نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: فیتوتراپی یا گیاه ‌درمانی یکی از شاخه‌های مهم طب مکمل و جایگزین می‌باشد که از دیر باز در کشور های مختلف از جمله ایران رواج داشته و به عنوان منبع غنی از مواد موثر دارویی در بیماری‌های مختلف استفاده می شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی استفاده از داروهای گیاهی در نوزادان مراجعه کننده به اتفاقات نوزادان صورت پذیرفت. مواد و روش‌: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی است که به صورت مقطعی انجام شد. واحدهای مورد پژوهش را 30 نفر  از والدین نوزادان مراجعه کننده به اتفاقات نوزادان تشکیل دادند. اطلاعات مربوط به مشخصات نوزادان و والدین آنها و استفاده از داروهای گیاهی، نوع داروهای گیاهی مورد استفاده برای نوزاد، داشتن یا نداشتن عارضه و استفاده از داروی گیاهی به توصیه چه کسی بوده است؟ با استفاده از  پرسشنامه جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss و آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که 24 نفر از والدین (80%) از درمان‌های گیاهی برای نوزادان خود استفاده کرده یا می‌کردند. این دارو‌ها شامل عناب، شیر خشت، ترنجبین، شاطره، کاسنی، روغن کرچک، روغن حیوانی، لب تربت، کندر و نبات، خاک شیر، بارهنگ، گل بنفشه، لیمو شیرین، آویشن، پر سیاوشان، فلوس و توت باغی بود که بالاترین میزان مربوط به استفاده از عناب، شیرخشت و ترنجبین بود. 70% این داروها توسط مادربزرگ‌ها و 30% توسط عطاری‌ها توصیه شده بود. 2/95% از والدین معتقد بودند که این داروها هیچ‌گونه عارضه‌ای نداشته و 4/8 % عارضه‌ی مسمومیت را مشاهده کرده بودند. 3/83% از والدین در فرزندان قبلی خود نیز از این داروها استفاده کرده و تاثیر آن را نیز مثبت گزارش می‌کردند. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به این که 80% والدین از داروهای گیاهی برای نوزادان خود استفاده  کرده بودند؛ پیشنهاد می‌شود استفاده از داروهای گیاهی در پرونده‌ی بیماران ثبت و تحت نظارت پزشک متخصص انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Use of Herbal Medicines in the Infants Admitted to the Emergency Department of One of the Hospitals Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Nooshin Beheshtipour
  • Masumeh Rambod
  • Neda Jamali Moghadam
  • Alireza Salehi

چکیده [English]

Background: Phyto therapy or herbal therapy is one of the major branches of CAM that has been common in many countries, including Iran, since a long time ago. It was used as a rich source of pharmaceutical ingredients in various diseases. This study aimed to investigate the use of herbal medicines in the newborns referring to neonatal emergency department. Methods: The present descriptive, cross-sectional study was conducted on 30 parents of the infants admitted to the neonatal emergency department. A questionnaire was used to collect the information about the newborns and their parents, using herbal medicines, type of herbal drugs used for the infants, existence or absence of complications, and the person recommending the use of herbal medicines. The data were analyzed using the SPSS statistical software and descriptive statistics. Results: The results showed that 24 parents (80%) had used or were using herbal therapies for their infants. These drugs included Jujube, Purgative manna, Manna of hedysarum, Fumitory, Chicory, Castor oil, Ghee butter, Torbak lips, Frankincense and Rock sugar, Sisymbrium irio, Plantago major, Violet flower, Citrus limetta, Thymus vulgaris, Adiantum capillus-veneris, Cassia, and Garden morus and the highest rate was related to Jujube, Purgative manna, and Manna of hedysarum. Besides, 70% and 30% of these drugs were recommended by grandmothers and medicinal herbs sellers, respectively. According to the results, 95.2% of the parents believed that these drugs had no complications, while 4.8% had observed toxicity. In addition, 83.3% of the parents had also used these drugs for their previous children and reported their positive impact. Conclusions: Considering the fact that 80% of the parents had used herbal medicines for their infants, herbal medicines are recommended to be used under a physician's supervision and recorded in the patients' medical records.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herbal medicines
  • Infants
  • CAM