نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه : افسردگی بعد از زایمان سلامت مادر را به خطر انداخته و بر ارتباطات اجتماعی وی و تکامل نوزاد اثرات منفی دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان  افسردگی بعد از زایمان و برخی عوامل مرتبط با آن انجام گردید .مواد و روش: این مطالعه مقطعی در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف آباد اصفهان انجام شد . تعداد 92 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، از بین مادران با 8-4 هفته بعد از زایمان انتخاب شدند. مادران  با  استفاده از پرسشنامه استاندارد بک مورد بررسی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج نشان داد، اکثریت مادران از افسردگی(27/78%) رنج می بردند. بین سطح تحصیلات، زندگی مستقل و نحوه زایمان با میزان افسردگی بعد از زایمان، رابطه معنی‌دار آماری وجود داشت(05/0p<  ). ولی با سایر مشخصات آنها از جمله سن، وضعیت اشتغال، رتبه زایمان و کمک رسانی همسر ارتباط معنی داری  مشاهده نشد (05/0P>)بحث و نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای افسردگی دست اندرکاران بهداشتی باید عنایت بیشتری به این اختلال مبذول دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Postpartum depression and some related factors

نویسندگان [English]

  • mahnaz Ghaljeh
  • nzsrin Rezaee
  • marjan Mardani
  • rahele Ghasemi

چکیده [English]

Postpartum depression endangers mother's health and has negative effect on her social communication and infant development. Therefore, this study is conducted to determine the postpartum depression and some related factors.
Methods: This Study is a cross-sectional research, which was accomplished in Fateme Zahra hospital in Najafabad. Ninety two samples were selected from mothers with 4-8weeks after delivery through convenience method. Depression in samples was measured by Beck questionnaire .The obtained data were analyzed by statistical test(X2) and P<0.05 was taken as the significant level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postpartum depression
  • Beck test