نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: فرسودگی شغلی یک سندرم روانشناختی است که در پرستاران به دلیل طولانی بودن تماس نزدیک با سایر انسانها، بیشتر دیده می­شود. حمایت اجتماعی یکی از عوامل مهم مهارکننده اثرات منفی تنش شغلی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین فرسودگی شغلی و حمایت اجتماعی در پرستاران و تعیین ارتباط این متغیرها انجام شد.مواد و روش: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 111 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های روا و پایای حمایت اجتماعی مک کین و مارکلین و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسالچ و جکسون استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 10 و مجذور کای تحلیل شد.یافته ها: 69 %پرستاران اظهار داشتند که حمایت اجتماعی متوسط را از سوی همکاران، سرپرستار و سوپروایزر خود دریافت می­کردند. 5/90 %از افراد فرسودگی شغلی داشتند. 2/31 %از افراد میزان فرسودگی شغلی در بعد واماندگی عاطفی را در سطح متوسط بیان کردند و بیش از نیمی از پرستاران مسخ شخصیت و عدم کفایت را در سطح کم گزارش کردند. بین حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی از نظر آماری ارتباط معنی دار وجود داشت. ( 01/0 p= )بحث و نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن میزان فرسودگی شغلی در پرستاران و ایده آل نبودن میزان حمایتهای اجتماعی دریافت شده از سوی همکاران و تاثیر مثبتی که این حمایت ها می­تواند بر عملکرد افراد بگذارد،لازم است تمهیداتی در جهت کاهش فرسودگی شغلی و افزایش حمایت اجتماعی دریافت شده اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Burnout and its relationship with social support of nursing in hospitals of Shiraz University of Medical Sciences, 2010

نویسندگان [English]

  • neda jamali moghadam
  • sara Soleimani

چکیده [English]

Background: Burnout is a psychological syndrome in nursing due to prolonged close contact with other people. Social support is one of the major factors inhibiting the negative effects of stress. This study was performed in order to determine the burnout and the social support for nurses and also the relationship between these variables.
Methods: This cross-sectional study was performed on 114 nurses working in hospitals of Shiraz University of Medical Sciences. For collecting the data, valid and reliable questionnaires of social support McCain and Marklyn and Burnout Inventory Maslach and Jackson were used. The data was analyzed using SPSS version 17 and Chi-square test.
Results: 86% of nurses stated that they had been received the average social support from their colleagues, head nurses and their supervisors. 67.5% of them had a burnout. 34.2% of them expressed levels of burnout in emotional exhaustion in the moderate level, and more than half of the nurses reported low levels of depersonalization and inadequacy. There was a statistically significant relationship between social support and burnout (p=0.01).
Conclusions: Due to high levels of burnout in nurses and not being ideal the amount of social support received from colleagues and a positive impact that this support could have on the performance of nurses, it is necessary to consider arrangements to reduce the burnout and increase the receiving of social support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burnout
  • social support
  • Nurse