نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

/

چکیده

مقدمه: دیابت یک بیماری متابولیک است که با افزایش غیرطبیعی گلوکز خون مشخص می گردد و می­تواند اثرات مخربی برروی بسیاری از بافتهای بدن از جمله دهان و دندان داشته باشد. پوسیدگی نیز یک تخریب موضعی پیشرونده در مینا و عاج می­باشد. در این تحقیق شیوع پوسیدگی دندان و ارتباط بین دیابت و پوسیدگی بیماران مبتلا به دیابت منطقه ششده قره بلاغ از توابع فسا بررسی شده است.مواد و روش: این تحقیق به روش مقطعی انجام گرفت. تعداد 130 بیمار مبتلا به دیابت مورد معاینه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای شامل اطلاعات دموگرافیک فرد و سطح تحصیلات و وضعیت بهداشت بیمار بود . در معاینه بیماران تعداد دندانهای موجود و پوسیده و پلاک ایندکس آنها ثبت شد. برای تعیین الری پلاک ایندکس (O'leary Plaque Index) محلول‌های آشکار ساز بر روی همه‌ی سطوح دندانی بالای لثه‌ای به کار برده شد. پلاک ایندکس بیماران کمتر از  20% به عنوان بهداشت دهان خوب، ایندکس بین  30-60 % به عنوان بهداشت دهان متوسط و ایندکس بالای70% به عنوان بهداشت دهان بد تفسیر شد.نتایج: در این مطالعه شیوع پوسیدگی بیماران مبتلا به دیابت  مراجعه کننده  به مراکز درمانی منطقه ششده قره بلاغ   43% و شیوع  از دست رفتن دندان ها 69% بود. بررسی های انجام شده وجود ارتباط مستقیم و معنی دار بین میزان تحصیلات افراد مورد مطالعه  و تعداد دندان های موجود را نشان می دهد به طوری که با افزایش میزان تحصیلات، تعداد دندان های حفظ شده بیشتر می شود(0005/0P=) . به علاوه با بهبود بهداشت دهانی بیمار، تعداد دندان های موجود نیز بیشترشده است که از لحاظ آماری معنا دار بود (0006/0P=). همچنین شاخص تعداد دندان پوسیده به تعداد دندان موجود با افزایش میزان تحصیلات (0005/0 P=)  و بهبود وضعیت بهداشت (0004/0P=) به طور معنی داری کاهش می‌یافت.بحث و نتیجه‌گیری: شیوع بالای شیوع پوسیدگی دندانی و از دست دادن دندان در بیماران دیابتی، نیاز مبرم مردم منطقه به تدابیر مناسب بهداشتی – درمانی، فراهم نمودن نیروی انسانی کارآزموده جهت آموزش بهداشت و آگاه نمودن بیماران از عوارض دهانی دیابت و اقدامات پیشگیری کننده  را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prevalence of dental caries in diabetic patients of Sheshdeh Qarebolaq

نویسندگان [English]

  • Maryam Moshaverinia
  • fatemeh Lavaee
  • Sareh Moshaverinia
  • faramarz Gholami

/

چکیده [English]

Introduction: Diabetes is a metabolic disease which is diagnosed by an abnormal increase in blood glucose. The disease can have destructive effects on various body organs, such as mouth and teeth. Dental caries is a local progressive dental destruction.
This research aimed to investigate the prevalence of dental carries in diabetics and to determine the relationship between diabetes and dental carries in Sheshdeh Qarebolaq region of Fasa County, Fars, Iran.
Methods: This cross–sectional study was conducted on 130 diabetic patients. The study data were collected using a questionnaire including the patients' demographic characteristics, educational level, and hygiene status. The number of carious and remained teeth and plaque index of the patients were recorded, as well. O'leary Plaque Index was measured by disclosing agents. The plaque index less than 20%, between 30% and 60%, and over 70% was considered as good, average, and bad oral hygiene, respectively.
Results: In this study, the prevalence of dental caries in the diabetic patients was 43% and the prevalence of tooth loss was 69%. The results of this research revealed a significant relationship between the level of education and the patients' number of remained teeth; such a way that as the level of education increased, the number of remained teeth increased, as well (P=0.0005). Besides, improvement of the hygiene status was associated with a larger number of remained teeth (P=0.0006). Moreover, increase of the education level (P=0.0005) and improvement of hygiene status (P=0.0004) led to a significant reduction in the number of carious teeth.
Conclusion: The high prevalence of dental caries and tooth loss in diabetic patients indicated the need of the people living in this region for appropriate health and treatment measures and experienced health workers for training the people regarding proper oral hygiene, oral complications of diabetes, and the preventive measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dental caries
  • Diabetes
  • Tooth loss