance and Satisfaction

نویسندگان [English]

 • ahmad sadeghi
 • sajjad Darzi Ramandi
 • mahdi Toroski
 • omid emami
 • gholamhoseyn heydari
 • hoseyn shahraki

/

چکیده [English]

Introduction: Humans' behaviors and activities result from their needs and motives. Thus, identification of motivational and hygiene factors in workplace can enhance the staffs' performance, productivity, and job satisfaction. This study aimed to determine the motivational and hygiene factors affecting the performance and satisfaction of the employees of North Khorasan University of Medical Sciences in 2011.
Methods: In this descriptive-analytical study, 150 employees in North Khorasan University of Medical Sciences were selected through stratified random sampling. The study data were gathered using Herzberg’s occupational motivation questionnaire. Finally, the data were entered into the SPSS statistical software (v. 18) and were analyzed using Chi-square, ANOVA, and t-test.
Results: According to the results, 64% and 63% of the employees mentioned the motivational and hygiene factors of their workplace to be desirable. Among the hygiene factors, the highest and lowest scores were related to "association" (3.94+0.78) and "salary" (2.71+0.54), respectively. Among the motivational factors also, the highest and lowest scores were related to "nature of work" (3.67±0.73) and "job position" (2.86±0.57), respectively. Most of the employees considered salary and working environment conditions to be effective in their performance and satisfaction. Besides, a significant relationship was found between the staffs' workplace and employment status and some hygiene and motivational factors (P<0.05).
Conclusion: Managers' attention to and planning for supplying “salary", "working conditions", "career development", and "job position" can improve the employees' satisfaction and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hygiene factors
 • Motivational factors
 • Satisfaction
 • Herzberg's theory
 • University personnel