نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

/

چکیده

مقدمه: حدود 9 میلیون نفر در سراسر جهان در مراکز مجازات کیفری زندانی هستند. تقریباً همه آنها حالات افسردگی یا نشانه‌های استرس را تجربه می‌کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله و مدیریت خشم بر افسردگی در زندانیان مقیم زندان مرکزی شیراز  در سال 1391 بود.روش بررسی: این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی همراه با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه زندانیان مرد با جرم سرقت بودند. از بین زندانیان مذکور 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (در هر گروه 15 نفر). داده‌ها با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک در سه مرحله پیش آزمون (قبل از شروع جلسات آموزش)، پس آزمون (پس از جلسات آموزش) و آزمون پیگیری (یکماه پس از پایان جلسات آموزش) جمع‌آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات افسردگی در پیش آزمون به ترتیب در دو گروه آزمایش و کنترل 60/28، 46/29 و در پس آزمون 73/17، 13/26 و در آزمون پیگیری 06/16 و 40/25 بود. نتایج مطالعه نشان داد که در مرحله پیش آزمون بین دو گروه از نظر افسردگی تفاوت مـــعنی‌داری وجود نداشـــت. این در حالی بود که که دو گروه از نــظر مــیانگین نمره افسردگی در پس آزمون  (02/0, P=97/5=F) و آزمون پیگیری (02/0, P=70/5=F) تفاوت معنی‌داری داشتند.نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد آموزش مهارت‌های حل مسئله و مدیریت خشم موجب بهبود علائم افسردگی در زندانیان شد. لذا پیشنهاد می‌گردد به منظور پیشگیری و کاهش علائم افسردگی در زندانیان آموزش مهارت‌های حل مسئله و مدیریت خشم مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Anger Management and Problem Solving Training on Reduction of Depression in Prisoners

نویسندگان [English]

  • Reza Mirzaee
  • zohreh Raesi
  • hamid kazemi

/

چکیده [English]

Introduction: Around nine million people across the world are imprisoned at the centers of criminal punishment. Almost all these prisoners experience signs of stress or depression. The present study aimed to assess the effectiveness of anger management and problem solving training on depression in the prisoners of the central prison in Shiraz, Iran.
Methods: The statistical community of the present clinical trial included all the male prisoners who had been imprisoned due to robbery. Among the prisoners, 30 were selected and randomly divided into an intervention and a control group (each containing 15 participants). The data were collected using Beck’s depression inventory before, immediately after, and one month after the training sessions. Then, the data were analyzed using MANCOVA.
Results: At pre-test, the mean scores of depression were 28.60 and 29.46 in the intervention and the control group, respectively. These measures were respectively obtained as 17.73 and 26.13 in the post-test and 16.06 and 25.40 in the follow-up test.
The results revealed no significant difference between the two group regarding depression at pre-test. However, a significant difference was observed in this regard at post-test (F=5.9, P=0.02) and follow-up (F=5.70, P=0.02).
Conclusion: The results of this study indicated that problem solving skills and anger management improved the depression symptoms among the prisoners. Thus, problem solving skills and anger management are recommended to be considered for preventing and reducing the symptoms of depression in prisoners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anger management
  • Problem solving
  • depression
  • Prisoner