نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: ارزش کنونی و موفقیت آینده هر سازمان بستگی کامل به توانایی‌ها و مهارت‌های کارکنان آن دارد. بیمارستان نیز از مهم‌ترین سازمانهای ارائه دهنده خدمات می‌باشد که متکی بر نیروی انسانی دانش‌مدار است. هدف این مطالعه بررسی ویژگی‌های نیروی انسانی دانش‌مدار در بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.مواد و روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات پیمایشی بوده که به صورت توصیفی_ تحلیلی در سال 1391 در بیمارستان‌های عمومی شیراز انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه پزشکان و پرستاران شاغل در دو بیماستان نمازی و شهید فقیهی شیراز بود که از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای ( نمونه‌گیری طبقه بندی متناسب با حجم نمونه و نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای) استفاده شد. در نهایت تعداد 124 نفر ازکادر پرستاری و پزشکی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها دراین مطالعه پرسشنامه بود که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها  از نرم افزار آماریSPSS  نسخه 16 و  آزمون‌های همبستگی پیرسون، آزمون آنوا و  تی تست و به منظور  تحلیل توصیفی داده‌های تحقیق از آمار توصیفی استفاده شد. یافته‌ها: از مجموع 124 پرسشنامه، 120  پرسشنامه بازگردانده شد. نمونه پژوهش در این مطالعه 72 درصد مرد و 50 درصد آنها دارای مدرک کارشناسی بودند. از این تعداد 36 نفر پزشک و 64 نفر پرستار بودند. کارکنان درمانی از مجموع 9 مولفه دانشوران دارای تمام مولفه ها بجز ابعاد استقلال، خودانگیختگی، و خلاقیت بودند. میانگین نمره ویژگی‌های دانشوران تنها با متغیر سن رابطه معنی‌دار وجود داشت (024/0  p= و253/0- =r) ولی با سایر متغیرهای دموگرافیک ارتباطی دیده نشد.  بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که پزشکان و پرستاران به عنوان مهم‌ترین نیروهای بیمارستان دارای برخی ویژگی‌های دانشوران بودند. مدیران بیمارستانها باید عدم وجود سایر ویژگی‌های دانشوران در کادر درمانی را ریشه‌یابی کرده و جهت حفظ و ارتقای ویژگی‌های موجود برنامه‌ریزی و اقدامات مناسبی را انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of the features of human knowledge in the public hospital of Shiraz city in 2012

نویسندگان [English]

  • ramin ravangard
  • mohammad khammarnia
  • parivash heidari

چکیده [English]

Background: The present value and future achievement of any organization is completely dependent on the abilities and skills of its staffs. Hospital is one of the organizations that give services and depends on knowledge human resources. The purpose of this research is the study of the characteristics of knowledge-based human forces in public hospitals of Shiraz University of Medical Sciences.
Methods:  This study was a survey that was conducted in a descriptive-analytical way in public hospitals of Shiraz in 2012.The subject of study were all physicians and nurses working in public hospitals in shiraz selected by compound sampling (stratified sampling adjusted to sample size and two stage cluster sampling). Finally 124 members of the physician and nurses were selected as samples. Data was collected by questionnaire that its reliability was gained using coronbach's 0.89 alpha coefficient. To analyze the data, the spss16 software and tests of descriptive and inferential statistics such as t-test and Pearson correlation coefficient were used.
Results: In this study, there were 72% men that 50% of them have bachelor degrees .36 members were physicians and 64 members were nurses. The medical staff had features of scholars except independence, self-arousal, and creativity. There was a meaning full relationship between scholar's features and their ages (r= -0.253, p = 0.024), but there wasn't a meaning full relationship between their features with other demographical factors.
Conclusion: Physicians and nurses are as the important resources of hospitals had some features of scholars. The hospital managers should search about the reasons of the lack of scholars' features in medical staff and plan to keep and promote the present features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human knowledge resources
  • scholars
  • Medical staff
  • General hospital