نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: در سال­های اخیر بررسی الگوهای تفکر در افکار ناخواسته و نقش آن در دوام اختلالات هیجانی، مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. یکی از انواع افکار ناخواسته در اختلالات هیجانی نشخوار فکری است. تحقیق حاضر با هدف بررسی همبستگی بین ترس از تصویر تن و نشخوار ذهنی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود.مواد و روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که بر روی 100 دانشجوی دختر انجام شد. نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه نشخوار ذهنی (RRS) و پرسشنامه ترس از تصویر تن (BICI) بود. داده­ها به کمک نرم افزار SPSS و با به کارگیری آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شد.یافته­ها: یافته­های تحقیق نشان داد که میانگین (انحراف معیار) نشخوار ذهنی 60/21 (22/2) و ترس از تصویر تن 59/38 (42/11) بود. علاوه بر این نتایج گویای همبستگی مثبت معنی­دار بین نشخوار ذهنی و ترس از تصویر تن بود(0.05>p و21/0= r).بحث و نتیجه­گیری: با توجه به پژوهش حاضر می­توان بیان کرد که رابطه بین نشخوار ذهنی و ترس از تصویر تن قابل توجه است و همبستگی مثبت معنی‌داری بین نشخوار ذهنی و ترس از تصویر تن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Body Dysmorphic Concern and Rumination among the girl University Students

نویسندگان [English]

  • Fakhri Tajikzadeh
  • Razieh Sadeghi
  • Farahnaz Raiskariman

چکیده [English]

Introduction: Nowadays, investigation of thinking patterns in unwanted thoughts and their role in continuation of emotional disorders have attracted a large number of researchers' attention. Rumination is one of the unwanted thoughts in emotional disorders. The present study aimed to determine the relationship between body dysmorphic concern and rumination among the B.Sc. students of Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
Methods: This descriptive, correlational study was conducted on 100 female university students selected through simple sampling. The data were collected using Ruminative Response Scale and Body Image Concern Inventory. Then, they were entered into the SPSS statistical software and analyzed using descriptive as well as inferential (Pearson correlation coefficient) statistics.
Results: The results of this research showed that the means of rumination and body dysmorphic concern were 21.60 (2.22) and 38.59 (11.42), respectively. Besides, a significant positive correlation was found between rumination and body dysmorphic concern (r=0.21, P<0.05).
Conclusion: A significant positive correlation was observed between rumination and body dysmorphic concern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Dysmorphic Concern
  • Rumination
  • Students