نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: ساختار آنتی‌ژنی یا قندی گروه‌های خون در مایعات بدن و سطح سلولها نقش مهمی در تنظیم باکتری‌های دهان دارند. بسیاری از کربوهیدرات‌های گروه خونی به عنوان گیرنده میکروارگانیسم‌ها عمل کرده و از این‌رو ترشح گروه خونی در مایعات یک حالت رقابتی با سلول‌های اپی‌تلیال حفره دهان برای چسبندگی به میکروب‌ها به وجود می‌آورد. هدف این مطالعه، تعیین ارتباط بین فتوتیپ ترشحی گروههای خونی و پوسیدگی دندانی بود. مواد و روش: این تحقیق به صورت مقطعی-توصیفی و بر روی 92 دانشجوی رشته دندانپزشکی، انجام شد. وضعیت ترشح آنتی‌ژن‌های گروه خونی در بزاق با استفاده از تست ممانعت از آگلوتیناسیون و نوع گروه خونی با استفاده از تست آگلوتیناسیون تعیین شد. در معاینه برای تشخیص پوسیدگی دندان از آینه و سوند و نور یونیت دندانپزشکی و کلیشه‌ی بایت وینگ به کار برده شد. جهت بررسی شیوع پوسیدگی از شاخص DMFS استفاده شد. یافته ها با استفاده از برنامهSPSS و با بکارگیری آزمون تی تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: شاخص DMFS در افراد مترشحه در کل گروههای خونی 11/4 و در افراد غیر مترشحه 00/6 بود که این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار بود (001/0=P). به علاوه  شاخص DMFS در دو گروه مترشحه و غیرمترشحه در گروه خونیO(024/0P=)  و گروه خونی A (019/0= P) تفاوت داشت. اما شاخص DMFS در بین چهار گروه خونی تفاوت معنی‌داری‌ نداشت(28/0=P).بحث و نتیجه‌گیری: شیوع پوسیدگی در افراد مترشحه آنتی‌ژن‌های گروه خونی در بزاق کم‌تر از افراد غیرمترشحه بود. این مطالعه به شناخت افراد مستعد به پوسیدگی و در نتیجه انجام اقدامات پیشگیرانه بیشتر مانند معاینات دوره‌ای دندانپزشکی با فواصل کمتر کمک می‌کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Relationship Between the Secretion of ABO Blood Group Antigens in Saliva and DMFS Caries Index

نویسندگان [English]

  • Maryam Moshaverinia
  • Farzaneh Golafshan
  • Mehrnoosh Sabzghabaie

چکیده [English]

Background: The antigenic or carbohydrate structure of blood groups in body fluids and cell surfaces plays a major role in regulation of oral bacteria. In addition, a large number of carbohydrates act as the microorganisms’ receptors. Thus, secretion of these antigens in body fluids creates a competitive condition between these antigens and epithelial cells of the oral cavity to be the receptors of microorganisms. This study aimed to evaluate the relationship between the secretor phenotype of blood groups and dental caries.
Methods: This cross-sectional, descriptive study was conducted on 92 dental students. The secretion status of blood group antigens in saliva was detected using aggulutination inhibition test and blood typing was performed through aggulutination test. Besides, dental caries were detected by routine clinical examination using dental mirror, explorer under dental unit light, and Bitewing radiographs. DMFS was also used to evaluate the prevalence of the caries.
Results: DMFS score was 4.11 in all blood groups and 6.00 in non-secretors and the difference was statistically significant (P=0.001). Besides, a significant difference was found between secretors and non-secretors in O and A blood groups regarding DMFS index (P=0.024 and P=0.019, respectively). However, no significant difference was observed among the 4 blood groups regarding the DMFS index (P=0.28).
Conclusion: The prevalence of dental caries was significantly lower in the secretors of blood group antigens in saliva compared to the non-secretors. This study helps to identify the susceptible individuals to decay and, consequently, take more preventive measures, such as periodic dental checkups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secretor phenotype
  • Non-secretor phenotype
  • ABO blood groups
  • Blood group antigens
  • DMFS index
  • dental caries