نوع مقاله: گزارش موارد نادر

نویسندگان

چکیده

شکستگی تاج – ریشه (crown-root fracture) یک آسیب شایع، به خصوص در دندان‌های سنترال ماگزیلا است که به علت تاثیری که می‌تواند روی عرض بیولوژیک biologic width داشته باشد، نیاز به درمان‌های مناسب اندودنتیک و پروتزی دارد. این case report  بیانگر یک مورد شکستگی تاج – ریشه دندان سانترال  بود که پس از خارج‌سازی قطعه شکسته، قطعه باقیمانده توسط فورسپس از ساکت دندان به صورت آتروماتیک در موقعیت کرونالی‌تر قرار گرفت و اسپلینت گردید. پس از انجام درمان ریشه، بازسازی تاج صورت پذیرفت. دندان به مدت 20 ماه تحت پیگیری قرار گرفت. شواهد رادیوگرافی و کلینیکی شامل تست‌های موبیلیتی، عمق پروب و level کلینیکی اتچمنت، نتایج مناسبی را نشان داده و هیچ نشانی از تحلیل ریشه یا استخوان مشاهده نشد.

عنوان مقاله [English]

Treatment of crown-root fracture by forceps eruption in maxillary central incisor: A case report

نویسندگان [English]

  • alireza Adl
  • Hossein Owjimehr
  • Ali Ariamanesh

چکیده [English]

Crown- root fracture is a common injury in the maxillary central incisors that affects the biologic width; therefore, it needs appropriate endodontic and prosthodontic interventions. This case report presents a central incisor crown- root fracture. After removing the broken piece, the remaining one was atraumatically placed in a more coronal position in the dental socket using a forceps and splinted. Then, the crown was repaired, as well. After a 20-month follow-up, the clinical and radiographical evaluations, including mobility test, probe depth, and clinical attachment level, showed desirable results and no signs of root or bone resorption were detected.