نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: اهمیت امتحان پیش‌کارورزی از این جهت است که نقش قابل توجهی در ارتقاء سطح دانش و اطلاعات دانشجویان پزشکی دارد که بی‌تردید سطح سلامت جامعه آینده را رقم خواهد زد. بنابراین بررسی راههای مختلف آماده شدن دانشجویان برای این امتحان ضرورت دارد. تا به حال مطالعه‌ای در مورد میزان استفاده از این کتاب‌ها و دلیل جذابیت آنها برای دانشجویان صورت نگرفته، لذا برای رسیدن به پاسخ بر آن شدیم تا مطالعه‌ای در این زمینه انجام دهیم.مواد و روش: این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی و مقطعی انجام شد. پرسشنامه‌ی پژوهشگر ساخته در اختیار 86 شرکت‌کننده امتحان پیش‌کارورزی شهریور ماه سال 1391 قرار گرفت. در این پرسشنامه موارد مختلفی همچون جنسیت، نوع سهمیه، میزان مطالعه مداوم و تعداد ساعات مطالعه روزانه، هدف از مطالعه، منبع مطالعه و دلیل استفاده از آن منبع جهت آماده سازی امتحان مورد پرسش قرار گرفت. اطلاعات بدست آماده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: 7/57% از شرکت کنندگان زن و 2/42% مرد بودند. 6/61% از دانشجویان هدف خود از مطالعه برای این امتحان را فقط قبول شدن و 4/31% افزایش سطح معلومات پزشکی خود بیان کردند. در همه دروس امتحان پیش کارورزی 7/66% از دانشجویان کتاب‌های کمک آموزشی، 2/11% منابع اعلام شده از سوی وزارتخانه، 6/3% یادداشت‌های سر راند اساتید و 5/1% سایت‌های اینترنتی را مطالعه کرده بودند. 45% از دانشجویان دلیل استفاده خود از کتاب‌های کمک آموزشی را تبلیغات موسسات منتشرکننده کتاب‌های کمک آموزشی و 43% در دسترس بودن کتب کمک آموزشی در قیاس با کتاب‌های اعلام شده از سوی وزارتخانه بیان کردند.بحث و نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که اکثریت دانشجویان جهت آماده‌سازی خود برای امتحان پیش‌کارورزی از کتاب‌های کمک آموزشی استفاده کردند و تنها عده کمی از دانشجویان، منابع اعلام شده از سوی وزارتخانه را مطالعه کردند که این نسبت 6 برابر، گویای این است که گرایش دانشجویان به کتاب‌های کمک آموزشی بسیار بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Number, Type, and Reasons of Using Extracurricular Books by the Students of Shiraz University of Medical Sciences for Preparation to Take Pre-internship Exam in September 2012

نویسندگان [English]

  • Samaneh Yousefi
  • Parisa Nabieie
  • Rasoul Safari
  • Mitra Amini
  • Anahid Safari
  • Afshin borhani-Haghighi

چکیده [English]

Background: Pre-internship exam is very important due to its significant role in enhancing the medical students’ level of knowledge which undeniably determines the society’s health level. Therefore, investigation of different ways the students prepare for this exam is of great importance. Up to now, no research has been conducted on the rate of using these books and why they are so attractive to the students. Thus, the present study aimed to address this issue.
Methods: In this study cross-sectional, descriptive-analytic study, a researcher-made questionnaire was distributed among 86 participants of the pre-internship exam in September 2012. This questionnaire included questions about sex, type of quota, rate of continuous studying, number of hours of daily studying, aim of studying, source of studying, and reasons of choosing different sources. Then, the data were analyzed using the SPSS statistical software.
Results: In this study, 57.7% of the participants were female and 42.2% were male. In addition, 61.6% of the students stated that their aim was just passing the exam; while 31.4% expressed that they aimed to improve their medical knowledge. Moreover, 66.7% of the students studied extracurricular books, 11.2% studied the references announced by the ministry, 3.6% studied the professors’ notes, and 1.5% studied websites. Besides, 79.1% of the students used extracurricular books due to the vast advertisements of their publishing institutes and 73.3% said that these books were more easily accessible compared to the references announced by the ministry.
Conclusion: This study showed that the majority of the students used extracurricular books to prepare themselves for the pre-internship exam and only a small number of the students studied the resources announced by the ministry. This 6-fold ratio indicates the students’ greater tendency toward the extracurricular books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extracurricular books
  • Pre-internship exam
  • Medical Students