نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

/

چکیده

مقدمه: چگونگی ارتباط حرفه ای و شغلی پزشک با پرستار بازده درمانی را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد. از آنجا که فرآیند درمان سخت تحت تأثیر نوع تعاملات و ارتباطات بالینی است و در این راه چالش های متفاوتی وجود دارد، این مطالعه به منظور بررسی تجربه پرستاران در خصوص چالش های موجود در روابط حرفه ای بین پزشک و پرستار انجام شد.مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. داده‌‍‌ها  با استفاده از 12 سوال بازپاسخ  از 16 نفر از کارشناسان پرستاری جمع‌آوری شد. مشارکت‌کنندگان با روش نمونه‌گیری هدفمند، جهت دستیابی به تجربه غنی از موضوع مورد تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی و با استفاده از روش کلایزی ( Colaizzi) تحلیل شد.یافته‌ها: مهم‌ترین مشکل در تجربه پرستاران، مورد احترام قرار نگرفتن آنها از جانب پزشک‌ها  بود (40%). مهم ترین علل ناهماهنگی، عدم شناخت پزشک ها از پرستارها( 20%) و راندهای بالینی بدون حضور پرستاران(20%) بودند. در خصوص عوامل موثر در بهبود این رابطه، 3/33% احترام به پرستارها، و 3/73% انجام درمان بصورت کار گروهی را مطرح نمودند. مضامین پدیدارشده در این مطالعه شامل مشکلات پرستاران در رابطه حرفه‌ای با پزشکان، ناهماهنگی پزشکان و پرستاران، اجرای دستورات توسط پرستاران، صفات شاخص پزشک بر اساس نظرات پرستاران، معیارهای یک پرستار ایده آل براساس نظرات پرستاران، اثرات حضور پرستار در راندهای آموزشی - درمانی از نظر پرستاران،  تصویری ذهنی پرستاران از پزشک، عکس العمل پرستار در مواقع تذکر دادن مطلبی از سوی پزشک و نظر پرستاران درباره ارتقاء کیفیت رابطه ی حرفه ای پزشکان و پرستاران بود.بحث و نتیجه‌گیری:  با توجه به ضرورت احترام اعضای تیم درمان در فرآیندها و پروسه‌های درمانی، نیاز به آموزش اخلاق و مهارت‌های ارتباطی به صورت آموزش هم زمان گروه های پزشکی و پرستاری احساس می شود. نظارت و کنترل بر روند ارتباطات حرفه ای و شغلی در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها می تواند با مراقبت از انجام آیین نامه ها و قوانین مرتبط وضعیت حرفه ای و شغلی را به نحو چشمگیری بهبود بخشد. انجام مطالعات در سایر مراکز درمانی توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nurses’ Experiences about the challenges of Nurse-Physician Professional Relationships, in 1390

نویسندگان [English]

  • Farzad Mahmoodian
  • seyedMorteza Seyed Jafari
  • Mahsa Keshmiri
  • Ali azimi
  • Mohammad HVosoughi

/

چکیده [English]

Introduction: The nurse-physician relationship seriously affects the treatment outcome. Moreover, the treatment process is influenced by the type of clinical relationships and interactions and various challenges are encountered in this regard. Therefore, the present study aimed to evaluate the nurses’ experiences about the challenges of nurse-physician professional relationships.

Method: In this qualitative, phenomenological study, the data were gathered from 16 nurses using 12 open ended questions. The participants were selected through purposive sampling. After all, the data were analyzed using qualitative content analysis and Colaizzi method.

Results: The nurses’ most important problem was not being respected by the physicians (40%). In addition, lack of coordination mostly resulted from the physicians’ unfamiliarity with the nurses’ roles (20%) and clinical rounds without the presence of nursing staff (20%). Yet, this relationship was believed to improve by respecting the nurses (33.3%) and team work (73.3%). The phenomenological issues in this study included the nurses’ problems in their professional relationships with physicians, lack of coordination among the nurses and physicians, execution of orders by nurses, physicians’ features according to nurses’ opinions, the nurses’ mental image of physicians, nurses’ reaction to physicians’ notifications, and nurses’ ideas about improvement of their professional relationships with physicians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics
  • Relationship
  • Nurse
  • Physician
  • Patient care