نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: کمردرد عامل اصلی بروز ناخوشی در کارکنان حیطه سلامت است. شیوع کمردرد در میان کارکنان بیمارستانی در کشورهای مختلف متفاوت است. عوامل مختلفی مانند خم بودن کمر ، چرخش ناگهانی ، انجام یک کار به مدت طولانی و حرکات تکراری در ایجاد کمردرد و سایر آسیب‌های ستون مهره ها نقش دارند. این مطالعه با هدف بررسی شیوع کمردرد در گروه‌های مختلف کارکنان بیمارستان (پرستار، پاراکلینیک، خدمات و. . .) شهید بهشتی شیراز و شناخت عوامل خطرزای مرتبط با آن و ارائه راهکارهای مناسب در جهت پیشگیری از بروز کمردرد انجام شد.مواد و روش‌: پژوهش حاضر، مطالعه‌ای مقطعی بوده که با ارائه پرسشنامه شامل 23 سئوال به 275 نفر از کارکنان بیمارستان شهید بهشتی شیراز انجام شد. پرسشنامه به صورت خودایفا به مدت سه ماه جمع‌آوری شد. داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری لوجستیک رگرسیون و آزمون آماری کای-اسکوئر بررسی و سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد.یافته‌ها : نتایج مطالعه شیوع کمردرد 9/50% (1/42%  در میان مردان و9/57% در میان زنان ) را نشان داد.  بیشترین شیوع کمردرد در گروه پرستار و ماما (7/60%) مشاهده شد. جنسیت، قد کوتاه، زایمان، سابقه بیماری و ضربه و مدت زمان ابتلا به کمردرد به عنوان مهم‌ترین فاکتورهای مستعد کننده کمردرد شناخته شدند.بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای کمردرد در کارکنان بیمارستانی، انجام اقدامهای محافظتی در جهت جلوگیری و کاهش بروز کمردرد در کارکنان بیمارستانی لازم است . فراهم نمودن وسایل نقل و انتقال بیماران،  استراحت کافی بین کار ، افزایش زمان مرخصی زایمان، طراحی محل کار بر اساس اصول ارگونومی و قرار دادن وسایل در قفسه های قابل تنظیم ارتفاع ، تهیه تختهای قابل تنظیم درتمامی بخشهای بستری و برگزاری کلاسهای آموزشی در مورد مکانیک صحیح بدن در حین کار از جمله نکاتی هستند که ما را در نیل به این هدف یاری می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence and associated risk factors of low back pain among Shahid Beheshti hospital staff in Shiraz

نویسندگان [English]

  • ahmadreza nematollahi
  • mohsen razeghi
  • iman rezaei
  • vida badiee
  • samaneh nematollahi

چکیده [English]

Background: low back pain is one of the most common work related health problems among hospital workers when compare to other groups. The incidence varies among different countries. Work related activities such as twisting, bending, sustained posture; repeated movements are regarded as casual risk factors for low back pain and other back injuries. The aim of this study is the description of the prevalence and risk factors of low back pain among a variety of hospital workers including nurses, physiotherapists, technicians and etc.
Methods: A 23-item self administered questionnaire was completed by 275 employees in Shiraz Shahid Beheshti hospital associated with social security organization using a cross sectional survey design. Data were collected over 3 months and analyzed using chi-square and logistic regression techniques.
Results: The prevalence of low back pain was 50.9 %, 42.1% in men and 57.9% in women. The highest prevalence was reported by group of nurses and midwifes (60.7%). Gender, short stature, duration of disease and injury and back pain were identified as the most important predisposing factors (p ≤ 0.05).
Conclusions: low back pain prevalence is high in hospital staff and preventive measures should be taken to reduce it, such as educational programmes about the proper body mechanics, arranging proper rest periods, lifting devices and additional staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hospital staff
  • Low back pain
  • prevalence
  • Risk factors