نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

/

چکیده

مقدمه: در سال‌های اخیر سلامت و بهداشت زنان به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشورها مطرح می‌باشد؛ زیرا زنان بیشتر از مردان در معرض آسیب قرار دارند. هدف مطالعه حاضر بررسی تعیین ارتباط نابرابری جنسیتی بر شاخص‌های سلامت زنان در سال 2011 بود.مواد و روش: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی بود که به روش اکولوژیک و با اهداف کاربردی انجام شد. در این پژوهش، جامعه آماری شامل کل کشورهای جهان بودند و با توجه به عدم دسترسی به تمام داده‌های کشورها از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. داده‌ها مربوط به سال 2011 و بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت بود. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (one –way ANOVA) استفاده شد.یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بین شاخص نابرابری جنسیتی با تمام شاخص‌های دسترسی به خدمات سلامت که شامل درصد زایمان بوسیله پرسنل آموزش دیده (0001/0>P و73/0- =r)، درصد استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری (0001/0>P و66/0- =r)، درصد پوشش مراقبت‌های پیش از زایمان حداقل چهار بار(0001/0>P و54/0- =r)، درصد پوشش مراقبت‌های پیش از زایمان حداقل یک بار(0001/0>P و66/0- =r) و شاخص نیاز برآورده نشده در تنظیم خانواده (0001/0>P و55/0- =r) می‌شود؛ ارتباط معنی‌دار و منفی وجود داشت. همچنین میزان نابرابری جنسیتی در کشورهای چهار گروه درآمدی (درآمد بالا، متوسط رو به بالا، متوسط رو به پایین و کم درآمد) با هم متفاوت بود  (0001/0, P<138/82=F) و میزان نابرابری جنسیتی در کشورهای با درآمد پایین بیشتر از کشورهای با درآمد بالا بود.بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به آنکه افزایش نابرابری جنسیتی با شاخص‌های دسترسی به خدمات سلامت رابطه منفی دارند؛ لذا با کاهش نابرابری جنسیتی می‌توان دسترسی به خدمات سلامت را افزایش داده و از این طریق گامی در جهت رفاه عمومی و توسعه پایدار برداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Gender Inequality and Health Service Coverage in the Member Countries of the United Nations

نویسندگان [English]

  • Nahid Hatam
  • Mohammad Khammarnia
  • azimeh Ghorbanian

/

چکیده [English]

Introduction: In the recent years, women’s health has been proposed as one of the indicators of countries’ development because women are more vulnerable to damage in comparison to men. The present study aimed to investigate the effect of gender inequality on women’s health indicators in 2011.

Methods: The statistical community of this cross-sectional, descriptive - analytical study included all the countries of the world. However, due to the lack of access to all the countries’ data, convenient sampling was used. All the data were related to 2011 and were based on the report by World Health Organization. The data were entered into the SPSS statistical software (version 16) and analyzed using Pearson correlation coefficient and one-way ANOVA.

Results: The study findings revealed significant negative relationships between gender inequality index and all the indicators of access to health services, including births attended by skilled health personnel (r=-0.73, P<0.0001), contraceptive prevalence (r=-0.66, P<0.0001), antenatal care coverage - at least four visits (r=-0.54, P<0.0001), antenatal care coverage - at least one visit (r=-0.66, P<0.0001), and unmet need for family planning index (r=-0.55, P<0.0001). Besides, the rate of gender inequality was different in the countries with four different income groups (F=82.138, P<0.0001). Also, the rate of gender inequality was higher in low-income countries compared to high-income ones.

Conclusions: Increase in gender inequality was negatively associated with the indicators of access to health services. Therefore, by reducing gender inequality, access to health services can be enhanced thereby leading to prosperity and sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender inequality
  • Health service coverage
  • Gender Inequality Index (GII)