نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: امروزه دانشجویان به دلیل نقش مهمی که در اداره کشور به عهده خواهند داشت، یکی از قشرهای مهم جامعه به حساب می‌آیند. همان طور که کنترل اداری روی مسایل مختلف دانشجویان انجام می‌شود، باید نظارت جدی نیز بر وضعیت بهداشتی آن‌ها صورت گیرد. وضعیت نامناسب خوابگاه‌ها می‌تواند منشأ بیماری‌ها باشد و سلامت دانشجویان را به خطر اندازد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت بهداشتی خوابگاه شهید دستغیب دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفت.مواد و روش‌: این مطالعه از نوع مقطعی بود که در طی آن پژوهشگر با استفاده از فرم ارزیابی وضعیت بهداشتی به تمامی اتاق‌های خوابگاه شهید دستغیب دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه نموده و با توجه به شرایط موجود اقدام به گردآوری اطلاعات مورد نیاز جهت تعیین وضعیت بهداشتی اتاق‌ها نمود. داده‌ها پس از گردآوری و کد گزاری وارد نرم‌افزار19spss گردید و سپس با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آزمون‌های کای اسکوئر و فیشر نتایج تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: از نظر تعداد ساکنین در هر اتاق 5/15 درصد اتاق‌ها یک نفره، 9/68 درصد دو نفره، 8/14 درصد سه نفره و 8/0 درصد چهار نفره بود. از نظر استان محل سکونت استان فارس با 1/36 درصد بیش‌ترین درصد دانشجویان خوابگاهی را به خود اختصاص داد. در این مطالعه ارتباط آماری معناداری بین تعداد ساکنین هر اتاق و وضعیت بهداشتی آن اتاق مشاهده گردید (05/0P<). به طوری که با افزایش تعداد ساکنین هر اتاق وضعیت بهداشتی آن اتاق از شرایط بهداشتی ضعیف‌تری برخوردار بود. در میان دانشجویان رشته‌های مختلف دانشجویان دانشکده دندانپزشکی با دارا بودن حدود 8% وضعیت بهداشتی مطلوب، گروه‌های سنی 21 و 23 ساله با دارا بودن حدود 4% و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و نیز دانشجویان قدیمی‌تر بهترین وضعیت را نسبت به دانشجویان سایر دانشکده‌ها دارا بودند.بحث و نتیجه‌گیری: از آنجا که این تحقیق بر روی یکی از خوابگاه‌های علوم پزشکی انجام شده است لذا توصیه می‌گردد که مطالعات مشابهی در تمامی خوابگاه‌های دانشجویی صورت پذیرد و با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان دریافت که شرایط بهداشتی خوابگاه‌های دانشجویی چندان مطلوب نمی‌باشد و نیاز به تأمل و توجه بیشتر مسئولین و ارائه برنامه آموزشی بهداشتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Health Status of Shahid Dastgheib Dormitory in Shiraz University of Medical Sciences and its Associated Factors, 2013

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghorbani
  • Hojjat Safi-Yari
  • Yousef Alimohammadi

چکیده [English]

Background: Today, due to the important role the university students play in governance of the country, they are considered as one of the most important groups of the society. Thus, their health status should be monitored. Inappropriate status of dormitories can be a source of diseases and endanger the students’ health. This study aimed to determine the health status of Shahid Dastgheib dormitory in Shiraz University of Medical Sciences.
Methods: In this cross-sectional study, the researcher referred to all the rooms in Shahid Dastgheib Dormitory in Shiraz University of Medical Sciences and collected the necessary data for determining the health status of the rooms using the health assessment form. Then, the data were encoded, entered into the SPSS statistical software (v. 19), and analyzed using descriptive statistics, Chi-square, and Fisher exact test.
Results: According to the results, 15.5%, 68.9%, 14.8%, and 0.8% of the rooms accommodated 1, 2, 3, and 4 individuals, respectively.  Moreover, most of the dormitory students (36.1%) were from Fars province. In this study, a significant correlation was found between the number of occupants per room and the health status of that room (P<0.05); such a way that as the number of occupants per room increased, the room showed a weaker health condition. Overall, dental students having about 8% of the optimal health status, 21 and 23 year old age groups having approximately 4% of the optimal health status, post-graduate students, and older students had more desirable conditions compared to the students of other schools.
Conclusion: Since the research was conducted in one dormitory, similar studies are recommended to be performed in all dormitories. Overall, the present study results indicated that the health conditions of the dormitory was not much desirable and requires more attention on the part of the authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • Dormitory
  • Students