نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، گروه سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پرداخت غیررسمی پرداختهایی مستقیم از جیب هستندکه به ارائه دهندگان سلامت برای خدماتی که برای بیمار بایستی بدون هزینه باشد، صورت می گیرد و می تواند به شکلهای مختلف پرداخت نقدی، مشارکت غیر نقدی و هدیه صورت گیرد. از آنجائیکه پرداخت های غیررسمی تاثیر زیادی بر سیستم سلامت از لحاظ عدالت، دسترسی، کارایی دارد، هدف از این مطالعه برآورد میزان و فراوانی پرداخت های غیررسمی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر اصفهان می باشد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک بررسی مقطعی گذشته نگر بود که در شش ماه اول سال 1393 در 10 بیمارستان منتخب شهر اصفهان انجام گرفت. 250 بیمار به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات آنها شامل (جنسیت، سن، نوع بیمه، میزان پرداخت، نوع درمان، نوع بیمارستان و ...) برای مقایسه میزان پرداخت غیررسمی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه تلفنی جمع آوری شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 19 SPSS انجام گرفت.یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که 2/27 درصد بیماران پرداخت غیررسمی داشته اند و میانگین پرداخت غیررسمی به پزشکان 590000 تومان، پرستاران 23500 تومان و به سایرکارکنان 14500 تومان به ازای هر فرد دریافت کننده می باشد. بیماران با پرداخت غیررسمی در مقایسه با افراد فاقد پرداخت غیررسمی از لحاظ متغیر شغل سرپرست خانوار، میزان تحصیلات سرپرست خانوار، مخارج تقریبی ماهیانه خانوار، نوع بخش بستری، طول مدت بستری، نوع درمان و همچنین نوع بیمارستان دارای تفاوت آماری قابل ملاحظه می باشد (05/0>P).نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر که فراوانی پرداخت های غیررسمی، میزان این پرداخت ها برای گروه های مختلف و متغیرهای تاثیر گذار بر این پرداخت ها مشخص شد می توان با کنترل و مطالعه متغیرهای تاثیرگذار و همچنین توجه به میزان این پرداخت ها در گروه های مختلف به مقابله با این پرداخت ها با توجه به آثار نامطلوب آن پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Amount of Informal Payments in Patients Referring to the Isfahan Hospitals

نویسندگان [English]

 • Saeid Hajian Dashtaki 1
 • Ahmadreza Raeisi 2
 • Zahra Heidari 3
 • Maryam Moeeni 2
 • Abdolvahab Khodamoradi 4

1 Master of Science in health economic, School of management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Department of health policy and economics, Social security research institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background: Informal payments are out-of-pocket payments that are paid to health care providers for services that must be provided to patients with no cost. These services can be in various forms including cash or non-cash contributions and presents. Since the informal payments have a significant effect on the health care system in terms of equity, access, and efficiency, the aim of this study was to estimate the amount and frequency of informal payments in patients referring to the Isfahan hospitals.
Methods: This study was a cross-sectional study which was carried out during the last six months of 2015 in 10 hospitals of Isfahan. 250 patients were randomly selected and their demographic profile consisted of gender, age, type of insurance, payment amount, type of treatment, hospital, etc. To collect the data regarding the amount of informal payment obtained by health care providers, questionnaires and telephone interviews were adopted and data analysis was carried out using SPSS 19 software.
Results: Results of the study showed that 27.2 % of patients had informal payments. The average informal payment made to doctors was 590,000 Tomans, to nurses was 23,500 Tomans and to other staff was 14,500 Tomans per patient. With informal payments compared to  non- informal payments, the results revealed there was significant statistical differences (P<0.05)between breadwinner’s job and education, his/her approximate monthly expenditure, patient’s hospital ward, length of stay, and type of treatment and hospital.
Conclusion: This study revealed the amount, frequency and variables that contributed to patients’ informal payments. Considering the negative consequences of informal payments, it is recommended that by controlling and studying the influential variables as well as paying enough attention to the amount of these payments in different groups, these payments can be detected and prevented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Out-of-pocket
 • Informal payments
 • hospital

 1. Atanasova E, Pavlova M, Moutafova E, Rechel B, Groot W. Out-of-pocket payments for health care services in Bulgaria: financial burden and barrier to access. The European Journal of Public Health 2013; 23(6):916-22.
 2. WHO WHR. Health Systems Improving Performance. Geneva. 2000:35-40.
 3. Ensor T. Informal payments for health care in transition economies. Social Science & Medicine 2004; 58(2):237-46.
 4. Balabanova D, McKee M. Understanding informal payments for health care: the example of Bulgaria. Health Policy. 2002; 62(3):243-73.
 5. Tomini S, Maarse H. How do patient characteristics influence informal payments for inpatient and outpatient health care in Albania: results of logit and OLS models using Albanian LSMS 2005. BMC public health. 2011; 11(1):1.
 6. Lewis M. Informal payments and the financing of health care in developing and transition countries. Health Affairs 2007; 26(4):984-97.
 7. Gaal P, Evetovits T, McKee M. Informal payment for health care: evidence from Hungary. Health Policy 2006; 77(1):86-102.
 8. Stringhini S, Thomas S, Bidwell P, Mtui T, Mwisongo A. Understanding informal payments in health care: motivation of health workers in Tanzania. Human Resources for Health 2009; 7(1):1.
 9. Bastani P, Rezaee Z, Kavosi Z, Ahmadzadeh M. Comparison of number of surgical operations and their cancellation causes in namazi hospital before and after the health transformation plan. 2016; 4 (2):77-87.
 10. Khodamoradi A, Aghlmand S, Arab M, Moini M. Informal Payments and its Related Factors in Urmia Hospitals. Hakim Research Journal. 2015; 17(4):313-21.
 11. Ghiasipour M, Poorrezs A, Arab M, Mahmoodi M, Abutorabi A. The analysis of informal payments among hospitals covered under Tehran University of Medical Sciences (TUMS) 2009. Hospital Quarterly. 2011; 10:1–14.
 12. Souliotis K, Golna C, Tountas Y, Siskou O, Kaitelidou D, Liaropoulos L. Informal payments in the Greek health sector amid the financial crisis: old habits die last. The European Journal of Health Economics 2016; 17(2):159-70.
 13. Riklikiene O, Jarasiunaite G, Starkiene L. Informal patient payments in publicly financed healthcare facilities in Lithuania. Scandinavian Journal of Social Medicine 2014; 42(6):488-96.
 14. Kankeu HT, Boyer S, Fodjo Toukam R, Abu‐Zaineh M. How do supply‐side factors influence informal payments for healthcare? The case of HIV patients in Cameroon. Int J Health Plann Manage. 2016;31(1):41-57
 15. Özgen H, Şahin B, Belli P, Tatar M, Berman P. Predictors of informal health payments: the example from Turkey. Journal of medical systems. 2010; 34(3):387-96.