نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: (بیرون افتادن) دندان به معنای جابجایی کامل دندان از حفره دندانی است که باعث آسیب به ساختارهای لیگامان پریودونتال، سمان، استخوان آلوئول، لثه و پالپ دندان می‌شود. با توجه به این که شیر یک محیط ایده‌آل برای زنده نگه داشتن سلول‌ها در مدت زمان کوتاه می باشد، هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان زنده ماندن سلول‌های لیگامان پریودونتال در محیط ترکیبی شیر و داروی گیاهی سیمفیتوم  در مدت زمان طولانی (24 ساعت) و مقایسه‌ی آن با محیط‌های استاندارد بود.مواد و روش: سلول‌های لیگامان پریودونتال در محیط کشت DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) در پلیت 96-wellکشت داده شد و تا زمان اتصال سلول‌ها به پلیت، در  º37 انکوبه شد. بعد از آن محیط کشت DMEM را برداشته و به هر well، به میزان 100 میکرو لیتر از محیط‌های شیر مدت‌دار میهن، شیر معمولی آپادا،  Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS)و محیط ترکیبی (سیمفیتوم + شیر مدت‌دار میهن)  اضافه شد.(DMEM) به عنوان محیط کنترل مثبت و محیط خشک به عنوان محیط کنترل منفی در نظر گرفته شد. سپس پلیت‌ها به مدت 1 و 3و6 و 24  ساعت در انکوباتور °37 قرار داده شد. زنده ماندن سلول‌ها با استفاده از روش MTT(Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide) ارزیابی شد. نتایج مطالعه با استفاده از نرم افزارSPSS و آزمون آماری, post Hoc (LSD) One-Way ANOVA بررسی شد.یافته‌ها: بعد از گذشت 24 ساعت میزان بقای سلول‌ها در محیط ترکیبی به صورت معنی‌داری نسبت به محیط شیر معمولی آپادا بیشتر بود(03/0= p). علاوه بر این، نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که بعد از گذشت 24 ساعت میانگین زنده ماندن سلول‌های PDL در محیط ترکیبی بیشتر از HBSS بود. بعد از گذ شت 24ساعت میزان سلول‌های زنده در محیط ترکیبی 135% بود، در حالی که در محیط شیر بلند مدت میهن 35% و در محیط HBSS 64% سلول‌ها زنده ماندند.بحث و نتیجه‌گیری: بر طبق نتایج مطالعه ی حاضر محیط ترکیبی(سیمفیتوم +شیر مدت دار میهن) را می‌توان به عنوان یک محیط حد واسط قابل مقایسه با محیط HBSS  در نظر گرفت. این محیط نه تنها توانایی نگهداری میزان سلول‌های بیشتری بعداز گذشت 24 ساعت نسبت به محیط HBSS دارد، بلکه نسبت به این محلول تجاری پرهزینه به راحتی در دسترس و قابل استفاده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the capability of the new storage media in keeping the periodontal ligament cells Viability

نویسندگان [English]

  • Ali Nozari
  • Tahere Esmaeilpour
  • Soleiman Fijian

چکیده [English]

Background: Tooth avulsion is defined as the complete displacement of the tooth from its normal position which causes damage to the periodontal ligament structure, cementum, alveolar bone, gingiva, and dental pulp. Since, the milk is storage medium for the short-term storage of avulsed teeth, the purpose of this study was to determine the ability of the new storage media (symphytum+ Mihan long-life milks) in keeping the Periodontal Ligament (PDL) cells viability. Methods: Following atraumatic extraction of healthy human premolars, the PDL cells were cultured. A certain number of the cells was seeded in each well of a 96-well plate and treated with Mihan long-life milks, Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS), composition media (symphytum+ Mihan long-life milks), and Apada fresh milk for 1, 3, 6, and 24 hours. Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) and dry medium were considered as positive control and negative control media, respectively. Cell viability was determined by using the MTT assay. Moreover One Way-ANOVA and post Hoc (LSD) test were used for comparing the study groups. Results: After 24 hours, the cells' viability in composition media was significantly better than Apada fresh milk medium (P=0. 03). Moreover, the results of One-way ANOVA showed that the PDL cells' viability in composition media was higher than the HBSS medium after 24 hours. At this time point, the mean of viable cells in composition media, Mihan long-life milk medium, and HBSS was 135%, 64%, and 35%, respectively. Conclusion: According to the study results, composition media (symphytum+ Mihan longlife milks) are considered as desirable storage media which are comparable to HBSS. This media are not only able to keep more cells viability after 24 hours time period compared to the expensive commercial solutions, but they can also be easily accessed and used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tooth Avulsion
  • Periodontal ligament
  • symphytum