نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات مراقبتهای روان جامعه نگر، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 استاد و عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات سالمندی شیراز، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: همکاری بین حرفه ای از جمله استراتژی‌های کلیدی در ارتباطات محسوب می‌شود که خطاهای وارده بر بیمار را به حداقل می‌رساند. لذا سنجش آن به لحاظ سهیم شدن پزشکان و پرستاران در تصمیم‌گیری و همچنین تأثیر آن بر بیمار و کاهش ایجاد ناخوشی در وی اهمیت بسزایی دارد. این مطالعه با هدف تعیین رفتارهای بین حرفه‌ای پرستاران و پزشکان از دیدگاه پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه انجام شد.مواد و روش: مطالعه از نوع مطالعه توصیفی مقطعی بود. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شد. 109 نفر از پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مطالعه شرکت کردند. پرسشنامه تعیین رفتار بین حرفه ای استیچلر در این مطالعه استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزارSPSS ویرایش 22و از طریق آزمون تی مستقل، آزمون توکی، همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یکطرفه) تجریه و تحلیل شد.یافته‌ها: دیدگاه پرستاران مشارکت‌کننده در خصوص رفتارهای بین حرفه‌ای پزشکان و پرستاران در حد متوسط (میانگین=22/1±07/46) بود. تعـداد معدودی از پرستاران نیز این ارتباطات را در حد مطلوب یا نامطلوب گزارش کردند. بین رفتار بین حرفه‌ای پرستاران و بیمارستان محل اشتغال آن‌ها تفاوت وجود داشت (0001/0> Pو34/7=F).بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه گویای متوسط بودن رفتارهای بین حرفه‌ای از دیدگاه پرستاران بود. لذا برنامه‌ریزی منسجمی در خصوص ارتقای رفتارهای بین حرفه ای الزام می‌یابد و در این راستا مواردی نظیر برگزاری کارگاه‌ها، دوره‌های آموزشی مشترک بین دانشجویان و اساتید گروه‌های پرستاری و پزشکی جهت شناخت رفتارهای بین حرفه‌ای توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nurses and Physicians’ Collaborative Behaviors in Intensive Care Units

نویسندگان [English]

 • Niloufar Pasyar 1
 • Farkhondeh Sharif 2
 • Masoumeh Rambod 1

1 PhD, Community Based Psychiatric Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 PhD, Shiraz Geriatric Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Background: Collaboration is a basic strategy in relationships, which minimizes medical errors on patients. Therefore, it is measured in terms of engaging both physicians and nurses in decision-making, influencing patients, and minimizing the disease burden. This study aimed to analyze the perception of inter-professional relationship from the viewpoint of nurses working in Intensive Care Units (ICUs).
Method: This descriptive, cross-sectional study was conducted on 109 nurses working in ICUs at Shiraz University of Medical Sciences selected through convenience sampling. The data were collected using Stichler’s Collaborative Behavior Scale. Then, the data were entered into the SPSS statistical software (v. 22) and were analyzed using Tukey’s test, independent t-test, Pearson’s correlation, and one-way ANOVA.
Results: The nurses had dominantly a moderate viewpoint toward physician-nurse inter-professional behaviors (mean: 46.07±1.22). Besides, few nurses evaluated such behaviors as desirable or undesirable. Moreover, a significant relationship was observed between the nurses’ inter-professional behaviors and their workplace (F=7.34, P<0.0001).
Conclusion: The results revealed moderate intra-professional behaviors from the nurses’ viewpoints. Therefore, it is essential to design a comprehensive plan to promote inter-professional behaviors. In this context, holding workshops and training courses for nursing and medical professors as well as students is recommended to identify professional values.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nurse
 • Physician
 • Intensive care unit
 • Intersectional collaboration

 1. Nair DM, Fitzpatrick JJ, McNulty R, Click ER, Glembocki MM. Frequency of nurse-physician collaborative behaviors in an acute care hospital. Journal of Interprofessional Care 2012;26(2):115-20.
 2. Dougherty MB, Larson E. A review of instruments measuring nurse-physician collaboration. The Journal of Nursing Administration 2005;35(5):244-53.
 3. Beisel MJ. Alaska nurse practitioners' and physician assistants' perceptions of the collaboration process. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners 1998;10(11):509-14.
 4. Stein-Parbury J, Liaschenko J. Understanding collaboration between nurses and physicians as knowledge at work. American journal of critical care: an official publication, American Association of Critical-Care Nurses 2007;16(5): 470-7.
 5. kimChitty KK, Black BP. Professional nursing: concepts & challenges. 7 Edition.  Publisher: Saunders; 2011.
 6. Namazi A, Homayunfar N, Koochekzade Talemi S. Challenges in Professional Relationship between Nursing Team and Physicians. First International Congress about Professional Relationships in Hospital Centers; Mashad, Iran; 2011. (Persian)
 7. JRostami H, Rahmani A, Ghahramanian A. The Viewpoint of Nurses about Professional Relationship between Nurses and Physicians. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery 2009; 7(1): 63-72.
 8. Mahmoodian F, Seyed Jafari S, Keshmiri M, Azimi A, Vosoughi M. Nurses’ Experiences about the challenges of Nurse -Physician Professional Relationships. Sadra Medical Sciences Journal 2013;2(1):31-42. (Persian)
 9. Firman J. Watchful vigilance: nursing care, technology, and the development of intensive care units. Nursing Research 1992;41(1):56.
 10. Knauss WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE, White KL. An evaluation of outcome from intensive care in major medical centers.  PAHO Scientific Publication: Pan American Health Organization; 1992, P: 941-53.
 11. Boone BN, King ML, Gresham LS, Wahl P, Suh E. Conflict management training and nurse-physician collaborative behaviors. Journal for nurses in staff development: JNSD: official journal of the National Nursing Staff Development Organization. 2008;24(4):168-75.
 12. Ushiro R. Nurse-Physician Collaboration Scale: development and psychometric testing. Journal of advanced nursing. 2009;65(7):1497-508.
 13. Hamric AB, Blackhall LJ. Nurse-physician perspectives on the care of dying patients in intensive care units: collaboration, moral distress, and ethical climate. Critical care medicine. 2007;35(2):422-9.
 14. Karanikola MN, Albarran JW, Drigo E, Giannakopoulou M, Kalafati M, Mpouzika M, et al. Moral distress, autonomy and nurse-physician collaboration among intensive care unit nurses in Italy. Journal of nursing management. 2014;22(4):472-84.
 15. Mannahan CA. Different worlds: a cultural perspective on nurse-physician communication. The Nursing clinics of North America. 2010;45(1):71-9.
 16. Manojlovich M, DeCicco B. Healthy work environments, nurse-physician communication, and patients' outcomes. American journal of critical care: an official publication, American Association of Critical-Care Nurses.2007; 16(6):536-43.
 17. Papathanassoglou ED, Karanikola MN, Kalafati M, Giannakopoulou M, Lemonidou C, Albarran JW. Professional autonomy, collaboration with physicians, and moral distress among European intensive care nurses. American journal of critical care: an official publication, American Association of Critical-Care Nurses. 2012;21(2): 41-52.
 18. Jasemi M, Rahmani A, Aghakhani N, Hosseini F, S E. Nurses and Physicians' Viewpoint toward Interprofessional Collaboration. Iran Journal of Nursing. 2013; 26(81):1-10 (Persian).
 19. Shokri A, Yazdan Panah A, Vahdat S. The Professional Relationship between the Nurses and Physicians from their Own Point of View Health and Care Journal. 2013;15(1,2):69-76.
 20. Pakpour V, Hojat M, Salehi H, Rahmani A, Shahim A, Mohammadi R. Viewpoint of Nurses on Inter-Professional Relationship between Nurses and Doctors Hayat, Journal of School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences. 2014;20(1):74-85. (Persian)
 21. Lolaty HA, Ashktorab T, Nesami MB, Ladari RB. Experience of Professional Communication among Nurses Working in Educational Hospitals: A Phenomenological Study Journal of Mazandaran University Medical Science 2011;21(85):108-25.
 22. Almutairi ES. Transformational leadership, collaborative nurse management and their relationships to staff nurse job satisfaction: San Diego State University; 2011.
 23. Stichler J. Stichler collaborative behavior scale. Shared governance implementation manual. 1992:115-7.
 24. Stichler JF. Psychometric Testing of a Collaborative Behavior Scale. http://www.nursinglibrary.org/vhl/handle/10755/157644.
  1. Rostami H, Rahmani A, Ghahramanian A. The Viewpoint of Nurses about Professional Relationship between Nurses and Physicians. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery. 2010;7(1): 63-71 (Persian).
 25. King L, Lee JL. Perceptions of collaborative practice between Navy nurses and physicians in the ICU setting. American journal of critical care: an official publication, American Association of Critical-Care Nurses 1994;3(5):331-6.
 26. Thomas EJ, Sexton JB, Helmreich RL. Discrepant attitudes about teamwork among critical care nurses and physicians. Critical Care Medicine 2003;31(3):956-9.1.