نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

چکیده

مقدمه: در سالهای اخیر مهارت تفکر انتقادی یکی از اجزای ضروری آموزش شده است. هدف از این مطالعه بررسی مروری بر متون در رابطه با تفکر انتقادی، تعیین ابعاد تفکر انتقادی، عوامل مرتبط با تفکر انتقادی، ابزارهای اندازه گیری تفکر انتقادی و بررسی راهبردهای مختلف برای افزایش تفکر انتقادی بود. مواد و روش:  نویسندگان مروری بر متون را روی تحقیقات و متون تئوری مرتبط با کلید واژههای تفکر انتقادی، آموزش، راهبردهای افزایش تفکر انتقادی و مشکلات مرتبط با تفکر انتقادی انجام دادند. جستجو در سایتهای CINAHL ،EBESCO و Medline صورت گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که تفکر انتقادی به شیوه های مختلفی ارائه شده است. تفکر انتقادی بدین صورت تعریف شده است: تفکر هدفمند، قضاوت خودگردان که منجر به تفسیر، تحلیل، ارزیابی و استدلال همچنین توضیح شواهد، چارچوب، روش شناسی و بررسی زمینه می­باشد. ابعاد تفکر انتقادی شامل مهارتهای شناختی و تمایلات عاطفی می­ شود. عواملی از جمله شخصیت، فرهنگ، رشد معنوی و ذهنی، مهارت های ارتباطی و بین فردی، رشد، اعتماد به نفس و غیره روی تفکر انتقادی تاثیرمی­ گذارد. آزمون مهارتی تفکر انتقادی کالیفرنیا، فهرست عوامل زمینه ساز یا گرایشهای تفکر انتقادی کالیفرنیا، آزمون تفکر انتقادی نوشتنیانیس و ویر، آزمون انتقادی کرنل و ارزشیابی تفکر انتقادی واتسون و گلیزر می­تواند برای اندازه گیری تفکر انتقادی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از راهبردها از جمله تکالیف نوشتاری و شفاهی،سئوالات چندگزینه ای، مطالعه موردی، کارنامه بالینی، ایفای نقش توسط اعضای هیئت علمی و شبیه سازی منجر به تسهیل و ارتقا یادگیری فعال و تشویق به توسعه مهارتهای تفکر انتقادی می ­گردد. بحث و نتیجه گیری: در حالی که توانایی تفکر انتقادی یک پیامد مهم آموزش است، مروری بر متون نشان می ­دهد که تعاریف و ابزارهای مختلفی برای اندازه گیری آن وجود دارد. نیاز به تحقیقات بیشتر و توسعه مداوم ابزارهای پایا و روا برای اندازه گیری تفکر انتقادی دانشجویان به منظور هدایت راهبردهای آموزشی که به طور موثر تفکر انتقادی را در میان دانشجویان تسهیل نماید، وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical thinking in the students teaching and learning

نویسندگان [English]

  • masumeh rambod
  • farahnaz Raieskarimian
  • marziyeh Moattari

چکیده [English]

Background: In recent years, the skill of critical thinking has become an essential component of education. The aim of this study was review the literature on critical thinking; determine the dimensions of critical thinking; investigate issues relating to the critical-thinking skills; determine instrument to measure it; and examine the different critical thinking strategies for increasing critical thinking.
Methods: The authors examined research and theoretical literature related to five key topic areas: critical thinking, education, strategies for increasing critical thinking, instrument to measure it and issues relating to the critical-thinking. CINAHL, EBESCO and Medline databases were searched.
Results: the result of this study indicated that critical thinking has been expressed in several ways. It is defined as a purposeful, self-regulatory judgment, which results in interpretation, analysis, evaluation and inference as well as the explanation of the evidential,conceptual,methodological, contextual consideration upon. The dimensions of critical thinking consist of both cognitive skills and affective dispositions. Factors such as personality, culture, fair-mindedness and moral development, communication and interpersonal skills, maturity, self-confidence and so on effects on critical thinking. Instrument such as California Critical Thinking Skills Test Stone, California Critical Thinking Disposition Inventory, Watson & Glaser critical Thinking appraisal, Crnell Critical Thinking Tests and Ennis & Weir Thinking Essay Test and so on can be used to measure the critical thinking. Some strategies such as written and oral assignments, multiple choice examinations, case studies, clinical logs, faculty role model, problem-based learning and simulated clinical experiences facilitate and promote active learning, and encourage the development of critical thinking skills. Conclusion: While critical thinking ability is an important outcome of education, the literature demonstrate that there were various definitions and instrument to measure critical thinking. There is a need for more research and ongoing development of valid and reliable instruments to measure critical thinking in student to guide learning strategies that effectively facilitate it among students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical thinking
  • education
  • strategies for critical thinking
  • measurement of critical thinking