نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

/

چکیده

مقدمه: فرار بیمار از بیمارستان هزینه‌های زیادی را برای بیمار و نظام سلامت به همراه دارد. از سوی دیگر احتمال ایجاد حوادث ناگوار برای این گروه از بیماران به مراتب بیشتر از سایر بیماران می‌باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان فرار بیماران از بیمارستان عمومی شیراز در طی دو سال 90 و 91 بود.مواد و روش: این مطالعه از نوع مطالعات گذشته نگر بوده که به صورت توصیفی در یکی از بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. در این مطالعه داده‌های بیماران فراری از یکی از بیمارستان‌های عمومی شیراز از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1391 از پرونده های بیمارستانی استخراج گردید. برای جمع آوری داده ها از چک لیست استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 21 و آمار توصیفی انجام شد.یافته‌ها: از مجموع 84420 نفر بیمار پذیرش شده در بیمارستان در طی دو سال 91-90، تعداد 454 نفر فرار کرده بودند. بیشترین فراوانی فرار بیمار مربوط به بخش اورژانس، مردان و افراد متاهل بود. همچنین مدت اقامت  بیشتر افراد فراری کمتر از یک روز در بیمارستان  بود و فرانشیز 60 درصد افرادی که بیمارستان را بدون مجوز ترک کرده بودند به صورت رایگان بود.بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به افزایش فرار بیماران از بیمارستان در سال‌های اخیر باید با مکانیسم‌های مناسب و راهکارهایی از جمله کنترل بیشتر بر ورود و خروج بیماران، افزایش ارتباط کادر درمانی با بیماران و کنترل افراد باسابقه فرار، از بروز اینگونه رفتارها جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the rate of patients’ escape from a general hospital in Shiraz, Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad khamrnia
  • zahra kavosi
  • zahra Karimi Jaberi
  • maryam shirvani
  • ahmad sadeghi

/

چکیده [English]

Introduction: Patients’ escape from hospital imposes lots of costs on the patients as well as the health system. Besides, adverse events are more likely to occur for these patients compared to others. The present study aimed to investigate the rate of patients escape from general hospitals in Shiraz between 2011 and 2012.
Methods: This retrospective, descriptive study was conducted in one of the hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences. In this study, the data on the escaped patients were collected from the medical records of a general hospital using a checklist in 2011-2012. Then, the data were analyzed using the SPSS statistical software (v. 21) and descriptive statistics.
Results: A total of 454 people had escaped from the hospital during the study period. The highest frequency of patient escape was related to the emergency department, males, and married patients. Also, most of the escaped patients had stayed in the hospital for less than a day and hospital franchise was free for 60% of them.
Conclusion: Considering the increase in patients’ escape from hospitals in the recent years, these behaviors should be prevented using appropriate strategies, such as controlling the patients’ entrance and exit, improving the relationship between the patients and the treatment staff, and controlling the patients with an escape history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escape
  • General hospital
  • Emergency department